ALTERNATIVNÍ FORMY FINANCOVÁNÍ V OBCHODĚFinancování pro malé a střední podniky (dále jen MSP).
Mezi zdroje, které MSP využívají nejvíce, patří vedle jiných produktů nabízených komerčními bankami bankovní úvěry a mikro půjčky. Celou škálu garancí, úvěrů se sníženou úrokovou sazbou a jiných podpor poskytuje také Českomoravská záruční a rozvojová banka.

Na trhu dále existují tzv. alternativní zdroje financování, jakými jsou fondy rozvojového (venture nebo rizikového) kapitálu a Business Angels. Tyto zdroje financování jsou nazývány alternativními, jelikož pro MSP vytvářejí alternativu k bankovním úvěrům. V některých případech mohou být dokonce jediným možným zdrojem, a to pro ty MSP, které mají problémy se získáním úvěru od komerčních bank.

Alternativní zdroje financování nepředstavují pro MSP zátěž, protože neodčerpávají jejich volné finanční prostředky: MSP během investice neplatí žádné úroky ani jiné kompenzace. Investor se naopak snaží, aby všechny vytvořené prostředky zůstaly ve společnosti
a pomáhaly rychlejšímu růstu její hodnoty. Růst hodnoty společnosti je stěžejní pro všechny alternativní zdroje financování bez rozdílu. Investor totiž realizuje svůj zisk, v horším případě ztrátu, prodejem podílu ve společnosti. Tento krok, označovaný jako "exit" neboli výstup investora ze společnosti, má řadu forem, např. prodej strategickému investorovi,
MBO (Management Buy Out) nebo MBI (Management Buy In), IPO (kótování na burze cenných papírů), prodej silnějšímu finančnímu investorovi.

Alternativní formy financování v obchodě

Leasing
= nástroj využívání majetku po určitou dobu, aniž by se stal podnikovým vlastnictvím
- v ČR po roce 1990, ve světě od 50. let v USA

Typy leasingu:
- provozní (operativní)
- finanční (kapitálový)

a) provozní leasing
- doba pronájmu kratší než ekonomická životnost majetku - krátkodobý pronájem
- v průběhu své životnosti je majetek pronajat několikrát
- po skončení pronájmu je majetek vrácen pronajímateli
- pronajímatel zajišťuje údržbu, servis, opravy
- používá se u osobních aut, počítačů, atd.

b) finanční leasing
- dlouhodobý pronájem
- slouží k trvalému pořízení majetku formou splátek
- po skončení pronájmu přechází majetek na nájemce

Rozdíl od úvěru
- podnik se nestává vlastníkem majetku ihned a majetek neodepisuje
- pronajatý majetek ani závazky vyplývající z leasingové smlouvy nejsou zachyceny v rozvaze

Druhy finančního leasingu
a) přímý leasing (direct lease)
- nájemce určí druh majetku, který požaduje a pronajímatel zpracuje podmínky leasingové   smlouvy a majetek koupí a pronajme nájemci
- použití také jako leasing, který provádí výrobce - neexistuje zprostředkovatel

b) nepřímý / zpětný leasing (sale and lease back)
- firma prodá majetek leasingové společnosti, ta jej však ihned na základě leasingové smlouvy poskytne zpět původnímu majiteli a zaplatí mu tržní cenu majetku
- ten potom splácí předmět leasingové společnosti

c) úvěrový leasing (leverage leasing)
- nejobvyklejší
- u rozsáhlejších investic
- jedná se o třístranný vztah mezi nájemcem, pronajímatelem a věřitelem - nájemce zvolí   požadovaný druh majetku, leasingová společnost koupí majetek do svého vlastnictví, ale   nákup financuje úvěrem od věřitele
- relativně nákladný

Výpočet finančního leasingu

leasingový koeficient = cena leasingu (kolikrát se nám prodraží pořízení leasingem,
        PC než kdybychom pořídili věc hotově)

leasingové úročení = úrok z úvěru + leasingová marže

rekapitalizovaná cena = PC + rekapitalizace zálohy

rekapitalizace zálohy = záloha dodavateli * sazba rekapitalizace * dny / 360


Leasingová cena zahrnuje:
- vstupní (pořizovací) cenu majetku
- leasingovou marži
- režijní náklady
- rizikovou přirážku
- úrok z úvěru na refinancování leasingové společnosti

Výhody
- podnik může užívat majetek, aniž by podstupoval riziko spojené s pořízením
- velice flexibilní způsob financování
- leasingové splátky je možné zahrnovat do daňově uznatelných nákladů

Nevýhody
- relativně vysoké náklady
- po ukončení leasingu přechází do vlastnictví podniku odepsaný majetek

Česká leasingová a finanční asociace
- sdružuje 70 společností (97% ČR trh)
- téměř 90% leasingových obchodů tvoří finanční leasing
- největší společnosti: ČSOB leasing, UNICREDIT leasing CZ, ŠKOFIN

Projektové financování
- specifický způsob financování zejména rozsáhlých finančně náročných projektů (těžba a zpracování nerostných surovin, infrastrukturální projekty, vývojové produkty)
- převážná část finančních prostředků na jejich realizaci je získána prostřednictvím výpůjček
- zárukou pro věřitele za investované prostředky je cash-flow projektu
- projekt je oddělen od ostatních činností podniku a převeden do tzv. projektové společnosti (SPV - Special Purpose Vehicle)
- investor nenese riziko neúspěchu
- bilance není zatížena žádným nebo jen částečným závazkem plynoucím z projektu

Public Private Partnership (PPP)
- forma spolupráce veřejného a soukromého sektoru
- stát je zadavatelem a soukromý subjekt realizátorem
- po realizaci získá soukromý subjekt finance od státu a vlastnictví je převedeno
na veřejný sektor

Rizikový kapitál
= partnerství podnikatele a investora
= kapitál, vkládaný prostřednictvím rizikového fondu do ZK a je určen na financování počáteční činnosti firmy a financování projektu inovačního a rozvojového charakteru s vysokým rizikem

- investory jsou fondy, banky, pojišťovny
- investoři vkládají prostředky do fondu rizikového kapitálu - účelově založená společnost
- rizikový kapitál nezůstává v podniku trvale - způsob vystoupení je dohodnutý
již v úvodních jednáních s podnikem - odprodej vlastníkům podniku, jiné společnosti, uvedení podniku na burzu
- investoři požadují min. 30% zhodnocení
- v ČR od roku 1990, v USA od 70. let
- problémy v ČR:
- malý zájem podniků
- nedostatek vysoce výnosných projektů
- nízká podpora ze strany státu
- Czech Private Equity and Ventrue Capital Association - zastupuje společnosti působící v oblasti rizikového kapitálu v ČR
- za poskytnutí kapitálu získává investor podíl na ZK (akciový kapitál nebo kmenové akcie)

Výhody rizikového kapitálu
- umožňuje rychle realizovat nadějné inovační projekty - rizikově a kapitálově náročné
- dochází k posílení vlastního kapitálu, ale rozšiřuje se počet vlastníků
- investor přináší nejen finance, ale rovněž zkušenosti a kontakty


Business Angels
= fyzické osoby, které ve svém profesionálním životě byly (nebo jsou) úspěšnými podnikateli či manažery. Tito lidé chtějí pomoci v rozvoji jiným MSP a uplatnit své zkušenosti s řízením společnosti a vytvářením strategických koncepcí. Pro tento druh investice je nejdůležitější vzájemná důvěra a komunikace mezi vlastníkem společnosti a BA. BA musí věřit v budoucí úspěch podnikatelského záměru společnosti a důvěřovat jejímu managementu

- prakticky obdoba rizikového kapitálu, jen její realizace probíhá v menších objemech
a prostřednictvím jednoho investora
- investoři jsou soukromí
- investor se většinou neangažuje jen finančně, ale poskytuje i zkušenosti, znalosti
a kontakty
- sdružení EBAN (European Business Angel Network), součástí je i česká Angel Investor Assiciation

Výhody Business Angels investice
- získání peněz s přidanou hodnotou ve formě poradenství
- neodčerpávání volných zdrojů společnosti a nezatěžování cash flow
- zlepšení a posílení corporate governance ve společnosti (procesů řízení společnosti)
- pomoc při postupu společnosti do další fáze rozvoje
- kontakty na zahraničních trzích a silnější vyjednávací pozice vůči zahraničním obchodním partnerům

Nevýhody Business Angels investice
- vytvoření strategického plánu rozvoje společnosti
- sdílení vedení s dalším společníkem, diskuse o zásadních rozhodnutích ve společnosti
- potřeba pravidelného reportingu, zprůhlednění řízení společnosti - může být vnímáno jako administrativní zátěž
- potřeba modernizace vnitřního informačního systému
- nároky na veškerý čas a energii managementu společnosti

Forfaiting
- odkup bezpečně zajištěných střednědobých nebo dlouhodobých exportních pohledávek splatných v budoucnosti bankou nebo specializovanou finanční institucí (forfaiterem) bez postihu na původního věřitele (vývozce)
- forma financování vývozu, kdy forfaiter zpravidla uzavírá předem smlouvu
s vývozcem, kde se stanoví podmínky budoucího odkupu pohledávky. Po realizaci dodávky zboží do zahraničí vývozce odprodá pohledávku forfaiterovi a získá okamžitou úhradu (sníženou o odměnu forfaiterovi).
- od faktoringu se liší především zaměřením na zahraniční obchod, větší délkou ručení
a běžným financováním vyšších (tedy zpravidla několik mil. Kč) a i jednotlivých pohledávek

Náklady na forfaiting
2 typy nákladů:
Forfaitingové poplatky (tzv. Arrangement Fee) - zohledňují náklady spojené
s administrativním zpracováním forfaitingového obchodu, tj. závisí na rychlosti zpracování objemu obchodu a zároveň zohledňují riziko dlužníka, resp. ručitele.

Diskont (tzv. Commitment Fee) - jde o aplikovanou sazbu, stanovenou na bázi sazeb LIBOR (v případě devizového financování) a PRIBOR (v případě financování) v CZK a rozpětí
nad tuto sazbu, která vychází z rizika země obchodu, délky obchodu apod. V podstatě
se jedná o odměnu forfaitera za riziko zhoršení bonity dlužníka v období od uzavření smlouvy do odkupu pohledávky.

Výhody forfaitingu
- okamžitý přístup k hotovosti.
- jedná se o flexibilní službu, která umožňuje nabídku k odkupu všech pohledávek,
ale i pohledávek jednotlivě.
- na rozdíl od factoringu forfaiting zabezpečuje profinancování pohledávek s delšími splatnostmi od 90 dní až do 10 let.
- při použití finančního forfaitingu lze prostřednictvím emise vlastních směnek získat prostředky na profinancování exportních kontraktů, stejně jako prostředky
na profinancování provozu
- nabídky k odkupu je možné získat v průběhu 24 hodin

Použité zdroje informací

- přednášky a skripta Finance TUL
- http://www.finance.cz
- http://www.businessinfo.cz
- http://cs.wikipedia.org
Last modified: Monday, January 27, 2014, 11:57 AM