Cizí zdroje financování v obchodě.

Úvěry a půjčky

Kategorie obchodních úvěrů:
  • Otevřený účet - dohoda, při níž kupující získává zboží od dodavatele a platí za něj později.
  • Vlastní směnka - písemná dohoda podepsaná dlužníkem, který slibuje zaplatit věřiteli určitou finanční částku do určitého dne. Je vystavována zákazníkem.
  • Obchodní směnka - cenný papír, který zavazuje zákazníka platit za zboží a služby. Je vystavována prodejcem, je to příkaz k platbě částky na směnce uvedené do určité doby navržené výstavcem směnky. Směnečník musí směnku akceptovat, akceptovaná směnka se vrací svému výstavci.

Bankovní úvěry a půjčky:

  • Kontokorentní úvěr - dlužníkovi je bankou povolen úvěrový rámec, se kterým může plně nakládat. Nemá-li na účtu momentálně prostředky může je čerpat z tohoto úvěrového rámci a v okamžiku, kdy mu přijdou prostředky na účet je tento rámec splácen.
  • Eskontní úvěr - jedná se od odkoupení krátkodobých pohledávek a jiných cenný papírů s určitou splatností bankou. Eskont směnky: před dobou splatnosti nabídnu bance směnku k odkoupení, ona zkontroluje moji bonitu a jestliže se rozhodne směnku odkoupit strhne si částku tzv. diskont a poskytne mi eskontní úvěr. O pozdějším splacení směnky banka dotyčnou osobu informuje.
  • Lombardní úvěr - podstatou je, že poskytneme movitou zástavu a to buď za cenné papíry nebo zboží.
Úvěrové substituty:
  • Faktoring - financování firem bankou nebo faktorskou společností metodou odkupu krátkodobých pohledávek před dobou jejich splatnosti (dodavatelé zboží nebo služeb postupují na factoringovou společnost (faktora) své pohledávky za odběrateli). U pravého faktoringu odkoupení pohledávky přestává být věřitelem dodavatel a faktor nemá možnost zpětného postihu při nedobytnosti pohledávky. U nepravého faktoringu faktorská společnost odkupuje i méně bonitní pohledávky, ale vyhrazuje si právo zpětného postihu.
  • Forfaiting - odkup bezpečně zajištěných střednědobých nebo dlouhodobých exportních pohledávek splatných v budoucnosti bankou nebo specializovanou finanční institucí (forfaiterem) bez postihu na původního věřitele (vývozce). Leasing - jedná se o pronájem strojů, zařízení a předmětů dlouhodobé spotřeby za sjednané nájemné.