ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍObecná charakteristika

Úřad pro civilní letectví Česká republika je úřad ustanovený státem ve shodě s Chicagskou úmluvou o civilním letectví (ICAO), který vykonává dohled nad civilním letectvím nad územím České republiky, licencuje piloty a certifikuje letadla a letecká technická zařízení.


Důvod a způsob založení

Úřad pro civilní letectví byl zřízen dne 1.4.1997 zákonem č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, jako úřad pro výkon státní správy ve věcech civilního letectví. Je podřízen Ministerstvu dopravy (MD).
V čele úřadu je generální ředitel, kterého jmenuje a odvolává ministr dopravy.
Základní činnosti úřadu jsou uvedeny v ustanovení § 89 zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví. V souladu s ustanovením § 90 zákona o civilním letectví, pověření zaměstnanci úřadu vykonávají státní dozor v civilním letectví.


Organizační struktura

Činnost ÚCL je rozdělena do tří sekcí, a to sekce technické, sekce letové a provozní a sekce letových standardů, v jejichž čele stojí ředitel sekce.
Kancelář úřadu, která je rovněž součástí organizační struktury ÚCL, má charakter odboru a plní úkoly spojené s odborným, organizačním a technickým zabezpečením činnosti ÚCL. V jejím čele stojí ředitel kanceláře úřadu.
Jednotlivé sekce se dále člení na odbory, které řídí ředitelé odborů. Odbory se člení na oddělení, případně referáty, řízené vedoucími.


Letadla ÚCL a ověřovací zařízení

Úřad pro civilní letectví – odbor letových a navigačních služeb (ONS) v oboru letového ověřování leteckých pozemních zařízení a konstrukce přístrojových letových postupů zavedl a udržuje systém managementu jakosti splňující požadavky ČSN EN ISO 9001:2001.Cessna 560 XL

Dvoumotorový proudový letoun CESSNA Model 560XL (Excel) byl certifikován leteckým úřadem USA v roce 1998 jako dopravní podle předpisu FAR-25 a dodatečně transferován EASA pro provoz v Evropě. Letoun je poháněn dvěma turbofanovými motory Pratt & Whitney of Canada, PW 545A.
Letoun má moderní vybavení včetně dvojitého navigačního počítače UNIVERSAL 1CSp, umožňující lety po obecných trajektoriích a antikolizní systém ACAS II.

Letoun byl navržen pro lety se sníženým vertikálním rozstupem (RVSM) nad letovou hladinou FL 290.
Provoz letounu je možný v rozsahu rychlostí 95 - 305 KTS (IAS) od země do FL 450. Letoun má zásobu paliva na 4 hodiny letu a požadovanou rezervu.
Měřicí vybavení UNIFIS 3000 bylo vyrobeno firmou NSM, Gardermoen, Norsko. Řešitelem zástavby je firma Air Alpha, Odense, DánskoTurbolet L410 UVP - E

Dvoumotorový turbovrtulový letoun L – 410 UVP–E byl certifikován tehdejší Státní leteckou inspekcí v roce 1986 firmě LET Kunovice pro veřejnou přepravu osob podle ruského předpisu NLGS-2. Letoun schválený ÚCL pro letecké práce byl postupně dodatečně vybaven radarem, autopilotem, dvojitým odpovídačem v modu S s antikolizním zařízením ACAS II, navigačním počítačem UNIVERSAL 1, systémem výstrahy kolize s terénem, obrazovkovými indikátory a komunikací ve všech pásmech včetně vojenských.
Provoz letounu je možný v rozsahu rychlostí 80 - 189 KTS ( IAS ) od země do FL130 bez použití kyslíku v nepřetlakové kabině z krátkých letišť s nezpevněnými drahami. Letoun má zásobu paliva na 4,5 hodiny letu a požadovanou rezervu.


L 200A

Dvoumotorový pístový letoun vyrobený v Kunovicích v roce 1960. Letoun má již vyčerpánu původně stanovenou celkovou provozní lhůtu. Lhůta však byla výrobcem prodloužena na základě provozovatelem zpracovaného rozboru profilu provozu, za předpokladu dodržení tohoto profilu i v budoucnosti. Vybavení letounu je modernizováno a umožňuje lety IFR.
Zlín 43

Jednomotorový čtyřmístný pístový letoun vyrobený v Otrokovicích v roce 1991 byl schválen podle předpisu FAR 23 pouze pro VFR lety. Letoun má zjednodušenou elektrickou soustavu bez instalovaného rotačního měniče PAG-1F. Při cestovní rychlosti 180 km/h jsou možné lety v trvání nad 5 hodin. Modifikované úsporné vybavení gyroskopickými přístroji LUN 1241.03 a RCA 15 BK-1 umožňuje VFR lety jako řízené v letových hladinách.Beech 58

Dvoumotorový šestimístný pístový letoun vyrobený komplexem Beechcraft/Raytheon v r. 1995 v USA. Letoun je schválen podle předpisu FAR 23 pro lety podle přístrojů, je vybaven radarem a většinou avioniky Bendix-King. Výrobcem zastavěný odpovídač v módu S umožňuje i budoucí aplikace v oblasti aktivní i pasivní radiolokace. Při cestovní rychlosti 160 KIAS jsou možné lety nad 6 h.Pozemní laboratoř

Hlavním úkolem pozemní laboratoře, která je vybavena nejmodernějšími přístroji s metrologickou návazností na mezinárodní normály, je kalibrace pozemních a palubních měřících zařízení.
Součástí laboratoře je i systém MAGSS, pozemní obdoba palubního měřícího zařízení pro zpracovávání a vyhodnocování výsledků letových měření, kontrolu navigačních přijímačů a tvorbu letových ověřovacích metod.
Pracoviště je vedle toho schopno provádět celou řadu měření z oboru radiotechniky (měření kmitočtu, VF výkonu, spektrální čistoty, modulace, atd.) a v případě potřeby i monitoring leteckých pásem.Externí spolupráce v rámci přípravy návrhů leteckých předpisů

Na základě jednání mezi Odborem civilního letectví MD a Úřadem pro civilní letectví bylo Ministerstvem dopravy odsouhlaseno, aby byl proces tvorby návrhů leteckých předpisů až do legislativní fáze v České republice zajišťován jedním subjektem, tj. Úřadem pro civilní letectví. Letecké předpisy jsou i nadále uveřejňovány Ministerstvem dopravy na základě § 102 zákona č. 49/1997 o civilním letectví v platném znění.
Zejména z kapacitních důvodů ÚCL předpokládá pokrytí části plánovaných činností souvisejících s tvorbou návrhů leteckých předpisů využitím externích zdrojů, tzv. outsourcingu. Nejedná se pouze o zajištění překladu mezinárodních požadavků, ale také o následný postup sjednocení používané terminologie, konkretizování požadavků na oblast civilního letectví v ČR a přípravy finální verze návrhu leteckého předpisu pro odborné připomínkové řízení a následné vypořádání odborného připomínkového řízení.
Uvedené spolupráce se mohou zúčastnit fyzické nebo právnické osoby provozující svoji odbornou činnost v rozsahu příslušného oprávnění (například živnostenské oprávnění k výkonu předmětné činnosti).
Zpracovatel návrhu leteckého předpisu v rámci externí spolupráce bude podle kritérií definovaných Směrnicí OLP pro zpracování návrhů předpisů v rámci ÚCL (CAA-OLP-01/2004) v aktuální verzi vybrán na základě žádosti ředitele odboru standardizace a regulace ÚCL. Na veškeré externí činnosti bude uzavřena příslušná smlouva o dílo mezi Úřadem pro civilní letectví a fyzickou nebo právnickou osobou, která bude externí činnost vykonávat.


Zdroje

1. Wikipedie, 15.4: 2010: http://cs.wikipedia.org/wiki/%C3%9A%C5%99ad_pro_civiln%C3%AD_letectv%C3%AD

2. Webové stránky ÚCL, 15.4: 2010: http://www.caa.cz/index.php?menu=55&mm=23&stranka=228

Last modified: Monday, January 27, 2014, 11:57 AM