6. Bankovní produkty

Banka poskytuje zákonem přesně vymezené služby, které se člení podle její rozvahy na:

 • aktivní,
 • pasivní,
 • neutrální (mimobilanční).

Z hlediska funkce, jakou plní produkt pro klienta banky:

 • bankovní finančně úvěrové produkty,
 • depozitní (vkladové) bankovní produkty,
 • platebně zúčtovací bankovní produkty.

Aktivní bankovní produkty

 • mají přímou vazbu na stranu aktiv bankovní bilance;
 • k jejich provádění banka používá vlastní kapitál, ale zejména cizí zdroje, které soustředila;
 • v těchto obchodech je banka v postavení věřitele;
 • prodává při nich své dluhy, resp. směňuje je za různé pohledávky, které jí vznikají poskytováním úvěrů klientům - nakupuje nároky na plnění závazků klientů;
 • v aktivních obchodech jsou nejvýznamnější úvěry klientům, úvěry jiným bankám a rovněž investice do cenných papírů;

Pasivní bankovní produkty

 • souvisejí bezprostředně s položkami pasiv bankovní rozvahy;
 • jejich obsahem je soustřeďování peněžních prostředků, které se uvolňují v důsledku časového nesouladu přílivu a odlivu peněžních příjmů ekonomických subjektů;
 • prostřednictvím pasivních obchodů banka shromažďuje peněžní fondy potřebné k aktivním obchodům;
 • banka je v postavení dlužníka, přijímá jejich vklady, směňuje za ně své vlastní závazky (např. vydáváním svých dluhopisů apod.);
 • objemově a významově nejvíce závažné jsou vklady nebankovních klientů, ale i vklady a úvěry od jiných bank;

Neutrální bankovní produkty

 • nemají přímou vazbu na bankovní bilanci, banka při nich není ve věřitelském ani v dlužnickém postavení;
 • zprostředkovaně však zpravidla mají určitý odvozený vliv na jednu či druhou stranu bankovní bilance:
 • zahrnují různé komisionářské služby (např. obstarání platebního příkazu, provedení inkasa pro klienty, koupě a prodej cenných papírů, úschova a správa CP, leasing a faktoring apod.);
 • mohou být spojeny s bilančními bankovními obchody (např. provedení platby z příkazu klienta předpokládá předchozí vklad příkazce na jeho bankovním účtu nebo čerpání úvěru);
 • bez vazby na bilanci je např. poradenství či úschova cenností;