ZABEZPEČENÍ HYGIENY V OBCHODĚ


Hygienická kritéria potřebná k otevření obchodu
Činnost zabezpečení hygieny v obchodech provádí Krajská hygienická stanice příslušného kraje, ve kterém se daný obchod nachází.
Aby obchod prošel řádnou hygienickou kontrolou, musí splňovat určité požadavky
a to už před samotným otevřením prodejny a nezáleží, zda se jedná o velký supermarket nebo jen o malou kamennou prodejnu. Jsou s tím spojena kritéria zaměřující se na velikost prodejní plochy, dostatečné množství přísunu čerstvého vzduchu a to buď přirozenou cestou, umělou sdruženou cestou, tedy přívodem čistého nebo vyčištěného vzduchu. Také je velký důraz kladen na dostatečné a vhodné osvětlení prodejny, i když je jasné, že v dnešní době
se osvětlení produktů používá jako velmi účinný marketingový nástroj, kdy prodejci účelně nasvítí své zboží a to přiláká zákazníky. Dalším důležitým kritériem je umístění pracoviště tak, aby nebylo zdraví pracovníka, ale i zákazníka vystaveno žádným škodlivým účinkům. Pokud to okolnosti dovolují, je vhodné mít v obchodě co nejstálejší teplotu. Také hluk
a vibrace by měly být omezeny na minimum. Podle velikosti obchodu, by podnik měl mít svou vlastní vyšetřovnu, či stanici první pomoci nebo ošetřovnu či stanici první pomoci společnou s jinými podniky a na určitých místech mít skříňku či brašnu první pomoci,
ve které musí být léky a obvazový materiál. Důležité je pravidelně kontrolovat datum spotřeby. Pokud se v obchodě nacházejí podzemní prostory, měly by splňovat hygienické normy. Co se týče prostorů pro pracovníky, jakož i vybavení těchto prostor, měly by být udržovány v dobrém stavu a čistotě. Umývárny i záchody stejně tak. Pracovníkům by měla být k dispozici převlékárna či šatna s možností odložení a sušení oděvů, které při práci nenosí. K dispozici by jim měla být kuchyňka s možností posadit se. Jako další věc by měli
mít k dispozici pitnou vodu či jiný zdravý nápoj. Pracovníci musí používat ochranné pomůcky, ať už se jedná o pláště, zástěry, obuv, rukavice, čepice či roušky.
Ráda bych se rozepsala o hygienických požadavcích na mikroklimatické podmínky
na pracovišti, tedy o teplotě na pracovišti a větrání. Dále o hygienických požadavcích
na osvětlení pracoviště a v neposlední řadě také o hygienických požadavcích na prostory pracoviště, na zásobování vodou a o rozměrech, provedení a vybavení sanitárních
a pomocných zařízení.

Mikroklimatické podmínky na pracovišti

Teplota na pracovišti
Teplota na pracovišti, kde je vykonávána trvalá práce s výjimkou pracoviště, které vyžaduje zvláštní tepelné podmínky anebo také pracoviště, na kterém nelze technickými prostředky odstranit příliš vysokou teplotu, musí být zajištěno dodržování určitých mikroklimatických podmínek v kalendářním roce, s výjimkou mimořádně teplého dne. Za mimořádně teplý
den považujeme den, kdy nejvyšší teplota venkovního vzduchu přesáhla hodnotu 30 ºC. V chladném období roku je operativní teplota 18 – 24 ºC, v teplých obdobích roku
je operativní teplota 20 – 28 ºC.

Větrání na pracovišti
Na pracovišti musí být zajištěna dostatečná výměna vzduchu, a to buď přirozeným způsobem, nebo nuceným větráním. Množství vyměňovaného vzduchu se určuje na základě vykonávané práce a její fyzické náročnosti tak, aby byly dodrženy mikroklimatické podmínky hned
od začátku pracovní doby. Množství přiváděného venkovního vzduchu však nesmí být nižší, než 50 m3/h pro práci převážně vsedě, 70 m3/h na osobu pro práci převážně ve stoje a v chůzi, 90 m3/h na osobu při těžké fyzické práci. Pokud nestačí větrání venkovním vzduchem, lze
si vypomoct vzduchotechnickým zařízením, které musí obsahovat takový podíl venkovního vzduchu, který postačuje pro snížení koncentrace plynných látek a aerosolů pod hodnoty přípustných expozičních limitů a nejvyšších přípustných koncentrací. Pokud je požadováno nucené větrání, musí být přiváděný vzduch filtrován a v zimě ohříván. Oběhový vzduch musí být vyčištěn tak, aby zpětný vzduch přiváděný na pracoviště neobsahoval chemické látky nebo aerosoly v koncentraci vyšší než 5% jejich přípustný expoziční limit. Při použití teplovzdušného větrání a klimatizace nesmí podíl venkovního vzduchu poklesnout pod 15% celkového množství přiváděného vzduchu. Větrací zařízení musí být vybavena signalizací chodu, musí mít stanoveny intervaly prohlídek a o nich musí být vedeny záznamy.

Osvětlení pracoviště
Pracoviště se osvětluje pomocí denního, umělého nebo sdruženého osvětlení. Tato osvětlení musí odpovídat náročnosti vykonávané práce na zrakovou činnost a ochranu zdraví v souladu s normovými hodnotami a požadavky. Což jsou hodnoty a požadavky na konkrétní denní, umělé a sdružené osvětlení, které musí odpovídat určitým normám. Osvětlení ale nesmí oslňovat.

Prostory pracoviště
Pracovní prostor musí splňovat určitá kritéria co se rozlohy místnosti a výšky do stropu týče. A ty jsou: do 20m2 je to nejméně 2,50m do stropu, do 50m2 je to nejméně 2,60m, 51 – 100m2 nejméně 2,70m, 101 – 2000m2 nejméně 3,00m a více než 2000m2 nejméně 3,25m.

Rozměry podlahové plochy
Pro jednoho zaměstnance musí být v prostoru určeném pro trvalou práci volná podlahová plocha nejméně 2m2 mimo stabilní provozní zařízení a spojovací cesty. Šíře volné plochy
pro pohyb nesmí být stabilním zařízením v žádném místě zúžena pod 1m.

Rozměry pracovní roviny a pracovního místa
Výška pracovní roviny musí odpovídat tělesným rozměrům zaměstnance, základní pracovní poloze, hmotnosti předmětů a břemenům, se kterými se v zaměstnancovi pracovní činnosti manipuluje a zrakové náročnosti při práci. Optimální výška pracovní roviny je při práci
ve stoje u mužů 1020 – 1180mm, u žen 930 – 1080mm. Při práci vsedě je optimální výška pracovní roviny nad sedákem u mužů 220 – 310mm, u žen 210 – 300mm. Základní výška sedáku nad podlahou je 400 + 50mm. Pracovní místo musí být uspořádáno tak, aby manipulační roviny, pohybové prostory a vynakládané síly odpovídaly tělesným rozměrům
a přirozeným drahám pohybů končetin zaměstnance a aby nedocházelo k zaujímání nepřijatelných pracovních poloh. Pracovní místo, kde je základní pracovní poloha ve stoje, musí splňovat správné technologické a prostorové podmínky a musí být vybaveno
pro krátkodobý odpočinek vsedě.

Hygienické požadavky na zásobování vodou
Prostory určené pro práci musí být zásobeny pitnou vodou v množství postačujícím
pro potřeby pití zaměstnance, zajištění před lékařské pomoci a teplou tekoucí vodu
pro zajištění osobní hygieny zaměstnance.

Sanitární zařízení
Sanitární zařízením je šatna, umývárna, sprcha a záchod. Prostor sanitárního zařízení musí
mít výšku minimálně 2,30m, pokud je jeho plocha větší než 30m2, tak musí být výška nejméně 2,50m. Provedení a vybavení sanitárního zařízení pracoviště musí odpovídat příslušné technické normě upravující požadavky na provedení a vybavení šaten, umýváren
a záchodů.

Šatna
Šatna musí být zřízena pro zaměstnance, kteří musí nosit pracovní oděv. Musí být oddělena dle pohlaví. Na pracovištích, kde zaměstnanci nemusí používat pracovní oděv či obuv musí být vyčleněn prostor pro ukládání civilního oděvu a obuvi.

Umývárna, umyvadla
Pokud vzhledem k povaze práce není po ukončení práce nezbytná celková očista těla, musí být pro zaměstnance zajištěna umývárna nebo dostačující počet umyvadel s tekoucí teplou vodou. Obklady stěn sprchy a umývárny musí být provedeny do výšky 2m. Sprcha
a umývárna se umisťují v samostatných místnostech, odděleně podle pohlaví, a pokud
je to možné, aby navazovaly přímo dveřmi na šatnu.

Záchod
Záchod musí být zajištěn pro zaměstnance tak, aby nebyl od pracoviště vzdálen více
než 120m. Zpravidla se zřizuje jako kabinový splachovací a to v každém podlaží, v němž
je pracoviště určené pro trvalou práci. Zřizuje se odděleně podle pohlaví. Minimální počet záchodů pro ženy: 1 sedadlo na 10 žen, 2 sedadla na 11 – 30 žen, 3 sedadla na 31 – 50 žen,
na každých dalších 30 žen 1 další sedadlo. U mužů je to takto: 1 sedadlo na 10 mužů,
2 sedadla na 11 – 50 mužů, na každých dalších 50 mužů 1 sedadlo.

Místnost pro odpočinek
Místnost pro odpočinek se zřizuje, pokud to vyžaduje bezpečnost a ochrana zdraví při práci, zejména s ohledem na vykonávanou činnost a v blízkosti pracoviště. Prostory určené
pro odpočinek těhotných a kojících zaměstnankyň musí umožňovat odpočinek vleže.

Ošetřovna
Je-li pracoviště vybaveno ošetřovnou, musí být zajištěno, aby byla vytápěna, chráněna proti znečištění, vlhkosti a vysokým teplotám, vybavena umyvadlem s tekoucí pitnou vodou
a snadno přístupná s nosítky. Prostor pracoviště, ve kterém jsou uloženy prostředky
pro poskytnutí první před lékařské pomoci včetně nosítek a prostředků pro přivolání zdravotnické záchranné služby, musí být viditelně označen.

Hygienická kritéria v provozu
U již fungujícího obchodu je taktéž třeba dodržovat jistá hygienická opatření, aby obchod
v případě kontroly Krajskou hygienickou stanicí prošel. Asi nejvyšší nároky jsou kladeny
na úklid a pořádek jak v prodejně, tak i v prostorech pro zaměstnance.
Ať se jedná o obchody malé, či velké, v provozu jsou nejdůležitějšími faktory údržba
a zajištění kvalitních hygienických podmínek. To snižuje výskyt činitelů, které mají vliv
na kvalitu a čerstvost potravin, o kterých bych se chtěla zmínit. Úklid a hygiena v odděleních s potravinami se provádí několika různými metodami, kterými se nejen uklízí nepořádek,
ale omezuje se tím tvorba jakýchkoliv škodlivých bakterií působících na zboží. Stejně
tak i obsluhující personál musí dodržovat určité hygienické zásady, např. používání ochranných oděvů apod. Při úklidu v prodejně je vhodné používat doporučené hygienické čističe, pěnové či tekuté. Možno je také použít parní čističe, pracující na bázi horké páry.
Další důležitou složkou dodržování správné hygieny v obchodě, konkrétně tedy v potravinách je zamezení výskytu zboží s prošlou záruční lhůtou. Mrazicí boxy, ve kterých se uchovávají potraviny určené k mražení, musí mít z důvodu stálé doporučené teploty funkční teploměry. Další významnou věcí, na kterou je třeba dbát, je čerstvost ovoce a zeleniny v odděleních
s ovocem a zeleninou. Je nutno pravidelně odstraňovat nahnilé kusy. Dále by se mělo zabránit výskytu hlodavců či jiných škůdců, jako například různým molům či broukům. Tomuto
se dá vyvarovat dobrou hygienou a zajištěním prostorů, kde se potraviny skladují nebo přímo prodávají.
Dodržování správné hygieny je pro obchody velmi důležité. Nejenže obchod pak nemá problémy s Krajskou hygienickou stanicí, ale i na zákazníky, kteří obchod navštíví, to působí velmi dobře, když je obchod čistý a uklizený a tudíž se sem rádi vracejí.
Last modified: Monday, January 27, 2014, 11:57 AM