Případová studie: Alterntivní formy financování

Site: Testovací server CDV
Course: Aktugram - veřejnost
Book: Případová studie: Alterntivní formy financování
Printed by: Guest user
Date: Sunday, May 19, 2024, 8:30 PM

Description

Ukázky alternativních forem financování

Rizikový (rozvojový) kapitál

Rizikový kapitál je známý také jako venture kapitál. Jedná se o soukromý kapitál určený k založení, rozvoji nebo odkupu společností s rychlým růstovým potenciálem. Tento kapitál poskytují jednotliví investoři, kteří se pak stávají podílníky v podniku, nebo jej poskytují fondy rizikového kapitálu, které sdružují individuální investory a pak v roli podílníků vystupují jako správci těchto fondů.
Rizikový kapitál může vstoupit do společnosti v různé fázi jejího vývoje. Podle toho rozlišujeme:
 • předstartovní financování,
  financuje se vývoj výrobku, pro nějž bude založena nová firma,
 • startovní financování,
  firma má již připravený produkt včetně prodejní strategie a je potřeba financovat výrobu a distribuci,
 • financování počátečního rozvoje,
  firma, která existuje maximálně 3 roky, avšak dosud nedosáhla zisku, ale má zajímavý projekt,
 • rozvojové financování,
  je určené k navýšení pracovního kapitálu firmy, zavedení dalšího výrobku či služby nebo vstupu na zahraniční trhy, k financování akvizic, které je určeno k profinancování podnikových kombinací,
 • financování dluhu
  investoři splatí za firmu dluh a získají ve firmě své podíly,
 • záchranný kapitál,
  je určený k udržení chodu firmy,
 • financování výkupů managementem,
  je určený k financování výkupu firmy zpět managementem.

Rizikový kapitál vstupuje do ohrožených regionů velmi opatrně a to jak český, tak i zahraniční. Díky individuálnímu přístupu pak mají některé podnikatelské subjekty, které působí v těchto regionech, jedinou šanci spolupracovat s Business Angels.

Business Angels
Business Angels jsou movité fyzické osoby, které ve svém profesionálním životě byly nebo dosud jsou úspěšnými podnikateli nebo manažery a kteří mají volné finanční prostředky, které chtějí investovat do dynamických malých a středních podniků v České republice. Business Angels obezřetně vybírají podniky, do kterých investují, neboť zpravidla vkládají své soukromé úspory, které chtějí touto cestou zhodnotit. Úzce spolupracují s managementem společnosti, kterému předávají své rozsáhlé zkušenosti. Podílí se na formování podnikových strategií. Do chodu podniku zasahují prostřednictvím svého působení ve statutárních orgánech společnosti.

Business Angels si vybírají takové společnosti, které přicházejí na trh s novým výrobkem pro vybraný segment a mají jasnou koncepci svého rozvoje. Investoři, kteří preferují podniky podle vlastního výběru v nich získávají minoritní podíl. Do společnosti vstupují na omezené časové období 3 – 5 let s tím, že po uplynutí tohoto období svůj podíl prodají. V průběhu své investice neodčerpávají z podniku žádné prostředky a svůj zisk realizují až prodejem svého podílu dalšímu subjektu. V současné době se jejich průměrná investice pohybuje ve výši 15 mil. Kč.

PPP (Public Private Partnership)

PPP (Public Private Partnership) je jednou z možností, jak financovat některé projekty podnikatelskými subjekty.

Potenciální oblasti, které mohou využívat tuto metodu jsou:

 • dopravní projekty,
 • vodohospodářské projekty,
 • projekty nakládání s odpady,
 • projekty ve zdravotnictví,
 • projekty v oblasti vzdělávání,
 • ostatní projekty.

Typickým rysem PPP projektů je, že počáteční náklady na příslušnou infrastrukturu jsou placeny a financovány soukromým sektorem. Veřejný sektor pak platí soukromému partnerovi pravidelné poplatky na základě koncesní smlouvy. Soukromý partner obvykle financuje z vlastních prostředků pouze menší část projektu. Většinu financování poskytují financující instituce – komerční banky a mezinárodní finanční instituce. Na financování některých PPP projektů je možné čerpat i prostředky strukturálních fondů a fondu soudržnosti. Proto musí být příslušné projekty již např. obcemi vyhlašovány v souladu s pravidly EU pro zadávání veřejných zakázek.

Financovatelnost (tzv. Bankability) projektů – tj. jejich schopnost získat financování – je jednou z klíčových otázek, které musí veřejný i soukromý sektor řešit v souvislosti s proveditelností PPP projektů. Nejdůležitějším parametrem testovaným bankami je jistota budoucích peněžních toků. Projekty, které nejsou financovatelné, jsou PPP formou neproveditelné.

Financování vývozu

Podnik financuje svůj vývoz především z běžné činnosti. Při vývozu však vývozce poskytuje pro zahraničního odběratele delší platební lhůty, např. běžný termín jsou 3 měsíce. Vývozce je tak nucen zajistit si financování vývozu z cizích zdrojů.

Při vývozu zboží nebo služeb do některých teritorií (oblastí, zemí) vzniká značné riziko spojené s úhradou pohledávky ze zahraničí. Proto si mohou vývozci, někdy si i povinně musí, pojistit rizika spojená s vývozem.

Pojišťováním vývozu se zabývá Exportní garanční a pojišťovací společnost, a. s. (EGAP), která pojišťuje své klienty proti politickým a komerčním rizikům.

Politické riziko - jedná se o riziko nezaplacení pohledávky, které vyplývá z politické, makroekonomické a finanční situace země sídla zahraničního odběratele a které má z jeho hlediska povahu vyšší moci. Politická rizika jsou zpravidla pojišťována v kombinaci s komerčními riziky.

Komerční riziko vychází z předpokladu, že díky politickým vlivům se dostanou do velkých problémů i podniky, které se nacházejí v daném teriotoriu a nebudou schopny uhradit své závazky vůči českému exportérovi.

Podniky, které pojistily svůj vývoz do zahraničí u Exportní garanční a pojišťovací společnosti mají zvýhodněný přístup k financování svých vývozů od komerčních bank, neboť uzavřenou pojistnou smlouvu lze použít jako zástavu na úvěr. Tyto podniky také mohou získat zvýhodněné úvěry od České exportní banky.

Protože stát má zájem na tom, aby se zvyšoval vývoz do zahraničí, založil v roce 1995 Českou exportní banku, a. s. (ČEB), která na podporu vývozců poskytuje vývozní úvěry a finanční služby spojené s vývozem za podmínek zvýhodněných oproti podmínkám tržním.

Poskytováním zvýhodněného financování umožňuje ČEB českým vývozcům dosahovat na mezinárodních trzích obdobných podmínek, které běžně využívá hlavní zahraniční konkurence.

Dlouhodobé financování vývozu ČEB
Jsou to úvěry nad 1 případně 2 roky

 • střednědobé úvěry na podporu vývozu
 • dlouhodobé úvěry na podporu vývozu

Krátkodobé financování vývozu ČEB
Jedná se o splatnost úvěrů do 1 - 2 let.

 • dodavatelské úvěry
 • přímé odběratelské úvěry
 • refinanční dodavatelské úvěry
 • refinanční odběratelské úvěry
 • revolvingové refinanční úvěry
 • krátkodobé úvěry na financování výroby pro vývoz
 • úvěry bance výroby
 • refinanční úvěry bance vývozce

Exportní odběratelský úvěr

Na podporu českého vývozu do zahraničí poskytují české banky zahraničním dovozcům českého zboží a služeb tzv. exportní odběratelský úvěr. Čeští vývozci tak mohou nabídnout svým zahraničním partnerům tento způsob získání finančních prostředků pro úhradu pohledávek českých vývozců u zahraničních odběratelů.

Financování dovozu

Podnik financuje také dovoz služeb, zboží nebo dlouhodobého hmotného majetku. Podle toho co dováží pak také zajišťuje jeho financování. Dovoz služeb a zboží financuje především z vlastního kapitálu, ze samofinancování a případně z cizích zdrojů, které mají charakter krátkodobých zdrojů.

Krátkodobé cizí zdroje mohou mít podobu:

 • kontokorentního úvěru
 • úvěru na přechodný nedostatek finančních prostředků
 • úvěru na oběžné prostředky
 • úvěru na sezónní náklady

Dovoz dlouhodobého majetku pak financuje buď z vlastních zdrojů, ze samofinancování, ale především z cizích zdrojů, které mají charakter dlouhodobých zdrojů.

Dlouhodobé cizí zdroje mohou mít podobu:

 • účelových úvěrů na pořízení dlouhodobého majetku
 • úvěru na přímý dovoz v cizí měně

Při dovozu se využívají i ostatní cizí zdroje typu:

 • protiobchody
 • leasing

Platební instrumenty při financování dovozu a vývozu Při financování dovozu a vývozu se používá řada platebních instrumentů, které jsou pro tuto oblast typické.

Dokumentární akreditiv

Dokumentární akreditiv je písemný závazek banky vystavený na základě žádosti jejich klienta, že poskytne třetí osobě nebo na její řad určité plnění, jestliže budou do určité doby splněny akreditivní podmínky.

Dokumentární akreditivy jsou jednou z nejpoužívanějších platebních instrumentů, což vyplývá z výhod, které přinášejí prodávajícímu a kupujícímu v důsledku nezávislosti na kupní smlouvě a v přísné formálnosti tohoto vztahu, který vyplývá z vazby na dokumenty a ne na dodávku zboží.

Hlavní výhody dokumentárního akreditivu:

 • zajišťuje prodávajícímu zaplacení zboží, splní – li všechny akreditivem předepsané podmínky
 • zajišťuje kupujícímu, že výplata bude provedena až po splnění podmínek předepsaných akreditivem

Hladké platy

Podmínky pro provádění mezinárodních hladkých platů jsou stanoveny v devizovém zákoně. Prováděním mezinárodních hladkých platů jsou pověřeny pouze ty banky, které získaly na tuto činnost licenci České národní banky. Hladké platy je možno provádět v české měně, v EUR, ale i v dalších měnách.

Hladké platy do zahraničí se rozlisují na:

 • došlé hladké platy (úhrady ze zahraničí)
 • vyšlé hladké platy (úhrady do zahraničí)

Při úhradě do zahraničí banka provádí hladký plat na základě klientova příkazu. Úhrada musí být podložena dostatkem finančních prostředků na účtu klienta. Banka pak požádá svou korespondenční banku v zahraničí (tj. banku, u které má banka veden svůj účet), aby z něho vyplatila příslušnou částku zahraničnímu dodavateli.

Při úhradě ze zahraničí je připsána klientovi na účet buď česká měna, v případě, že vede devizový účet pak úhrada v příslušné sjednané měně.

Směnky

V zahraničním obchodě se využívají k úhradě také směnky vlastní i cizí:
 • ve vývozu
 • v dovozu

Cizí zdroje financování v obchodě.

Financováním obchodu rozumíme opatřování a používání peněz pro udržování a pro rozšiřování obchodu. Běžné financování spočívá v zajišťování a vynakládání peněz na běžné udržování obchodu, tj. na nákup zboží, provoz obchodních míst, energie, na výplatu mezd a platů, nájemného, daní, splácení krátkodobých závazků a dalších. Mimořádným financováním je financování při rozšiřování obchodu. Financování cizím kapitálem zahrnuje bankovní úvěr, obchodní úvěr, obligace, zálohy dodavatelů. Muže byt krátkodobé a dlouhodobé. Hlavními formami krátkodobého financování jsou: nevyplacené mzdy, dluhy u dodavatelů, krátkodobé bankovní půjčky a ostatní finanční zdroje. Obchodní úvěr je nejrozšířenějším zdrojem krátkodobého financování, znamená, že podnikatel získá na nákup zboží úvěr přímo od dodavatele.

Úvěry a půjčky

Kategorie obchodních úvěrů:
 • Otevřený účet - dohoda, při níž kupující získává zboží od dodavatele a platí za něj později.
 • Vlastní směnka - písemná dohoda podepsaná dlužníkem, který slibuje zaplatit věřiteli určitou finanční částku do určitého dne. Je vystavována zákazníkem.
 • Obchodní směnka - cenný papír, který zavazuje zákazníka platit za zboží a služby. Je vystavována prodejcem, je to příkaz k platbě částky na směnce uvedené do určité doby navržené výstavcem směnky. Směnečník musí směnku akceptovat, akceptovaná směnka se vrací svému výstavci.

Bankovní úvěry a půjčky:

 • Kontokorentní úvěr - dlužníkovi je bankou povolen úvěrový rámec, se kterým může plně nakládat. Nemá-li na účtu momentálně prostředky může je čerpat z tohoto úvěrového rámci a v okamžiku, kdy mu přijdou prostředky na účet je tento rámec splácen.
 • Eskontní úvěr - jedná se od odkoupení krátkodobých pohledávek a jiných cenný papírů s určitou splatností bankou. Eskont směnky: před dobou splatnosti nabídnu bance směnku k odkoupení, ona zkontroluje moji bonitu a jestliže se rozhodne směnku odkoupit strhne si částku tzv. diskont a poskytne mi eskontní úvěr. O pozdějším splacení směnky banka dotyčnou osobu informuje.
 • Lombardní úvěr - podstatou je, že poskytneme movitou zástavu a to buď za cenné papíry nebo zboží.
Úvěrové substituty:
 • Faktoring - financování firem bankou nebo faktorskou společností metodou odkupu krátkodobých pohledávek před dobou jejich splatnosti (dodavatelé zboží nebo služeb postupují na factoringovou společnost (faktora) své pohledávky za odběrateli). U pravého faktoringu odkoupení pohledávky přestává být věřitelem dodavatel a faktor nemá možnost zpětného postihu při nedobytnosti pohledávky. U nepravého faktoringu faktorská společnost odkupuje i méně bonitní pohledávky, ale vyhrazuje si právo zpětného postihu.
 • Forfaiting - odkup bezpečně zajištěných střednědobých nebo dlouhodobých exportních pohledávek splatných v budoucnosti bankou nebo specializovanou finanční institucí (forfaiterem) bez postihu na původního věřitele (vývozce). Leasing - jedná se o pronájem strojů, zařízení a předmětů dlouhodobé spotřeby za sjednané nájemné.

Vnější zdroje dlouhodobého financování

Obligace (dluhopisy) - cenný papír, který vyjadřuje dlužnický závazek emitenta (vlády, města, banky, firmy) vůči každému vlastníkovi tohoto dokumentu. Splatnost je pevně stanovena, majitel nemá žádnou pravomoc, vysoká rizikovost při povinnosti vyplácet.

Akcie - jedná se o jakýsi vlastnický podíl na určité společnosti. Vlastníkem akcie je akcionář, který má právo na zisk ve formě dividend, právo na řízení společnosti.

Finanční leasing - obchodní dohoda, na jejímž základě majitel postupuje uživateli předmět leasingu a právo k jeho používání výměnou za stanovené splátky na určité sjednané časové období. Smlouva se sjednává na dobu minimálně tří let, u nemovitostí minimálně na dobu 8 let. Předčasné odstoupení od smlouvy je stíháno sankcemi. Během nájemní doby musí nájemce uhradit pořizovací cenu, úrok, zisk. Základním znakem je oddělení vlastnictví a užívání předmětu leasingu. Po ukončení pronájmu má nájemce předkupní právo na předmět leasingu. Je možné se dohodnout na způsobu placení, pronajatý majetek se neodepisuje.

Finanční úvěry - individuální smlouvy mezi věřitelem a dlužníkem. Příslušný úvěrový úpis není obchodovatelným cenným papírem. Úvěrová smlouva obsahuje majetkové záruky, stanoví lhůtu splatnosti, přičemž splátky jsou odloženy po uplynutí několika let.

Dlouhodobý bankovní úvěr - termínované půjčky, při kterých se poskytuje úvěr na období od jednoho do 7 až 10 let. Půjčka se zpravidla splácí v měsíčních nebo čtvrtletních splátkách po celou dobu trvání. Termínové půjčky mohou od banky získat žadatelé o úvěr, kteří jsou silní pokud jde o pracovní kapitál, ziskovost a konkurenční schopnost. Zpravidla je dohodnutá proměnlivá úroková sazba v závislosti na podmínkách finančního trhu.

Jakékoli finanční rozhodování musí být podloženo finanční analýzou.