ČESKÝ ÚŘAD ZEMĚMĚŘICKÝ A KATASTRÁLNÍ


1. ČESKÝ ÚŘAD ZEMĚMĚŘICKÝ A KATASTRÁLNÍ

Český úřad zeměměřický a katastrální (ČÚZK) je podle zákona č. 359/1992 Sb.,                    o zeměměřických a katastrálních orgánech, ve znění pozdějších předpisů ústředním správním úřadem zeměměřictví a katastru nemovitostí České republiky. Byl zřízen na základě výše uvedeného zákona s účinností od 1. ledna 1993 a jeho sídlo se nachází v Praze. V čele úřadu stojí předseda, který je jmenován a odvoláván vládou České republiky, neboť jako ústřední orgán státní správy je přímo podřízen vládě. Působnost jeho činnosti se vztahuje na celé území České republiky.

HLAVNÍ NÁPLNÍ PRÁCE ČÚZK JE ZAJISTIT ŘÁDNÝ CHOD STÁTNÍ SPRÁVY V OBLASTI EVIDENCE NEMOVITOSTÍ A VĚCNÝCH PRÁV K NIM. K DALŠÍM JEHO DŮLEŽITÝM ČINNOSTEM, KTERÉ ZABEZPEČUJE, PATŘÍ:

- zajišťování správy centrální databáze katastru nemovitostí České republiky                  v celostátním rozsahu (metodickém, technologickém i počítačovém),
- koordinace výzkumu v zeměměřictví a katastru nemovitostí České republiky,
- zajišťování a koordinace mezinárodní spolupráce v oblasti zeměměřictví,
- řízení Zeměměřického úřadu, inspektorátů a katastrálních úřadů,
- rozhodování o odvoláních proti rozhodnutím Zeměměřického úřadu a inspektorátů,
- udělování a odnímání úředních oprávnění,
- organizování a zajišťování zkoušek odborné způsobilosti pro udělení úředního oprávnění,
- vydávání základních státních mapových děl,
- a další činnosti.

Český úřad zeměměřický a katastrální je rovněž oprávněn na základě Ústavního zákona        č. 1/1993 Sb. vydávat právní předpisy, prováděcí vyhlášky, sdělení, atd. Těmito vydanými předpisy se následně řídí i všechny úřady, jež spadají pod jeho správu.

Českému úřadu zeměměřickému a katastrálnímu jsou podřízeny katastrální úřady, zeměměřické a katastrální inspektoráty, zeměměřický úřad a výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický. Přesněji se jedná o 14 katastrálních úřadů, které mají dále na starosti jednotlivá katastrální pracoviště, a 7 zeměměřický a katastrálních inspektorátů.
Jak již bylo uvedeno, včele Úřadu stojí předseda. V současné době funkci předsedy zastává Ing. Karel Večeře, který setrvává v této funkci již od roku 2001. Místopředsedou a ředitelem sekce zeměměřictví a katastru nemovitostí je Ing. Karel Štencel. Funkci ředitele sekce centrální databáze zastává  Ing. Jiří Poláček, CSc.2. ZEMĚMĚŘICKÝ ÚŘAD

Zeměměřický úřad byl zřízen na základě zákona č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech, ve znění pozdějších předpisů jako jiný správní úřad zeměměřictví s celostátní působností. Sídlo Zeměměřického úřadu se nachází v Praze a jeho současným ředitelem je Ing. Jiří Černohorský. Jeho jmenování a odvolání je v pravomoci předsedy ČÚZK.

Zeměměřický úřad se zabývá správou geodetických základů České republiky, rozhoduje o umístění, přemístění či odstranění měřických značek základního bodového pole, vykonává správu základních státních mapových děl a správu základní báze geografických dat ČR, vede databázové soubory bodů bodového pole a plní další úkoly, kterými ho pověří ČÚZK.  Rovněž má na starosti vedení Ústředního archívu zeměměřictví a katastru, jež shromažďuje a eviduje výsledky rozsáhlých geodetických a kartografických prací.

Zeměměřický úřad ve spolupráci s ostatními zeměměřickými a katastrálními orgány vytváří a spravuje celou řadu databází, zejména:

- Databázi trigonometrických a zhušťovacích bodů (DATAZ), jež zahrnuje všechny trigonometrické a zhušťovací body z území celé ČR s přesahem na území sousedních států a rovněž obsahuje všechny zničené body a všechny změny souřadnic,
- Databázi bodů České státní nivelační sítě (ČSNS), jež obsahuje body Základního výškového pole z území celé ČR (základní nivelační body, I., II. a III. řád ČSNS),
- Databázi GEONAMES, jež poskytuje kompletní soubor informací o geografických názvech a názvech sídelních jednotek,
- Ortofoto ČR – fotografická mapa vytvořená na základě leteckých snímků, které jsou pořizovány z celého území České republiky.

Informace, které Zeměměřický úřad archivuje využívají nejen státní instituce a úřady, ale také podnikatelské subjekty a široká veřejnost. Například státní mapová díla slouží jako podklad pro sestavení a vypracování územních plánů krajů, měst a obcí, regulačních plánů, využívají se pro účely územního a stavebního řízení, např. pro návrhy na vydání územního rozhodnutí, jako podklady pro projektovou dokumentaci staveb, atd.


3. KATASTRÁLNÍ ÚŘADY

Katastrální úřady byly zřízeny jako jiné správní úřady pro zeměměřictví a katastr nemovitostí České republiky, a to na základě zákona č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech, ve znění pozdějších předpisů. Tyto úřady vykonávají zejména státní správu katastru nemovitostí ČR, do níž patří např. schvalování geometrických plánů, zapisování majetkových převodů (koupě, prodej, zástavní právo, věcná břemena), vydávání listů vlastnictví, atd. Dále vykonávají správu zhušťovacích bodů a podrobných polí polohového a výškového, rovněž i správu základních státních mapových děl. Schvalují změny hranic katastrálních území a změny pomístního názvosloví. Do jejich pravomocí spadá i projednávání porušení pořádku na úseku katastru nemovitostí.

V současnosti je v České republice zřízeno 14 katastrálních úřadů vždy po jednom v každém kraji. Jejich územní působnost se vztahuje vždy k příslušnému kraji. Sídla katastrálních úřadů jsou uvedena v příloze č. 2 k zákonu č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech, ve znění pozdějších předpisů. V čele jednotlivých úřadů stojí ředitelé, kteří jsou jmenováni a odvoláváni předsedou ČÚZK. Všechny katastrální úřady jsou povinni řídit se předpisy vydanými ČÚZK a dalšími zákony a nařízeními.

Katastrální úřady vykonávají svou činnost prostřednictvím katastrálních pracovišť. Ty se nacházejí většinou v bývalých okresních městech. Seznam katastrálních pracovišť, jejich sídla a územní obvody zveřejňuje Český úřad zeměměřický a katastrální ve Sdělení č. 10/2004 Sb. V současné době je pod správou katastrálních úřadů celkem 108 katastrálních pracovišť.

Katastr nemovitostí byl zřízen na základě zákona č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (tzv. Katastrální zákon). Podle tohoto zákona je katastr nemovitostí souborem údajů o nemovitostech, které se nacházejí na území České republiky. Obsahuje soupis těchto nemovitostí, jejich popis, geometrické a polohové určení. Součástí katastru je evidence vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem podle zvláštního předpisu a dalších práv k nemovitostem podle tohoto zákona. 

Katastr byl zřízen za účelem ochrany práv k nemovitostem, pro daňové a poplatkové účely, pro statistické účely, k ochraně životního prostředí, nerostného bohatství, k ochraně zemědělského a lesního půdního fondu a pro další účely, jež jsou stanoveny v katastrálním zákoně v  § 1, odst. 3. Katastr je veden jako informační systém o území České republiky převážně počítačovými prostředky.

Údaje z katastru nemovitostí poskytují katastrální pracoviště ve formě veřejných listin nebo ve formě počítačových souborů. K údajům, které jsou vedeny v elektronické podobě je umožněn přístup pouze registrovaným uživatelům prostřednictvím webové aplikace. Tato služba je placená a je dostupná na adrese: https://katastr.cuzk.cz.

Veřejnost i podnikatelské subjekty nejčastěji využívají katastrální úřady pro zajištění výpisu z listu vlastnictví, pro podání návrhu na vklad do katastru nemovitostí, pro zanesení práva k nemovitostem, k ověření výsledků zeměměřických činností, atd.
4. VÝZKUMNÝ ÚSTAV GEODETICKÝ, TOPOGRAFICKÝ A KARTOGRAFICKÝ

Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický (VÚGTK, v.v.i.) je veřejná výzkumná instituce spadající do resortu Českého úřadu zeměměřického a katastrálního. Řídí se zákonem č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, jenž nabyl účinnosti dne 13. září 2005. Sídlo ústavu se nachází v obci Zdiby nedaleko hlavního města Prahy. Současným ředitelem je Ing. Karel Raděj, CSc.

VÚGTK, v.v.i. se specializuje na výzkum a vývoj v oboru zeměměřictví a katastru. Provádí testování nových technik a postupů v rámci tohoto oboru a vytváří programové systémy pro tvorbu digitálních katastrálních map. Svoji činnost rovněž soustřeďuje na vývoj a výrobu speciálních pomůcek, zařízení a měřicích systémů pro geodézii a kartografii. Věnuje se badatelskému výzkumu v oblasti geodynamiky Země a cílenému výzkumu, jehož úkolem je provést modernizaci geodetických základů České republiky a zajistit jejich soulad s geodetickými základy v Evropě. Badatelský výzkum je finančně dotován Radou vlády pro vědu a výzkum technologií, Grantovou agenturou České republiky a Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Další jeho činností je provádění přesných astronomicko-geodetických pozorování a následné analýzy dat.

Součástí VÚGTK, v.v.i. je Odvětvové informační středisko (ODIS). Toto středisko zajišťuje provoz Zeměměřické knihovny, jež je vedena ve státní evidenci knihoven u Ministerstva kultury pod č. 2599/2002. ODIS také vydává speciální odborné publikace, poskytuje odborné konzultace, organizuje kurzy a semináře. VÚGTK, v.v.i. je akreditován u Ministerstva vnitra České republiky, podle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků. Tato akreditace mu umožňuje provádět školení a poskytovat tak vzdělání občanům i úředníkům územních samosprávných celků v oboru geodézie a katastru.5. ZEMĚMĚŘICKÉ A KATASTRÁLNÍ INSPEKTORÁTY

Zeměměřické a katastrální inspektoráty jsou podle zákona 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech, ve znění pozdějších předpisů definovány jako jiné správní úřady pro zeměměřictví a katastr nemovitostí České republiky. Momentálně je u nás zřízeno 7 Zeměměřických a katastrálních inspektorátů. Nalezneme je v Praze, Brně, Českých Budějovicích, Liberci, Plzni, Opavě a Pardubicích. Výše uvedený zákon rovněž vymezuje i územní působnost každého inspektorátu. Jejich oprávnění k činnosti se nevztahuje pouze na území daného města, v němž sídlí, ale na území celého kraje či několika krajů. Například ZKI v Liberci vykonává tuto činnost pro územní obvody Libereckého a Ústeckého kraje.

Nadřízeným orgánem inspektorátů je Český úřad zeměměřický a katastrální, do jehož pravomocí patří i jmenování a odvolání ředitelů jednotlivých inspektorátů. Jména současných ředitelů a veškeré kontaktní údaje na ně je možné nalézt na webových stránkách ČÚZK. Jen pro zajímavost, ředitelem Zeměměřického a katastrálního inspektorátu v Liberci je Ing. Jiří Barták.

ČINNOST ZEMĚMĚŘICKÝCH A KATASTRÁLNÍCH INSPEKTORÁTŮ:

- kontrolují výkon státní správy katastru nemovitostí ČR prováděný katastrálními úřady,
- předkládají návrhy na opatření k odstranění nedostatků, jež byly zjištěny při kontrole,
- provádějí dohled nad ověřováním výsledků zeměměřických činností, jež jsou dále využívány pro katastr nemovitostí ČR a státní mapové dílo,
- rozhodují o odvoláních proti rozhodnutím katastrálních úřadů,
- předkládají návrhy na odejmutí úředního oprávnění,
- projednávají porušení pořádku na úseku zeměměřictví,
- plní další úkoly, kterými je pověří ČÚZK.SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY

[1] ČÚZK, Organizační struktura ČÚZK [online]. [cit. 20. 4. 2010]. Dostupné z: <http://www.cuzk.cz/Dokument.aspx?PRARESKOD=998&MENUID=10375&AKCE=DOC:10-SCHEMA_CUZK>

[2] KOCOUREK, J., Katastr nemovitostí, ceny a oceňování nemovitostí. 4. vyd. Praha: Eurounion Praha, s.r.o., 2005. ISBN 80-7317-037-X

[3] Enviweb, Zeměměřické a katastrální orgány.  [online]. [cit. 10. 4. 2010]. Dostupné z: <http://www.enviweb.cz/clanek/gis/74736/zememericke-a-katastralni-organy>

[4] VÚGTK, Základní informace o VÚGTK.  [online]. [cit. 10. 4. 2010]. Dostupné z: <http://www.vugtk.cz/index1.html>

[5] VÚGTK, ODIS.  [online]. [cit. 12. 4. 2010]. Dostupné z: <http://www.vugtk.cz/odis/index_skoleni.html>

[6] ČÚZK, Katastr nemovitostí ČR.  [online]. [cit. 12. 4. 2010]. Dostupné z: <http://www.cuzk.cz/Dokument.aspx?PRARESKOD=998&MENUID=10381&AKCE=DOC:10-KATASTR>

[7] ZÚ, Působnost zeměměřického úřadu.  [online]. [cit. 12. 4. 2010]. Dostupné z: <http://www.cuzk.cz/Dokument.aspx?PRARESKOD=30&MENUID=10044&AKCE=DOC:30-ZU_PUSOBNOST>

[8] ZÚ, Předpisy v oboru zeměměřictví.  [online]. [cit. 2. 4. 2010]. Dostupné z: <http://www.cuzk.cz/Dokument.aspx?PRARESKOD=30&MENUID=10442&AKCE=DOC:10-PRED_SEZ>

[9] Portál veřejné správy, Katastrální zákon.  [online]. [cit. 2. 4. 2010]. Dostupné z: < http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/701/.cmd/ad/.c/313/.ce/10821/.p/8411/_s.155/701?PC_8411_number1=344/1992&PC_8411_p=1&PC_8411_l=344/1992&PC_8411_ps=10#10821>

[10] Portál veřejné správy,Zákon o katastrálních a zeměměřických orgánech.  [online]. [cit. 2. 4. 2010]. Dostupné z: <http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/701?kam=zakon&c=359/1992>

[11] ČÚZK, Český úřad zeměměřický a katastrální.  [online]. [cit. 2. 4. 2010]. Dostupné z:    <http://www.cuzk.cz/Dokument.aspx?PRARESKOD=10&Akce=GEN:UVOD>

[12] ČÚZK, Katastrální úřad pro Liberecký kraj.  [online]. [cit. 15. 4. 2010]. Dostupné z:    <http://www.cuzk.cz/Dokument.aspx?PRARESKOD=500&AKCE=GEN:UVOD>

[13] ČÚZK, Dálkový přístup do KN.  [online]. [cit. 15. 4. 2010]. Dostupné z:    <http://www.cuzk.cz/Dokument.aspx?PRARESKOD=500&MENUID=12&AKCE=DOC:10-DALKOVY_PRISTUP>

[14] ČÚZK, ZKI v Liberci.  [online]. [cit. 15. 4. 2010]. Dostupné z:    <http://www.cuzk.cz/Dokument.aspx?PRARESKOD=599&MENUID=10092>
Last modified: Monday, January 27, 2014, 11:57 AM