BEZPEČNOST PRÁCE V OBCHODĚ


ODPOVĚDNOSTI A PRAVOMOCI
• Jednatel společnosti odpovídá za dodržování všech právních a souvisejících interních předpisů týkajících se BOZP
• Vedoucí zaměstnanci na všech stupních řízení
o Odpovídají za plnění úkolů v péči o BOZP na jimi řízených pracovištích
o Vedou požadovanou dokumentaci, jsou oprávněni vyzvat podřízené zaměstnance k provedení dechové zkoušky při podezření na požití alkoholu, nebo k lékařskému vyšetření při podezření na užití jiných omamných látek

POVINNOSTI SPOLEČNOSTI
• Společnost je povinna: zajistit bezpečnost práce a ochranu zdraví zaměstnanců při práci
o Vytvářet podmínky pro bezpečné, nezávadné a zdraví neohrožující prostředí k práci a vyhledávat rizika, najít opatření pro jejich odstranění
o Pravidelná kontrola BOZP, poskytování závodní preventivní péče
o Zajistit, aby zaměstnanci vykonávali práce, které odpovídají jejich schopnostem a zdravotní způsobilosti
o Nepoužívat takový způsob odměňování práce, při kterém by zaměstnanci byly vystaveny zvýšenému nebezpečí úrazu a jehož použití při zvyšování pracovních výsledků by vedlo k ohrožení zdraví a bezpečnosti zaměstnanců
o Při zaměstnání těhotných žen, kojících žen a matek do konce 9 měsíce po porodu a mladistvých postupovat vždy v souladu s platnými právními předpisy

ZÁKLADNÍ POVINNOSTI VEDOUCÍCH ZAMĚSTNANCŮ
• Vedoucí zaměstnanci jsou povinni:
o Informovat podřízené zaměstnance o všech rizicích, která se vyskytují na pracovišti
o Zajistit pravidelné provádění školení podřízených zaměstnanců na BOZP
o Dbát na to, aby podřízení zaměstnanci byly vybavovány potřebnými ochrannými pomůckami, mycími, čistícími a dezinfekčními prostředky v souladu s právními předpisy
o Zajišťovat speciální kurzy a školení pro podřízené zaměstnance, kteří vykonávají činnosti vyžadující zvláštní písemné oprávnění (obsluha zvedacích zařízení, řidiči referenčních vozidel, strojů a motorových vozíků apod.) a kontrolu jejich platnosti

PRÁVA A POVINNOSTI ZAMĚSTNANCŮ SPOLEČNOSTI
• Zaměstnanci mají právo:
o Na zajištění BOZP, na informace o rizicích a způsobu ochrany před nimi, podílet se na vytvoření bezpečného pracovního prostředí
o Odmítnout výkon takové práce, o níž si důvodně myslí, že bezprostředně a závažným způsobem ohrožuje jejich život nebo zdraví, popřípadě i jiných osob, a takové odmítnutí nelze ze strany zaměstnavatele posuzovat jako nesplnění povinností
• Zaměstnanci jsou povinni:
o Dbát podle svých možností o bezpečnost, zdraví a to své i osob, kterých se činnost bezprostředně dotýká
o Účast na školeních, podrobení se lékařským prohlídkám, vyšetřením, očkováním a diagnostickým zkouškám dle předpisů
o Nepožívat alkoholické nápoje a jiné návykové látky na pracovištích zaměstnavatele a v pracovní době i mimo tato pracoviště, nevstupovat pod jejich vlivem na pracoviště, nekouřit na pracovištích, kde pracují také nekuřáci
o Oznamovat svému nadřízenému nedostatky a závady na pracovišti, které by mohly ohrozit bezpečnost nebo zdraví při práci a podle svých schopností se podílet na odstraňování
o Podrobit se na pokyn příslušného oprávněného vedoucího zaměstnance zjištění, zda není pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek

KONTROLNÍ ČINNOST NA ÚSEKU BOZP
• Kontrola se provádí denně, a provádí ji jednatel společnosti nebo jim pověřený vedoucí zaměstnanec či mistr
• Provádějí se prověrky dodržování zásad BOZP dle právních a ostatních platných předpisů ve stanovených termínech, nutno pořídit zápis, ve kterém bude uveden seznam všech zjištěných závad a nedostatků, návrhy na opatření, osoby odpovědné za odstranění a termín, do kdy to musí být odstraněno

ZDRAVOTNÍ PROHLÍDKY
• Vstupní prohlídky – jsou povinny pro všechny uchazeče, kteří nastupují do zaměstnání
• Periodické prohlídky – podle typu zaměstnání v určitém časovém horizontu
• Výstupní prohlídky – při ukončení pracovního poměru
Last modified: Monday, January 27, 2014, 11:57 AM