5. Členění subjektů působících v oblasti peněžních prostředků

5.1. Bankovní systém

Bankovní systém může být uspořádán na různých principech, obvykle se bankovní systémy rozdělují na:

  • jednostupňové a dvoustupňové (dle toho, zda je či není institucionálně oddělena centrální banka svými makroekonomickými funkcemi od ostatních bank).
  • univerzální a oddělené (dle toho, zda je či není institucionálně odděleno obchodní a investiční bankovnictví)

Současné bankovní systémy ve vyspělých zemích jsou založeny na dvoustupňovém principu

Dvoustupňový bankovní systém

  • založen na institucionálním oddělení makroekonomické funkce, kterou zabezpečuje centrální banka, a mikroekonomické funkce, která je doménou sítě komerčních bank.
  • za hlavní cíl centrální banky se obvykle považuje zabezpečování měnové stability, komerční banky naopak provádějí svou činnost na ziskovém principu.
  • centrální banka je pověřena emisí bankovek a regulací ostatních bank, které podnikají nebo obchodují s penězi,

a) v netržních ekonomikách
banky nejsou zcela samostatné a nejsou prioritně zaměřeny na hospodářský výsledek

b) v tržních ekonomikách
jsou samostatnými podnikatelskými subjekty.

Jednostupňový bankovní systém

  • historicky předcházel dvoustupňovým;
  • v jejich rámci neexistovala centrální banka, veškeré bankovní činnosti byly prováděny komerčními bankami resp. jednou pověřenou bankou (např. i emise hotovostního oběživa);
  • např. v centrálně plánovaných ekonomikách byly všechny funkce spojeny do jedné banky (v ČSR Státní banka československá).
  • veškeré bankovní operace provádí jediná centrální banka, vedle ní jsou sice další specializované banky, které se zabývají specializovaným okruhem (zahraniční obchod, zemědělství, investiční výstavba apod.).

Model univerzálního bankovnictví
banky mohou poskytovat celou paletu bankovních produktů, tedy jak klasické produkty komerčního bankovnictví (přijímání vkladů, poskytování úvěrů), tak i produkty investičního bankovnictví (obchody s cennými papíry atp.);

Model odděleného bankovnictví
založen na institucionálním oddělení komerčního a investičního bankovnictví (dříve v USA).