FUNKCE A VÝZNAM CLA


Funkce a význam cla

Clo je jedním z nejstarších finančních nástrojů, který se objevil již ve středověku. Původně clo bývalo vyměřováno a vybíráno v okamžiku přechodu daného zboží přes geograficky či komerčně významné body (průsmyky, brody), později v momentě přechodu zboží přes celní hranice.
Clo můžeme definovat jako daň, jejímž předmětem je dovážené zboží. Tato selektivní daň ze spotřeby patří mezi příjmy do státního rozpočtu. Vybírání cla kontroluje celní správa (celní úřad) dané země a upravuje ho celní zákon.
Postupem času a spolu s rozvojem mezinárodního obchodu začalo clo plnit kromě finanční i některé další funkce – funkce ochranná, nástroj regulace komoditní a teritoriální struktury dovozu, nástroj pozitivního ovlivňování vlastního vývozu dané země, či funkce ekologická.
Úmluva GATT

Jedná se o první mnohostrannou obchodní a celní mezinárodní dohodu. Tato dohoda vstoupila v platnost v roce 1948 a mezi její zakládající členy patřilo i Československo. Hlavním důvodem vzniku bylo snížení překážek v mezinárodním obchodě. GATT byl od 1. ledna 1995 nahrazen Světovou obchodní organizací (WTO).

Celní kodex
Celní kodex je základním celním předpisem platným a závazným pro všechny státy Evropské unie. Kodex obsahuje obecná pravidla a postupy, které zajišťují uplatnění sazebních a ostatních opatření zaváděných na úrovni Společenství v rámci obchodu se zbožím mezi Společenstvím a třetími zeměmi.

Celní sazebník TARIC
Tento celní sazebník je základním nástrojem praktické realizace Celního kodexu. Představuje ucelený systém, založený na kombinaci dvou základních údajů: číselného označení zboží a celního sazebního opatření. TARIC obsahuje především smluvní celní sazby.
Celní sazebník je dokument, který obsahuje všechny druhy dováženého zboží a jejich celní sazby. Celní sazba je procento cla z celní hodnoty.

Druhy celních sazeb
 Všeobecný (autonomní) sazby jsou ve většině případů nejvyšší.
 Smluvní sazby jsou mezinárodně dohodnuté sazby, které jsou nižší.
 Preferenční sazební opatření vyplývá z mnohostranných mezinárodních dohod

Clo a Evropská unie
Od roku 2000 jsou cla v rámci zemí Evropské unie zrušena. Jinými slovy lze tedy říci, že mezi zeměmi Evropské unie lze dovážet zboží bez omezení cel a dalších daní. Existují zde ale s drobné výjimky, které se týkají zboží podléhající spotřební dani.

Pro množstevní vymezení osobní spotřeby byly stanoveny tyto limity:
Tabák Limit osobní potřeby/os
Cigarety 800 ks
Krátké doutníky 400 ks
Doutníky 200 ks
Tabák 1 kg
Alkohol Limit osobní potřeby/os
Lihoviny 10 l
Aperitivy 20 l
Víno 90 l (max 60 l šumivého)
Pivo 110 l
Pohonné hmoty množství dopravované v běžných
nádržích zvýšené o 20 l

Dovoz zboží ze zemí mimo Evropskou unii

Pokud se jedná o dovoz zboží ze zemí mimo EU do ČR či jiné země Unie, dochází k placení cla celnímu úřadu, přičemž je uplatňován společný celní sazebník. Bezcelně lze dovézt pouze zboží do hodnoty 175 eur u cestujícího staršího 15 let nebo 90 eur u cestujícího do 15 let. Dále 200 ks cigaret, 100 ks doutníčků, 50 ks doutníků, 250 g tabáku na kouření. Co se týká alkoholu, můžete dovézt 1 litr tvrdého alkoholu, 2 litry vína nebo šumivého vína, 50 g parfému nebo 250 ml toaletní vody.

Celní hodnota
Celní hodnota je základem daně a určuje se nejen při vývozu, ale i při dovozu zboží. Můžeme ji vyjádřit také jako skutečnou placenou cenu zboží uvedenou v korunách nebo jako cenu, která má být za zboží zaplacena. Při stanovování celní hodnoty se vychází z ceny fakturované.

Sazba cla
Sazba cla je v ČR vždy relativní, to znamená, že je stanovena jako % ze základu daně. Dále je diferencovaná a podle druhu a původu zboží.

Základ cla

Do základu cla se přidávají některé náklady, které se ke zboží váží a které musí být vynaloženy v zahraničí. Ke skutečné placené ceně zboží se při určení celní hodnoty při dovozu připočte: náklady na zprostředkování, cena nádob a obalů, licence, doprava na hranice EU, pojištění v zahraničí a další náklady.

Dělení cla
 Vývozní clo se platí za vyvezené zboží. Není příliš běžné, týká se například vývozu strategických komodit jako je ropa. Důvodem přílišného nepoužívání je fakt, že daná země potřebuje vývoz podporovat.
 Dovozní clo se platí za dovezené zboží. Jedná se o nejběžnější druh cla.
 Vyrovnávací clo je zvláštní clo, které celní správa vybírá za účelem vyrovnání subvence, aby nebyl poškozen domácí trh a dodavatelé při dovozu dotovaných výrobků.
 Odvetné clo může být přechodně nařízeno při hospodářské odvetě na zboží dovážené z nečlenských států EU, které členy EU diskriminují v hospodářských vztazích.
 Antidumpingové clo slouží jako ochrana před dovozem zboží s velmi nízkou cenou pod výrobními náklady.

Last modified: Monday, January 27, 2014, 11:57 AM