CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ PODNIKU

Financováním obchodu rozumíme opatřování a používání peněz pro udržování a pro rozšiřování obchodu. Běžné financování spočívá v zajišťování a vynakládání peněz na běžné udržování obchodu, tj. na nákup Boži, provoz obchodních míst, energie, na výplatu mezd a platů, nájemného, daní, splácení krátkodobých závazků a dalších. Mimořádným financováním je financování při rozšiřování obchodu. Financování cizím kapitálem zahrnuje bankovní úvěr, obchodní úvěr, obligace, zálohy dodavatelů. Muže byt krátkodobé a dlouhodobé. Hlavními formami krátkodobého financování jsou: nevyplacené mzdy, dluhy u dodavatelů, krátkodobé bankovní půjčky a ostatní finanční zdroje. Obchodní úvěr je nejrozšířenějším zdrojem krátkodobého financování, znamená, že podnikatel získá na nákup zboží úvěr přímo od dodavatele.

Kategorie obchodních úvěrů:
Otevřený účet  - dohoda, při níž kupující získává zboží od dodavatele a platí za něj později.
Vlastní směnka - písemná dohoda podepsaná dlužníkem, který slibuje zaplatit věřiteli určitou finanční částku do určitého dne. Je vystavována zákazníkem.
Obchodní směnka - cenný papír, který zavazuje zákazníka platit za zboží a služby. Je vystavována prodejcem, je to příkaz k platbě částky na směnce uvedené do určité doby navržené výstavcem směnky. Směnečník musí směnku akceptovat, akceptovaná směnka se vrací svému výstavci.

Bankovní úvěry a půjčky :
Kontokorentní úvěr - dlužníkovi je bankou povolen úvěrový rámec, se kterým může plně nakládat. Nemá-li na účtu momentálně prostředky může je čerpat z tohoto úvěrového rámci a v okamžiku, kdy mu přijdou prostředky na účet je tento rámec splácen.
Eskontní úvěr - jedná se od odkoupení krátkodobých pohledávek a jiných cenný papírů s určitou splatností bankou. Eskont směnky: před dobou splatnosti nabídnu bance směnku k odkoupení, ona zkontroluje moji bonitu a jestliže se rozhodne směnku odkoupit strhne si částku tzv. diskont a poskytne mi eskontní úvěr. O pozdějším splacení směnky banka dotyčnou osobu informuje.
Lombardní úvěr - podstatou je, že poskytneme movitou zástavu a to buď za cenné papíry nebo zboží.

Úvěrové substituty:
Faktoring - financování firem bankou nebo faktorskou společností metodou odkupu krátkodobých pohledávek před dobou jejich splatnosti (dodavatelé zboží nebo služeb postupují na factoringovou společnost (faktora) své pohledávky za odběrateli). U pravého faktoringu odkoupení pohledávky přestává být věřitelem dodavatel a faktor nemá možnost zpětného postihu při nedobytnosti pohledávky. U nepravého faktoringu faktorská společnost odkupuje i méně bonitní pohledávky, ale vyhrazuje si právo zpětného postihu.
Forfaiting - odkup bezpečně zajištěných střednědobých nebo dlouhodobých exportních pohledávek splatných v budoucnosti bankou nebo specializovanou finanční institucí (forfaiterem) bez postihu na původního věřitele (vývozce).
Leasing - jedná se o pronájem strojů, zařízení a předmětů dlouhodobé spotřeby za sjednané nájemné.


Vnější zdroje dlouhodobého financování:
Obligace (dluhopisy) - cenný papír, který vyjadřuje dlužnický závazek emitenta (vlády, města, banky, firmy) vůči každému vlastníkovi tohoto dokumentu. Splatnost je pevně stanovena, majitel nemá žádnou pravomoc, vysoká rizikovost při povinnosti vyplácet.
Akcie - jedná se o jakýsi vlastnický podíl na určité společnosti. Vlastníkem akcie je akcionář, který má právo na zisk ve formě dividend, právo na řízení společnosti.
Finanční leasing - obchodní dohoda, na jejímž základě majitel postupuje uživateli předmět leasingu a právo k jeho používání výměnou za stanovené splátky na určité sjednané časové období. Smlouva se sjednává na dobu minimálně tří let, u nemovitostí minimálně na dobu 8 let. Předčasné odstoupení od smlouvy je stíháno sankcemi. Během nájemní doby musí nájemce uhradit pořizovací cenu, úrok, zisk. Základním znakem je oddělení vlastnictví a užívání předmětu leasingu. Po ukončení pronájmu má nájemce předkupní právo na předmět leasingu. Je možné se dohodnout na způsobu placení, pronajatý majetek se neodepisuje.

Finanční úvěry - individuální smlouvy mezi věřitelem a dlužníkem. Příslušný úvěrový úpis není obchodovatelným cenným papírem. Úvěrová smlouva obsahuje majetkové záruky, stanoví lhůtu splatnosti, přičemž splátky jsou odloženy po uplynutí několika let.
Dlouhodobý bankovní úvěr - termínované půjčky, při kterých se poskytuje úvěr na období od jednoho do 7 až 10 let. Půjčka se zpravidla splácí v měsíčních nebo čtvrtletních splátkách po celou dobu trvání. Termínové půjčky mohou od banky získat žadatelé o úvěr, kteří jsou silní pokud jde o pracovní kapitál, ziskovost a konkurenční schopnost. Zpravidla je dohodnutá proměnlivá úroková sazba v závislosti na podmínkách finančního trhu.

Jakékoli finanční rozhodování musí být podloženo finanční analýzou.
Last modified: Monday, January 27, 2014, 11:57 AM