Cizí zdroje financování v obchodě.

Financováním obchodu rozumíme opatřování a používání peněz pro udržování a pro rozšiřování obchodu. Běžné financování spočívá v zajišťování a vynakládání peněz na běžné udržování obchodu, tj. na nákup zboží, provoz obchodních míst, energie, na výplatu mezd a platů, nájemného, daní, splácení krátkodobých závazků a dalších. Mimořádným financováním je financování při rozšiřování obchodu. Financování cizím kapitálem zahrnuje bankovní úvěr, obchodní úvěr, obligace, zálohy dodavatelů. Muže byt krátkodobé a dlouhodobé. Hlavními formami krátkodobého financování jsou: nevyplacené mzdy, dluhy u dodavatelů, krátkodobé bankovní půjčky a ostatní finanční zdroje. Obchodní úvěr je nejrozšířenějším zdrojem krátkodobého financování, znamená, že podnikatel získá na nákup zboží úvěr přímo od dodavatele.