9. Řešení šikany

Typ modulu: praktický výcvik

Hodinová dotace: 20 hodin

Vyučující: PhDr. Jana Procházková

Studijní materiály: DVD s vybranými situacemi ze seminářů

Zakončení: klasifikovaný zápočet formou písemného testu

Anotace předmětu:
Výcvik je cílen na problematiku školního násilí, především šikany - její identifikaci, práci se třídou i jedinci a především možnosti prevence tohoto problémového chování.
Interaktivní formou jsou probrány základní formy, etiologie, projevy.
Děti ohrožené násilím i děti ohrožující.
Zvýrazněna je souvislost s klimatem třídy, možnosti a limity práce pedagoga.
Praktické nácviky v malých skupinkách ilustrují jednotlivé kroky, proto je nutná aktivní účast frekventantů.

Studijní literatura:
KOLÁŘ, M. Bolest šikanování - Cesta k zastavení epidemie šikanování ve školách. Praha: Portál 2005. ISBN: 80-7367-014-3.
GAJDOŠOVÁ, E., HERÉNYIOVÁ, G. Rozvíjení emoční inteligence žáků - Prevence šikanování, intolerance a násilí mezi dospívajícími. Praha: Portál 2006. ISBN: 80-7367-115-8.
BOURCET, S., GRAVILLONOV, I . Šikana ve škole, na ulici, doma. Jak bránit své dítě... Praha: Albatros 2006. ISBN: 80-00-01552-8.