1. Hodnota peněz

1.5. Emise a oběh klasických bankovek

Vznik papírových peněz – bankovek je spojen s rozvojem kapitalismu volné soutěže. Stále častěji docházelo k tomu, že realizace zboží časově předcházela jeho zaplacení – mnozí kupující podnikatelé neměli dočasně na zaplacení zboží, vystavovali tedy obchodní směnky.

Směnky byly písemným osvědčením závazku uhradit uvedenou částku v budoucím stanoveném čase. Směnky se staly velmi oblíbenými a začaly plnit funkci peněz jako prostředku směny. Směnkou mohly podnikatelé zaplatit jiným podnikatelům. Právě proto se obchodní směnky nazývají první peníze podnikatelského světa.

Podnikatelé se začali obracet na banky se žádostí o odkup (eskont) směnek:

  1. banky odkupovaly směnky za své vlastní bankovky, které tak ve své podstatě představovaly směnky znějící na bankéře,
  2. majitel směnky získal při jejím odprodeji ihned hotovostní bankovky a nemusel čekat na dobu dospělosti,
  3. bankovky bylo možné získat v požadované nominální struktuře.

Pro banky byly odkupy směnek výhodné, neboť si strhávaly diskont. Banky také dokupovaly zlato a stříbro, čímž opět docházelo k emisi klasických bankovek. Banky nemohly vydat více bankovek, než kolik odkoupily směnek nebo drahých kovů. Klasické bankovky byly plně kryty buď odkoupenými směnkami nebo drahými kovy.

Hovoříme o směnečném krytí (směnkami) – obchodní krytí a hovoříme o kovovém – zlatém krytí. Kovové krytí znamenalo také pro banku povinnost vyměnit vlastní bankovky za drahý kov.

Původně musely být vydané bankovky kryty 100 %. Později v souvislosti s vyšší potřebou bankovek v oběhu a s poskytováním úvěrů bankami a přijímáním vkladů v bankách nad rámec plného krytí bylo oficiálně povoleno, aby emise bankovek byla kryta kovem v procentech z objemu emitovaných vlastních bankovek, přičemž banky musely držet zásobu drahých kovů fyzicky.

Každá banka mohla emitovat své vlastní bankovky a tak na daném území souběžně obíhala celá řada bankovek různých bank. Ty měly často omezenou platnost a územní omezení. Proto z důvodu nepřehlednosti dosavadního systému byla postupně emise bankovek téměř ve všech zemích centralizována.