PPP (Public Private Partnership)

PPP (Public Private Partnership) je jednou z možností, jak financovat některé projekty podnikatelskými subjekty.

Potenciální oblasti, které mohou využívat tuto metodu jsou:

  • dopravní projekty,
  • vodohospodářské projekty,
  • projekty nakládání s odpady,
  • projekty ve zdravotnictví,
  • projekty v oblasti vzdělávání,
  • ostatní projekty.

Typickým rysem PPP projektů je, že počáteční náklady na příslušnou infrastrukturu jsou placeny a financovány soukromým sektorem. Veřejný sektor pak platí soukromému partnerovi pravidelné poplatky na základě koncesní smlouvy. Soukromý partner obvykle financuje z vlastních prostředků pouze menší část projektu. Většinu financování poskytují financující instituce – komerční banky a mezinárodní finanční instituce. Na financování některých PPP projektů je možné čerpat i prostředky strukturálních fondů a fondu soudržnosti. Proto musí být příslušné projekty již např. obcemi vyhlašovány v souladu s pravidly EU pro zadávání veřejných zakázek.

Financovatelnost (tzv. Bankability) projektů – tj. jejich schopnost získat financování – je jednou z klíčových otázek, které musí veřejný i soukromý sektor řešit v souvislosti s proveditelností PPP projektů. Nejdůležitějším parametrem testovaným bankami je jistota budoucích peněžních toků. Projekty, které nejsou financovatelné, jsou PPP formou neproveditelné.