Ukázka SWOT analýzy pro podnikatelský subjekt


Silné stránky Slabé stránky
Vnitřní
prostředí
 • vybudovaná základna zákazníků,
 • dlouhodobé vztahy se zákazníky,
 • výborná lokace sídla podniku,
 • unikátní produkt,
 • dostatečná technická vybavenost,
 • vlastní know-how a patentovaná technologie,
 • nízké náklady na produkci,
 • zavedené informační zdroje - databáze zákazníků (důraz na přímou komunikaci),
 • finanční kapacity na rozvoj,
 • nastartovaný proces inovace produktů,
 • dobré obchodní výsledky,
 • pozitivní vnímání značky,
 • vlastní zdroje financování.
Cílem podniku je maximalizace silných stránek, tzn. vytěžit nejvíce z toho, co umíte nejlépe.
 • nespokojenost zákazníků s designem, doplňkovými službami, otevírací dobu, dodacími podmínkami aj.,
 • malá prezentace na internetu,
 • závislost na dodavatelích,
 • nízká produktivita práce,
 • vysoké personální náklady,
 • nedostatečná kontrola činnosti zaměstnanců,
 • nejasné vymezení kompetencí,
 • nedostatečná flexibilita v reakcích na změny na trhu,
 • nízké investice do reklamy,
 • dlouhé distribuční cesty,
 • malé portfolio produktů,
 • nízké povědomí o značce.
Podnik se snaží o eliminaci svých slabých stránek

Příležitosti Hrozby
Vnější
prostředí
 • příznivý demografický vývoj,
 • spolupráce s novými dodavateli,
 • vznik dalších distribučních řetězců,
 • růst významu sektoru podnikání,
 • nově vznikající mezírky na stávajícím trhu, které může firma obsluhovatm
 • vzrůstající poptávka po produktech,
 • tlak na diversifikaci produktů,
 • zmenšení překážek pro vstup na zahraniční trhy,
 • vznik nových zákaznických segmentů,
 • outsourcing některých podnikových procesů.
Příležitosti se snaží podnik maximálně využít k tomu, aby posílil svou pozici na trhu.
 • nepříznivé podnikatelské podnebí.
 • resece světové ekonomiky – zpomalení výkonu hospodářství,
 • odliv pracovních sil ke konkurence – odliv know-how,
 • nedostatek kvalifikovaných pracovníků na trhu práce,
 • zvyšování cen energií,
 • nižší kupní síla obyvatelstva,
 • časté legislativní změny v odvětví,
 • tržní bariéry pro vtup na nový trh,
 • vstup nové konkurence na trh,
 • spojení hráčů na trhu,
 • cenové války a nekalá konkurence,
 • existence substitutů,
 • ohrožení ze strany dodavatelů.
Vliv hrozeb je třeba minimalizovat, popř. se na jejich důsledky alespoň dobře připravit.

Zdroj: http://www.ipodnikatel.cz/Marketing/swot-analyza-odhali-pravdivou-tvar-vasi-firmy-a-pomuze-vam-nahlednout-do-budoucnosti.html