Doba obratu pohledávek

Likvidita II. stupně

Likvidita II (optimum 1,5) = Fin. majetek + Krátk. Pohled./Krátk. závazky vyjadřuje schopnost podniku krýt svými krátkodobými pohledávkami a peněžním majetkem své běžné potřeby a krátkodobé dluh

Pohotová likvidita 2006 2007 2008
Krátkodobý finanční majetek 4 602 37 032 93
Krátkodobé pohledávky 5 476 5 428 3 124
Čitatel 10 078 42 460 3 217
Krátkodobé závazky 11 910 62 369 7 188
Pohotová likvidita (likvidita 2. stupně) 0,84 0,68 0,44

Likvidita II. stupně – běžná
Ukazatel je svou vypovídací schopností určen pro rozhodování banky, zda poskytnout podniku krátkodobý úvěr, či nikoliv. Charakterizuje schopnost podniku krýt svými pohledávkami a peněžními prostředky své běžné potřeby a krátkodobé dluhy (např. splátky krátkodobých úvěrů). Za přijatelný výsledek lze považovat vývoj ukazatele > 1,5. Poměr 1 znamená, že podnik je ještě schopen uhradit své dluhy, aniž by prodal své zásoby. Při poměru < 1 musí podnik spoléhat na prodej zásob, což není přijatelné pro věřitele.