OBCHODNÍ ROZPĚTÍObchodní rozpětí je starší pojem pro obchodní marži. Rozumí se jím rozdíl mezi prodejní
a skladovou cenou prodaného zboží ( v účetnictví rozdíl mezi konečným stavem účtu 604
a 504). Obchodní rozpětí není totožný termín pro zisk, protože z obchodního rozpětí musí obchodníci krýt ještě své další náklady jako jsou mzdy zaměstnanců, nájemné, energie, služby a podobně.  -  slouží k pokrytí nákladů obchodníka a k dosažení zisku.
Z výše uvedeného plyne, že v zájmu každého obchodníka je dosahovat co největší kladné marže, tj. aby zboží prodával za ceny vyšší než jsou ceny nákupní. Je ale samozřejmě možné krátkodobě prodávat i s marží zápornou, například když se na trh uvádí nové zboží nebo
při sezónních slevách apod. V současné době se především z konkurenčních důvodů často stává (hlavně ve větších obchodních podnicích), že některé zboží se prodává za cenu, u které je zřejmé, že je nižší než cena nákupní. Tato záporná marže bývá potom kryta dosaženou vyšší marží u jiného druhu zboží.

Formy obchodního rozpětí

• Obchodní přirážka - výpočtem z ceny nákupní a přičtením příslušné marže.
• Obchodní srážka - výpočtem ze stanovené ceny prodejní (může ji stanovit i stát)
a odečtením nákupní ceny (méně častá varianta).

Výpočet obchodního rozpětí

• Procentem  - % z nákupní či prodejní ceny.
• Absolutní hodnotou – je stanovena konkrétní částka.

V minulosti se pro obchodní rozpětí či pro obchodní marži používal také pojem rabat. Tento pojem sice se zbožím souvisí také, ale v současnosti se používá jako termín pro obchodníkem poskytnutou slevu jeho zákazníkům (množstevní rabat).
Last modified: Monday, January 27, 2014, 11:57 AM