Úvod

Finanční analýza je rozbor finanční situace podniku, popřípadě celého odvětví nebo státu. Při tomto rozboru se pracuje s účetními a statistickými informacemi ze vzdálenější nebo bezprostřední minulosti, se současnými tendencemi a predikcemi (předpoklady). Cílem finanční analýzy je poznat finanční zdraví podniku, identifikovat jeho slabé stránky, které by mohly v budoucnu působit menší nebo větší problémy a naopak jeho silné stránky, o které by mohl v budoucnu opírat svou činnost. Cíle finanční analýzy se dosahují zobrazením uplynulého vývoje finanční situace a finančního hospodaření podniku, určením příčin jejich zlepšení nebo zhoršení a volbou nejvhodnějších směrů dalšího vývoje činnosti a usměrňováním finančního hospodaření a finanční situace podniku. Finančně zdravý podnik je tehdy, když nemá problémy se svou schopností včas uhrazovat splatné závazky a to i v budoucnosti. Pro zpracování analýzy se používají účetní výkazy, výroční zpráva, prospekty cenných papírů a další veřejně dostupné zdroje informací. Výsledky finanční analýzy jsou určeny majitelům podniku – např. akcionářům, vedení podniku (managementu), věřitelům podniku – např. peněžním ústavům při žádosti o poskytnutí úvěru, při kontrole schopnosti placení závazků podniku, státu a jeho institucím – pro daňové účely, poskytování dotací, statistické účely apod., obchodním partnerům – dodavatelům, ale i odběratelům, zaměstnancům a odborovým orgánům atd.

Rozdělení finanční analýzy

Z hlediska splnění cílů finanční analýzy se rozděluje finanční analýza v podniku do dvou oblastí a to externí finanční analýza a interní finanční analýza. Externí analýza vychází ze zveřejňovaných a jiným způsobem veřejně dostupných finančních, zejména účetních informací a interní analýha je vlastně rozborem hospodaření podniku, kde při tvorbě finanční analýzy musí být k dispozici veškeré údaje z informačního systému podniku, tj. kromě informací z finančního účetnictví i údaje z účetnictví manažerského nebo vnitropodnikového (nákladového), z podnikových kalkulací, plánu , statistiky apod.

Postup finanční analýzy zahrnuje tyto kroky:

  1. výpočet poměrových ukazatelů za sledovaný podnik
  2. srovnávání poměrových ukazatelů s odvětvovými průměry (komparativní analýza)
  3. hodnocení poměrových ukazatelů v čase (trendová analýza)
  4. hodnocení vzájemných vztahů mezi poměrovými ukazateli (pyramidová soustava ukazatelů)
  5. návrh na opatření (analýza odhaduje slabá a silná místa ekonomiky podniku a slouží tak jako podklad pro finanční řízení a plánování a pro prognózování)

Výpočet poměrových ukazatelů za sledovaný podnik

Ukazatel je poměr údajů (parametrů), které jsou vypočítány za srovnatelné (stejné období). Vypočtený ukazatel je číslo, které má charakter koeficientu. Můžeme jej také vyjádřit v procentech tak, že hodnotu ukazatele násobíme stem.

Každý ukazatel charakterizuje nějakou ekonomickou proporci. Tím je dána jeho vypovídací schopnost. Konkrétní ukazatel označujeme jeho názvem, který vystihuje to, co výsledek charakterizuje.

Základem finanční analýzy jsou finanční poměrové ukazatele, které vznikají jako podíl dvou absolutních ukazatelů.

Za dlouhou dobu používání poměrových ukazatel bylo navrženo velké množství ukazatelů, z nichž některé se liší pouze drobnými modifikacemi.

Ukazatelé se sdružují obvykle do skupin, přičemž každá skupina se váže k některému aspektu finančního stavu podniku.

Obvykle se uvádí dělení na 5 skupin poměrových ukazatelů:

  1. ukazatele likvidity
  2. ukazatele aktivity
  3. ukazatele zadluženosti
  4. ukazatele výnosnosti
  5. ukazatele tržní hodnoty podniku

Ukazatele likvidity měří schopnost podniku uspokojit své běžné závazky.

Ukazatele aktivity měří schopnost podniku využívat své zdroje.

Ukazatele zadluženost měří rozsah, v jakém je podnik financován cizím kapitálem.

Ukazatele výnosnosti měří celkovou účinnosti řízení podniku. Ukazatele tržní hodnoty podniku měří cenu akcií a majetku podniku.