1. Předmět sociální psychologie

definice Sociální psychologie je psychologická věda o prožívání a chování lidí. Jde o vědu, která zkoumá, jak se člověk v sociálních a kulturních situacích utváří a jak v nich působí. Sociální prostředí jedince ovlivňují a mění, on sám je v nich však aktivní, působení sociálního prostředí prožívá a reaguje na něj a také jej sám ovlivňuje a mění.

Předmět sociální psychologie lze rozčlenit do následujících dimenzí:

Intrapersonální dimenze: jakým způsobem ovlivňuje sociální prostředí jedince a jaké změny způsobuje

  • dočasně: situační změny v aktuálním chování
  • trvale: vznik a změna rysů osobnosti

Interpersonální dimenze: jak se vytvářejí, rozvíjejí a působí mezilidské vztahy

  • mezi jednotlivci
  • mezi skupinami

Společenská dimenze: jak na jedince působí produkty společenského života

  • materiální (prostředí, kulturní artefakty)
  • nemateriální (hodnoty, tradice, normy, způsoby chování)

Jedinec mezi lidmi
Porozumět chování i ostatním psychickým funkcím a procesům člověka není možné bez znalosti sociálního kontextu, v němž se odehrává i utváří. Psychika člověka jako sociální bytosti získává specificky lidské rysy v kontaktu s ostatními členy lidské společnosti. Dochází k tomu v procesu socializace. Jde především o postoje, hodnoty a vzorce chování. Výsledně se v procesu socializace utváří také osobnost člověka.

Vztahy k druhým lidem
Kontakty s druhými lidmi se odehrávají v interakci a komunikaci. V této oblasti zkoumáme, jak vznikají a rozvíjejí se vztahy

  • mezi jednotlivci: vztahy přátelské, partnerské, pracovní, rodinné vazby.
  • mezi skupinou a jedincem: jak ovlivňuje skupina jedince a naopak jedinec skupinu.
  • mezi skupinami: jaké faktory zde působí a s jakými problémy se setkáváme.

Porozumění sociálnímu jednání
Chování a vztahy k druhým lidem závisí na tom, jak je vnímáme, rozumíme jim a v závislosti na tom také reagujeme. Druhé lidi vnímáme v procesu sociální percepce. Porozumění jejich chování je závislé na empatii vnímajícího, na jeho osobních zkušenostech a postojích. V hodnotícím procesu připisujeme příčiny pozorovaného chování a to řídí naše reakce (atribuční procesy).