ÚŘAD PRO JADERNOU BEZPEČNOST


1. Úvod

Státní úřad pro jadernou bezpečnost je ústředním orgánem státní správy ve smyslu zákona č. 2/1969 Sb. (úplné znění z. č. 122/1997 Sb. - §2). V jeho čele stojí předseda, který je jmenován vládou ČR. V současné době je předsedkyní Dana Drábová. Úřad má samostatný rozpočet a je přímo podřízen vládě ČR.

Zdroj: http://www.sujb.cz/imgs/Postaveni%20SUJB.bmp


Zdroj: http://www.sujb.cz/?c_id=4582. Výkon SÚJB

SÚJB vykonává státní správu a dozor při využívání jaderné energie a ionizujícího záření, v oblasti radiační ochrany a v oblasti jaderné, chemické a biologické ochrany. Do jeho působnosti, dané zákonem č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon), zákonem č. 19/1997 Sb., a zákonem č. 281/2002 Sb., zejména patří:

Výkon státního dozoru nad jadernou bezpečností, jadernými položkami, fyzickou ochranou jaderných zařízení, radiační ochranou a havarijní připraveností v prostorách jaderného zařízení nebo pracoviště se zdroji ionizujícího záření.

Povolování výkonu činností podle zákona č. 18/1997 Sb., např. k umísťování a provozu jaderného zařízení a pracoviště s velmi významnými zdroji ionizujícího záření, nakládání se zdroji ionizujícího záření a radioaktivními odpady, přepravě jaderných materiálů a radionuklidových zářičů.

Schvalování dokumentace, vztahující se k zajištění jaderné bezpečnosti a radiační ochrany, stanovené atomovým zákonem, limitů a podmínek provozu jaderných zařízení, způsobu zajištění fyzické ochrany, havarijních řádů k přepravám jaderných materiálů a vybraných radionuklidových zářičů, vnitřních havarijních plánů jaderných zařízení a pracoviště; se zdroji ionizujícího záření.

Stanovení podmínek a požadavků radiační ochrany obyvatel a pracovníků se zdroji ionizujícího záření (např. stanovení limitů ozáření, vymezení kontrolovaných pásem), stanovení zóny havarijního plánování a požadavků havarijní připravenosti držitelů povolení dle atomového zákona.

Sledování stavu ozáření obyvatelstva a pracovníků se zdroji ionizujícího záření.

Koordinace činnosti radiační monitorovací sítě na území České republiky a zajišťování mezinárodní výměny dat o radiační situaci.

Vedení státního systému evidence a kontroly jaderných materiálů, státních systémů evidence držitelů povolení, dovážených a vyvážených vybraných položek, zdrojů ionizujícího záření, evidence ozáření obyvatelstva a pracovníků se zdroji ionizujícího záření.

Odborná spolupráce s Mezinárodní agenturou pro atomovou energii.

Poskytování údajů o hospodaření s radioaktivními odpady obcím a okresním úřadům na jimi spravovaném území a přiměřených informací o výsledcích činnosti úřadu veřejnosti a vládě ČR.

Poskytování údajů o měření a hodnocení účinků jaderných, chemických a biologických látek na člověka a prostředí včetně hodnocení stupně ochrany individuálních a kolektivních prostředků ochrany člověka před těmito látkami.

Koordinace a zabezpečování činností při plnění úkolů plynoucích z Úmluvy o zákazu vývoje, výroby, hromadění zásob a použití chemických zbraní a jejich zničení ve smyslu zákona č. 19/1997 Sb., a Úmluvy o zákazu bakteriologických (biologických) a toxinových zbraní ve smyslu zákona č. 281/2002 Sb.

Výkon působnosti národních úřadů podle Smlouvy o všeobecném zákazu zkoušek jaderných zbraní, Úmluvy o zákazu bakteriologických (biologických) a toxinových zbraní a Úmluvy o zákazu vývoje, výroby, hromadění zásob a použití chemických zbraní a jejich zničení.
V souladu s věcným zaměřením a vykonávanými činnostmi je organizační členění úřadu následující:
• Úsek jaderné bezpečnosti
• Úsek radiační ochrany
• Úsek řízení a technické podpory3. Organizační členění

3.1. Úsek jaderné bezpečnosti
zahrnuje odbor hodnocení jaderných zařízení, odbor kontroly jaderných zařízení a odbor jaderných materiálů,

3.2. Úsek radiační ochrany
zahrnuje odbor zdrojů, odbor usměrňování expozic, odbor radiační ochrany palivového cyklu a samostatné oddělení hodnocení činností v radiační ochraně,

3.3. Úsek řízení a technické podpory
zahrnuje odbor mezinárodní spolupráce, ekonomický odbor a kancelář Úřadu. V jeho rámci rovněž působí Národní úřady pro kontrolu zákazu chemických zbraní, bakteriologických a toxinových zbraní a všeobecný zákaz zkoušek jaderných zbraní.

Předsedovi Úřadu je přímo podřízeno samostatné oddělení Krizové koordinační centrum, které zajišťuje výkon státního dozoru nad havarijní připraveností, činnost pracoviště krizového řízení (ve smyslu zákona č. 240/2000 Sb.) a řízení Radiační monitorovací sítě ČR, Europracoviště, které zajišťuje koordinaci aktivit úřadu spojených s přípravou na vstup do EU, interní audit a bezpečnostní ředitel.
Součástí SÚJB jsou Regionální centra SÚJB (RC) v Praze, Plzni, Českých Budějovicích, Ústí nad Labem, Hradci Králové, Brně a Ostravě a dvě lokalitní pracoviště na JE Dukovany a JE Temelín, zajišťující plnění úkolů SÚJB v přímé vazbě na regiony, v nichž se nacházejí jaderná zařízení a velmi významné zdroje ionizujícícho záření. Úřad řídí rozpočtovou organizaci - Státní ústav radiační ochrany (SÚRO) se sídlem v Praze a je zřizovatelem veřejné výzkumné instituce - Státní ústav jaderné, chemické a biologické ochrany, v.v.i. (SÚJCHBO, v.v.i.) se sídlem v Příbrami - Kamenné.

SÚJB plní ve smyslu zákona č. 19/1997 Sb., a ve znění zákona č. 249/2000 Sb., úkoly v oblasti dozoru nad zákazem chemických zbraní.
Ve smyslu usnesení vlády ČR č. 306/2000 vytváří SÚJB národní orgán vůči úmluvě o zákazu biologických (bakteriologických) a toxinových zbraní.
Usnesením vlády č. 834 ze dne 1. září 2004 plní koordinační a informační funkci vůči úřadu předseda vlády.4. Protikorupční opatření SÚJB

Protikorupční opatření SÚJB je souhrnem činností a vnitřních organizačních nástrojů SÚJB k prevenci korupce a jejímu stíhání, zaváděných v souladu s usnesením vlády č. 1199 ze dne 25. října 2006, o Strategii vlády v boji proti korupci na období let 2006 až 2011, a usnesením vlády č. 676 ze dne 18. června 2007, ke Zprávě o korupci v České republice za léta 2005 až 2006 a o plnění Aktualizovaného vládního programu boje proti korupci, a v souladu s usnesením vlády č. 329 ze dne 23. března 2009, k Aktualizaci Strategie vlády v boji proti korupci na období let 2006 až 2011. Usnesení mj. ukládají ministerstvům a ústředním orgánům státní správy povinnost zpracovat interní protikorupční programy s cílem zohlednit protikorupční opatření obsažená v Aktualizaci strategie a pravidelně je aktualizovat.


5. Jaderná zařízení

Jaderná elektrárna Dukovany
Jaderná elektrárna Temelín
Sklady vyhořelého jaderného paliva
Úložiště radioaktivních odpadů
Události na jaderných elektrárnách


6. Krizové koordinační centrum (KKC)

KKC je specializované pracoviště SÚJB pro odbornou a technickou podporu KŠ SÚJB při řízení činností
v případě jaderné havárie na jaderně energetických zařízeních v ČR:
a) zajišťuje výkon funkce Styčného místa České republiky,
b) zabezpečuje činnosti: 
    - k zajištění havarijní/krizové  připravenosti SÚJB,
    - ke schvalování vnitřních havarijních plánů jaderných zařízení a pracovišť s velmi 
        významnými zdroji ionizujícího záření,
    - ke kontrole zajištění havarijní připravenosti držitelů povolení,
c)  řídí činnost celostátní radiační monitorovací sítě a plní funkci jejího ústředí při radiační 
havárii, 
d) organizuje činnost Krizového štábu,
e)  zpracovává krizový plán, 
f) zajišťuje předávání informací v rámci systému ENATOM a mezinárodní výměnu  dat o 
      radiační situaci,
g) zajišťuje činnost pracoviště krizového řízení SÚJB, 
h)  zajišťuje nepřetržitou provozuschopnost pracoviště pro příjem informací o vzniku MU 
      událostí a pracoviště pro příjem informací o nálezech nebo důvodných podezření z nálezů 
      chemických zbraní podle zákona 19/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

7. Publikační činnost

Výroční zprávy
Národní zprávy
Archiv ostatních zpráv
Vybraná rozhodnutí SÚJB
Rozsudky
Publikace SÚJB
Časopis BJE


8. Závěrečné shrnutí

V České republice je 5. nejvyšší podpora jaderné energetiky z EU(25). Na rozdíl od jiných států Evropské unie mají občané České republiky rozdílnou důvěru k institucím poskytujících informace o jaderné energetice. V České republice nejvíce lidé důvěřují Státnímu úřadu pro jadernou bezpečnost oproti ostatním státům preferujících v tomto ohledu vědce a vědecké instituce.
Česká republika spolu se Slovenskou republikou nejvíce podporují ponechání rozhodování o jaderných otázkách na úrovni jednotlivých členských států Evropské unie. Avšak samotná pozice SÚJB v České republice je velice silná.
Informovanost veřejnosti o činnostech SÚJB je značná. Rozsáhlá publikační činnost, styk s veřejností, přispívají k transparentnosti celého systému fungování, rozhodování a vykonávání úřadu na poli státní správy.

9. Seznam zkratek

ČR Česká republika
EU Evropská Unie
JE jaderná elektrárna
RC regionální centrum
KKC krizové koordinační centrum
SJB Státní jaderná bezpečnost
SÚJB Státní úřad pro jadernou bezpečnost
SÚJBCHBO Státní ústav jaderné, chemické a biologické ochrany
SÚRO Státní ústav radiační ochrany
10. Použité zdroje

http://www.statnisprava.cz/rstsp/ciselniky.nsf/i/d0131
http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/696/_s.155/696?kam=urad&kod=11296
http://www.isvav.cz/funderDetail.do?rowId=SUJ
http://www.sujb.cz/
http://www.chemcomex.com/fileadmin/user_upload/ke_stazeni/sujb_13130_2008.pdf
Last modified: Monday, January 27, 2014, 11:57 AM