VLASTNÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ V OBCHODĚ


1. Význam vlastních zdrojů financování

Podstatou financování je neustálé udržování a usměrňování co nejvýhodnější struktury kapitálu a majetku.Tyto zdroje umožňují financovat veškerý majetek firmy. Realizace podnikových činností vyžaduje získávat peněžní prostředky k financování běžných
i mimořádných potřeb podniku.

Informace o používaných zdrojích financování, jejich výši a významu v podniku vyjadřuje finanční struktura podniku. Tato struktura je ovlivněna zejména oborem podnikání,  velikosti podniku, nabídkou zdrojů k financování  a kvalitou finančního řízení.

Podmínkou vzniku a existence podniku jsou vlastní zdroje. Cizí zdroje umožňují rychlejší
růst podniku zvyšují výnosnost vlastníků.

2. Charakteristika vlastních zdrojů

 mají trvalý charakter → dlouhodobé zdroje financování;
 majitel má rozhodovací pravomoc, nese riziko podnikání;
 odměnou je podíl na výsledku hospodaření po zdanění  - dividenda a nárůst hodnoty podílu tzv. kapitálový zisk nebo kapitálová ztráta;
 výnos je zdaněn srážkovou daní z příjmu → dvojí zdanění;

3. Členění vlastních zdrojů financování podniku

3.1. Základní kapitál
- tvoří největší část vlastního kapitálu
- souhrn peněžitých vkladů a penězi ocenitelných nepeněžitých vkladů vložených
do společnosti při jejím založení
- musí být zapsán v obchodním rejstříku
- výše je stanovena zákonem pouze u kapitálových společností
o společnost s ručením omezeným 200 000,-
o akciová společnost 2 000 000,- bez výzvy k úpisu akcií
20 000 000,- s výzvou k úpisu akcií

3.2. Rezervní fondy
- jsou součást vlastního kapitálu podniku;
- představují část vytvořeného zisku podniku, který si ponechává jako ochranu proti různým  rizikům;
- v kapitálových společnostech se tvoří jako povinné a dobrovolné rezervní fondy;
     
Povinné rezervní fondy:
 Zákonné, jejich tvorba a použití je definovaná obchodním zákoníkem; účelem je ochrana zájmu akcionářů/společníků

Zákonný rezervní fond: použití výhradně k úhradě ztráty. Tvoří se maximálně do výše 10% ZK příděly ze zisku.

 Statutární, jejich povinná tvorba je dána stanovami akciové společnosti.

Dobrovolné:
vznikají na základě vlastního rozhodnutí podniku, většinou usnesením valné hromady akciové společnosti.

3.3. Čistý zisk a odpisy
Dalšími vlastními zdroji financování jsou čistý zisk (samofinancování) a odpisy, o které
se snižují náklady, a tedy se zvyšuje čistý zisk.
Reinvestování, tedy používání čistého zisku, který vyšel z předchozí investice, k dalším investicím, je základní způsob rozmnožování majetku.

3.4. Další formy vlastních zdrojů financování
Podniky a podnikatelé mohou získat potřebné prostředky rovněž prodejem vlastního majetku. Dalším zdrojem, který stojí na rozhraní mezi vlastním a cizím kapitálem, je rizikový kapitál (Venture capital) -  financování soukromých podniků formou navýšení jejich základního jmění. Obchodní anděl (Business Angel) - fyzická osoba investující menší částky obvykle
do menších nebo začínajících firem, která může být schopná a ochotná se do aktivit zapojit. Dotace EU, státu, krajů a obcí.
[1]

4. Kritéria pro volbu zdroje

„zlaté pravidlo financování“
- dlouhodobý majetek by měl být kryt dlouhodobými vlastními zdroji, může být zčásti dlouhodobými cizími zdroji
- oběžný majetek by měl být kryt z části dlouhodobými cizími, zbytek krátkodobými cizími zdroji
- z toho vyplývá
o používání dlouhodobých zdrojů k financování oběžných aktiv je nehospodárné
o použití krátkodobých zdrojů k financování dlouhodobého majetku je riskantní
[2]

5. Výhody a nevýhody vlastního kapitálu

Vlastní kapitál je základem každého podnikání. Jeho prostřednictvím získá společnost prostředky, aniž by ohrozila svoji finanční situaci. Navíc zvyšuje svoji image spolehlivého partnera.

Nevýhodou je vyšší cena vlastního kapitálu, například akciový kapitál je nejdražším kapitálem vůbec. Dividendy jsou totiž vyplácené až po zdanění zisku společnosti. Dopředu nezná požadavky akcionářů na dividendy, které se mohou razantně zvýšit se zlepšujícími
se ekonomickými výsledky podniku.

V případě odpisů a čistého zisku nezná firma předem jejich objem. Pokud se spolehne pouze na čistý zisk a ten se náhle sníží, nemusí mít dostatek prostředků pro financování
své činnosti.

Výhodou použití vlastního kapitálu je to, že nevznikají náklady na cizí kapitál v podobě úroku. Další výhodou vlastního kapitálu je nezávislost a nižší finanční riziko. Proto lze tímto kapitálem financovat i velmi rizikové projekty.
[3]


6. Seznam použité literatury:

[1] Vlastní zdroje financování [on-line]. [Cit. 2009-03-17].Dostupné z www.finance.cz

[2] Formy financování  [on-line]. [Cit. 2009-03-17].Dostupné z www.businessinfo.cz

[3] Vlastní nebo cizí zdroje [on-line]. [Cit. 2009-03-17].Dostupné z www.sfinance.cz


Posledná zmena: pondelok, 27 januára 2014, 11:57