Případová studie: Finanční analýza podnikatelského subjektu

Site: Testovací server CDV
Course: Aktugram - veřejnost
Book: Případová studie: Finanční analýza podnikatelského subjektu
Printed by: Guest user
Date: Wednesday, May 29, 2024, 11:16 PM

Description

Případová studie, autor Ing. Jaroslava Syrovátková

Úvod

Finanční analýza je rozbor finanční situace podniku, popřípadě celého odvětví nebo státu. Při tomto rozboru se pracuje s účetními a statistickými informacemi ze vzdálenější nebo bezprostřední minulosti, se současnými tendencemi a predikcemi (předpoklady). Cílem finanční analýzy je poznat finanční zdraví podniku, identifikovat jeho slabé stránky, které by mohly v budoucnu působit menší nebo větší problémy a naopak jeho silné stránky, o které by mohl v budoucnu opírat svou činnost. Cíle finanční analýzy se dosahují zobrazením uplynulého vývoje finanční situace a finančního hospodaření podniku, určením příčin jejich zlepšení nebo zhoršení a volbou nejvhodnějších směrů dalšího vývoje činnosti a usměrňováním finančního hospodaření a finanční situace podniku. Finančně zdravý podnik je tehdy, když nemá problémy se svou schopností včas uhrazovat splatné závazky a to i v budoucnosti. Pro zpracování analýzy se používají účetní výkazy, výroční zpráva, prospekty cenných papírů a další veřejně dostupné zdroje informací. Výsledky finanční analýzy jsou určeny majitelům podniku – např. akcionářům, vedení podniku (managementu), věřitelům podniku – např. peněžním ústavům při žádosti o poskytnutí úvěru, při kontrole schopnosti placení závazků podniku, státu a jeho institucím – pro daňové účely, poskytování dotací, statistické účely apod., obchodním partnerům – dodavatelům, ale i odběratelům, zaměstnancům a odborovým orgánům atd.

Rozdělení finanční analýzy

Z hlediska splnění cílů finanční analýzy se rozděluje finanční analýza v podniku do dvou oblastí a to externí finanční analýza a interní finanční analýza. Externí analýza vychází ze zveřejňovaných a jiným způsobem veřejně dostupných finančních, zejména účetních informací a interní analýha je vlastně rozborem hospodaření podniku, kde při tvorbě finanční analýzy musí být k dispozici veškeré údaje z informačního systému podniku, tj. kromě informací z finančního účetnictví i údaje z účetnictví manažerského nebo vnitropodnikového (nákladového), z podnikových kalkulací, plánu , statistiky apod.

Postup finanční analýzy zahrnuje tyto kroky:

  1. výpočet poměrových ukazatelů za sledovaný podnik
  2. srovnávání poměrových ukazatelů s odvětvovými průměry (komparativní analýza)
  3. hodnocení poměrových ukazatelů v čase (trendová analýza)
  4. hodnocení vzájemných vztahů mezi poměrovými ukazateli (pyramidová soustava ukazatelů)
  5. návrh na opatření (analýza odhaduje slabá a silná místa ekonomiky podniku a slouží tak jako podklad pro finanční řízení a plánování a pro prognózování)

Výpočet poměrových ukazatelů za sledovaný podnik

Ukazatel je poměr údajů (parametrů), které jsou vypočítány za srovnatelné (stejné období). Vypočtený ukazatel je číslo, které má charakter koeficientu. Můžeme jej také vyjádřit v procentech tak, že hodnotu ukazatele násobíme stem.

Každý ukazatel charakterizuje nějakou ekonomickou proporci. Tím je dána jeho vypovídací schopnost. Konkrétní ukazatel označujeme jeho názvem, který vystihuje to, co výsledek charakterizuje.

Základem finanční analýzy jsou finanční poměrové ukazatele, které vznikají jako podíl dvou absolutních ukazatelů.

Za dlouhou dobu používání poměrových ukazatel bylo navrženo velké množství ukazatelů, z nichž některé se liší pouze drobnými modifikacemi.

Ukazatelé se sdružují obvykle do skupin, přičemž každá skupina se váže k některému aspektu finančního stavu podniku.

Obvykle se uvádí dělení na 5 skupin poměrových ukazatelů:

  1. ukazatele likvidity
  2. ukazatele aktivity
  3. ukazatele zadluženosti
  4. ukazatele výnosnosti
  5. ukazatele tržní hodnoty podniku

Ukazatele likvidity měří schopnost podniku uspokojit své běžné závazky.

Ukazatele aktivity měří schopnost podniku využívat své zdroje.

Ukazatele zadluženost měří rozsah, v jakém je podnik financován cizím kapitálem.

Ukazatele výnosnosti měří celkovou účinnosti řízení podniku. Ukazatele tržní hodnoty podniku měří cenu akcií a majetku podniku.

Rentabilita vlastního kapitálu

Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) = HV za účetní obd./Vlastní kapitál *100

Rentabilita vlastního potenciálu 2006 2007 2008
Výsledek hospodačení za účetní období -2 536 1 595 2 591
Vlastní kapitál (Vlastní zdroje stálých a oběžných aktiv 21 422 23 118 25 944
Průměrný vlastní kapitál 21 422 22 270 24 531
ROE - 11,84 % 7,16 %
10,56 %

ROE ukazatel rentability vlastního kapitálu (ROE – Return On Equity)

Měří výnosnost kapitálu, který do podniku vložili jeho vlastníci. ROE patří mezi klíčové ukazatele, které nejlépe vypovídají o úspěšnosti celého podnikání. Při výpočtu ROE poměřujeme hodnotu čistého zisku/ztráty k výši vlastního kapitálu (VK). Při hodnocení tohoto ukazatele je možno se setkat i s určitými problémy, neboť kladná hodnota ROE může být výsledkem jednak podílu čistého zisku a kladné hodnoty VK, stejně tak i podílu čisté ztráty a záporné hodnoty VK (situace, kdy hodnota nakumulovaných ztrát z minulých období a běžného roku převýší jednotlivé kladné položky VK). Při poměřování výše ROE je možno dlouhodobě vycházet z výnosu bezrizikové investice (např. státních cenných papírů), neboť racionálně se chovající investor bude požadovat minimálně takovou výnosnost vlastního kapitálu, kterou mu zaručí právě takováto bezriziková investice).

Rentabilita celkového kapitálu

Rentabilita celkového kapitálu (ROA) = HV za účetní obd./Aktiva celkem*10

Rentabilita úhrnného vložného kapitálu 2006 2007 2008
Výsledek hospodačení za účetní období -2 536 1 595 2 591
Nákladové úroky 2 652 2 722 1 403
Sazba daně z příjmu 24 % 21 % 21 %
Aktiva celkem 88 937 137 454 63 417
Průměrný vlastní kapitál 88 937 113 196 100 436
ROA - 0,59 % 3,31 % 3,68 %

ROA (return on investment)
Ukazatel rentabilita aktiv popisuje zhodnocení celkových aktiv. ROA = výsledek hospodaření za účetní období/aktiva celkem

Doba obratu pohledávek

Doba obratu pohledávek (DOP)=Pohledávky z–OS*365/Tržby

Doba obratu pohledávek 2006 2007 2008
Dlouhodobé pohledávky 15 15 15
Krátkodobé pohledávky 5 476 5 428 3 124
Pohledávky 5 491 5 443 3 139
Průměrné dlouhodobé a krátkodobé pohledávky 5 491 5 467 4 291
Tržby za prodej zboží 46 765 49 104 60 379
Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 5 850 5 691 7 187
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu 1 1 940 47
Tržby celkem 52 616 56 735 67 613
Průměrné denní tržby 144 155 185
Doba obratu pohledávek (ve dnech) 38,09 35,17 23,16

Doba obratu pohledávek
Doba obratu pohledávek (dny) = Pohledávky / Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb a za prodej zboží * 365

nežádoucí je nad 90 - ukazuje na platební morálku odběratelů a také na jejich bonitu (schopnosti splácet)

Doba obratu zásob

Doba obratu zásob (DOZ)=Zásoby*365/ Tržby

Doba obratu zásob 2006 2007 2008
Zásoby 18 262 4 744 859
Průměrné zásoby 18 262 11 503 2 802
Tržby za prodej zboží 46 765 49 104 60 379
Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 5 850 5 691 7 187
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu 1 1 940 47
Tržby celkem 52 616 56 735 67 613
Průměrné denní tržby 144 155 185
Doba obratu zásob (ve dnech) 126,68 74,00 15,12

Doba obratu zásob (dny)
Doba obratu zásob (dny) = Zásoby/Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb a za prodej zboží * 365

Ukazatel udává, jak dlouho trvá jeden obrat (tj. doba nutná k tomu, aby peněžní fondy přešly přes výrobní a zbožní fondy znou do peněnžní formy). Pro posouzení ukazatele je rozhodující jeho vývoj v časové řadě. Za optimální lze považovat klesající trend ukatatele. Např. 30 dní = velice příznivý vývoj, 50 až 100 dní = doba obratu zásob u většiny organizací v České republice, nad 100 dní = negativní vývoj. Při hodnocení doby obratu zásob je vhodné porovnání s jiným podnikem stejného (podobného) oboru. U západních firem představuje doba obratu zásob pouze několik dní (3 až 12 dní). V některý případech několik hodin, resp. minut.

Likvidita II. stupně

Likvidita II (optimum 1,5) = Fin. majetek + Krátk. Pohled./Krátk. závazky vyjadřuje schopnost podniku krýt svými krátkodobými pohledávkami a peněžním majetkem své běžné potřeby a krátkodobé dluh

Pohotová likvidita 2006 2007 2008
Krátkodobý finanční majetek 4 602 37 032 93
Krátkodobé pohledávky 5 476 5 428 3 124
Čitatel 10 078 42 460 3 217
Krátkodobé závazky 11 910 62 369 7 188
Pohotová likvidita (likvidita 2. stupně) 0,84 0,68 0,44

Likvidita II. stupně – běžná
Ukazatel je svou vypovídací schopností určen pro rozhodování banky, zda poskytnout podniku krátkodobý úvěr, či nikoliv. Charakterizuje schopnost podniku krýt svými pohledávkami a peněžními prostředky své běžné potřeby a krátkodobé dluhy (např. splátky krátkodobých úvěrů). Za přijatelný výsledek lze považovat vývoj ukazatele > 1,5. Poměr 1 znamená, že podnik je ještě schopen uhradit své dluhy, aniž by prodal své zásoby. Při poměru < 1 musí podnik spoléhat na prodej zásob, což není přijatelné pro věřitele.