Rentabilita vlastního kapitálu

Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) = HV za účetní obd./Vlastní kapitál *100

Rentabilita vlastního potenciálu 2006 2007 2008
Výsledek hospodačení za účetní období -2 536 1 595 2 591
Vlastní kapitál (Vlastní zdroje stálých a oběžných aktiv 21 422 23 118 25 944
Průměrný vlastní kapitál 21 422 22 270 24 531
ROE - 11,84 % 7,16 %
10,56 %

ROE ukazatel rentability vlastního kapitálu (ROE – Return On Equity)

Měří výnosnost kapitálu, který do podniku vložili jeho vlastníci. ROE patří mezi klíčové ukazatele, které nejlépe vypovídají o úspěšnosti celého podnikání. Při výpočtu ROE poměřujeme hodnotu čistého zisku/ztráty k výši vlastního kapitálu (VK). Při hodnocení tohoto ukazatele je možno se setkat i s určitými problémy, neboť kladná hodnota ROE může být výsledkem jednak podílu čistého zisku a kladné hodnoty VK, stejně tak i podílu čisté ztráty a záporné hodnoty VK (situace, kdy hodnota nakumulovaných ztrát z minulých období a běžného roku převýší jednotlivé kladné položky VK). Při poměřování výše ROE je možno dlouhodobě vycházet z výnosu bezrizikové investice (např. státních cenných papírů), neboť racionálně se chovající investor bude požadovat minimálně takovou výnosnost vlastního kapitálu, kterou mu zaručí právě takováto bezriziková investice).