Sylaby jednotlivých předmětů

Site: Testovací server CDV
Course: EDUPROB veřejnost
Book: Sylaby jednotlivých předmětů
Printed by: Guest user
Date: Wednesday, July 17, 2024, 3:52 PM

Description

Obsah studia a literatura

1. Poradenská psychologie se zaměřením na problémy chování

Typ modulu: teoretický

Rozsah studijního předmětu: 16 hodin

Způsob zakončení: zkouška

Forma výuky: kombinovaná – přednášky s diskuzí a tištěný distanční text
Autor studijních materiálů: prof. PhDr. RNDr. Marie Vágnerová, CSc.
Vyučující: PhDr. Zuzana Hadj Moussová

Obsah přednášek:

 1. Možnosti poradenské psychologie při práci se školními dětmi.
 2. Jakým způsobem by měl učitel spolupracovat s poradnou, co od ní může očekávat.
 3. Problémy v chování, které jsou projevem jiných potíží, např. výukového selhávání nebo emočních problémů a jak s takovými dětmi pracovat.
 4. Neklid a hyperaktivita jako základ specifických poruch chování, problém v začlenění takových dětí do třídy i do výuky, možnosti učitele jak s takovými dětmi pracovat.
 5. Vývojově podmíněné problémy v chování, které lze považovat za přechodné, doporučení pro učitele, jak s takovými dětmi pracovat (školsky nezralé děti, střední školní věk a tendence školáků jednat jako skupina, problémy dospívání).
 6. Poruchy chování, rozdělení na jednotlivé kategorie a specifika těchto kategorií. Možnost jejich výchovného ovlivnění. Spolupráce s výchovným poradcem.
 7. Narušené vztahy ve třídě jako zdroj výchovných problémů, vývojové proměny vztahů ve skupině, sociální diferenciace třídy, hierarchie vztahů.
 8. Šikana a její specifika, děti ohrožené šikanou, potenciální iniciátoři šikany či šikanující jedinci.
 9. Sociálně a sociokulturně znevýhodněné děti a jejich pozice ve třídě, rizika problémů v chování.

Základní literatura
VÁGNEROVÁ, M. Poradenská psychologie pro učitele. Praha: Karolinum 2005.

2. Možnosti diagnostiky různých problémů v chování pro učitele

Typ modulu: teoretický

Rozsah studijního předmětu: 16 hodin

Způsob zakončení: zkouška

Forma výuky: kombinovaná - přednášky s diskuzí a elektronický studijní text
Vyučující: PhDr. Zuzana Hadj Moussová

Anotace předmětu:
Cílem kurzu je zmapovat metody a postupy, zaměřené na diagnostiku problémového chování a poruch chování, včetně diferenciálně diagnostického odlišení kulturně a vývojově podmíněných projevů chování a problémového chování, vyplývajícího ze zdravotního stavu dítěte a dospívajícího.

Obsah přednášek:

 1. Úvod do diagnostiky, možnosti diagnostiky pro učitele, vymezení základních metod, které mohou učitelé používat: rozhovor, pozorování, dotazník a posuzovací schéma, praktické ukázky. Seminární úkol: vytvoření jedné metody.
 2. Možnosti diagnostiky schopností, jakou informaci může učitel získat od poradenského psychologa a jakým způsobem má svou žádost formulovat.
 3. Možnosti diagnostiky problémů v chování, vymezení základních kategorií pro posuzování těchto jevů, posuzovací škály.
 4. Dotazníky ke zjišťování různých odchylek a problémů v chování. Analýza a instrukce jak používat stávající dotazníky, které jsou k dispozici.
 5. Zaměřené pozorování dětských projevů v různých situacích, např. při vyučování, o přestávce či při volnočasových aktivitách. Srovnání rozdílů.
 6. Hodnocení rozhovoru s rodiči, analýza názoru rodičů či jejich hodnocení dětského chování pomocí některých škál či dotazníků. Proč rodiče hodnotí dětské chování jinak než učitel?
 7. Hodnocení chování určitého dítěte spolužáky, diferenciace rozdílů jejich názorů.
 8. Analýza příčin nežádoucích projevů chování, motivace dětí k určitým činům (obrana, upoutávání pozornosti, neznalost norem atd.).
 9. Diagnostika třídy a vztahů ve třídě, seznámení s některými metodami a informace o jejich možnostech, výhodách i rizicích.

Základní literatura
VÁGNEROVÁ, M., KLÉGROVÁ, J. Poradenská psychodiagnostika dětí a mládeže. Praha: Karolinum 2008.

Doporučená literatura:
HADJMOUSSOVÁ, Z., DUPLINSKÝ, J. a kol. Pedagogicko-psychologické poradenství II. Diagnostika. Praha: PeF UK 2002.
HADJMOUSSOVÁ, Z. Úvod do speciálního poradenství. Liberec: TU v Liberci 2002.

3. Výchovné problémy adolescentního věku

Typ modulu: teoretický

Hodinová dotace: 16 hodin

Forma výuky: kombinovaná - přednášky s diskuzí a elektronický studijní text

Autor studijních materiálů: PhDr. Zdeňka Michalová, PhD.

Vyučující: PhDr. Miloslav Čedík

Zakončení: zkouška

Obsah:

 1. Dílčí pojetí adolescence; psychologické, pedagogické a sociální charakteristiky
 2. Vývojové změny v adolescenci
 3. Nárůst problémového a rizikového chování u adolescentů od počátku 90.let 20.století a etiologie, některé jeho projevy; analýza dílčích rizik
 4. Příklady jednotlivých forem problémového chování, nástin možné prevence a intervence:
 • Delikventní chování
 • Kriminalita
 • Závislostní chování
 • Rizikové sexuální chování
 • Poruchy příjmu potravy
 • Poruchy vztahu k vlastnímu já

5. Hodnotová orientace a výkonová motivace adolescentů

Doporučená literatura:
BENDL, S. Prevence a řešení šikany ve škole. Praha: ISV 2003.
ČEDÍK, M., ŠTROSSOVÁ, H . Participace rodičů na intervenci žáků s poruchami emocí a chování v komunitním systému. In Sborník z konference s mezinárodní účastí – Vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností. Brno: Paido 2008. 102 s.
ČERNÍKOVÁ, V. Prekriminalita dětí a kriminalita mladistvých, kterým byla uložena ochranná opatření. Praha: Policejní akademie ČR 2003.
DOLEŽALOVÁ, E. Hry na dětské tábory. Praha: Grada 2004
HÁJKOVÁ, V. Integrativní pedagogika. Praha: Institut pedagogicko-psychologického poradenství ČR 2005.
HAVRDOVÁ, Z., HAJNÝ, M. Praktická supervize. Praha: Galén 2008.
HAWKINS, P., SHOHET, R. Supervize v pomáhajících profesích. Praha: Portál 2004.
HIEKSON, A. Dramatické a akční hry ve výchově, sociální práci a klinické praxi. Praha: Portál 2000.
CHVÁLA, V., TRAPKOVÁ, L. Rodinná terapie a teorie jin-jangu. Praha: Portál 2008.
LANIADO, N. Máte neklidné dítě? Praha: Portál 2004.
MACEK, P. Adolescence. Praha: Portál 2003. ISBN: 80-7178-747-7.
MATĚJČEK, Z. Vývojová psychologie a Úmluva. In.: Sborník ČV pro UNICEF. Praha: 1997.
MATOUŠEK, O. Mládež a delikvence. Praha: Portál 1999.
MICHALOVÁ, Z. Analýza dílčích aspektů specifických poruch. Praha: UK 2004.
Mladí lidé v měnících se společnostech – Diskusní průvodce. UNICEF a Světová organizace skautského hnutí 2001.
ONDRÁČKOVÁ, J. Co je Úmluva o právech dítěte? Český helsinský výbor. Praha: 1999.
ONDRÁČKOVÁ, J. Projekt Výchova k občanství pro základní školu. Praha: ČHV 1995.
ONDRÁČKOVÁ, J. Průvodce teenagera životem demokratické a občanské společnosti. Praha: ČHV 2001.
ONDRÁČKOVÁ, J. Sousedé. Praha: ČHV 2000.
ŠIMANOVSKÝ, Z., ŠIMANOVSKÁ, B. Hry pro rozvoj zdravé osobnosti. Praha: Portál 2005.
TRAPKOVÁ, L., CHVÁLA, V. Rodinná terapie psychosomatických poruch. Praha: Portál 2004.
VOJTOVÁ, V. Přístupy k poruchám emocí a chování v současnosti. Brno: MU 2004.
VOJTOVÁ, V. Úvod do etopedie. Brno: Paido 2008.

4. Sociokulturní problémy a odchylky v chování

Typ modulu: teoretický

Hodinová dotace: 16 hodin

Forma výuky: kombinovaná - přednášky s diskuzí a elektronický studijní text

Vyučující: PhDr. Zuzana HadjMoussová

Autor studijních materiálů: PhDr. Zuzana HadjMoussová

Zakončení: zkouška formou písemného testu s otevřenými i uzavřenými otázkami

Anotace předmětu:
Kurz by měl přinést hlubší porozumění odlišností žáků a jejich rodin z jiných sociokulturních prostředí. Vzhledem k rozsahu kursu nepůjde o kulturně antropologický výčet odlišností, cílem bude upozornit na oblasti, v nichž se sociokulturní odlišnost může projevovat a rovněž na příčiny a podoby projevů této odlišnosti.

Obsah kurzu:

 1. Vymezení sociokulturní odlišnosti a skupin populace, které se může týkat.
 2. Předsudky a stereotypy.
 3. Teorie sociokulturního handicapu.
 4. Podoby soužití různých sociokulturních skupin.

Základní literatura:
PRŮCHA, J. Interkulturní psychologie. Praha: Portál 2003.
HADJMOUSSOVÁ, Z . Příslušnost k menšině jako handicap. In: VÁGNEROVÁ, M., HADJMOUSSOVÁ, Z . Psychologie handicapu I. Liberec: TU v Liberci 2003.
HADJMOUSSOVÁ, Z. Děti z prostředí menšiny. In: HADJMOUSSOVÁ, Z. a kol . Pedagogicko psychologické poradenství I. Praha: PedF UK 2005.

5. Genderová role jako významný faktor ve školní práci i adaptaci na školu

Typ modulu: teoretický

Hodinová dotace: 8 hodin

Forma výuky: kombinovaná - přednášky s diskuzí a elektronický studijní text

Autor studijních materiálů : Dr. Janošová

Vyučující: Mgr. Pavlína Janošová, Ph.D.

Zakončení: zkouška

Anotace předmětu:
Cílem kurzu je osvojení základních informací z vývojové, sociální, pedagogické psychologie a sociologie, jež se týkají genderu a genderového vývoje, sociálně-psychologických a biologických příčin rozdílů mezi muži a ženami (chlapci a dívkami). Porozumět genderové stereotypii v kontextu chování a obecného očekávání v konkrétních sociálních situacích na základě zvoleného tématu referátu nebo seminární práce.

Doporučená literatura:
JANOŠOVÁ, P. Vývoj genderové identity a role u dětí školního věku. Disertační práce, Praha: PedF UK 2002 (viz přednášky).
GILLIGANOVÁ, C. Jiným hlasem. Praha: Portál 2001.
GJURIČOVÁ, Š., KUBIČKA, J. Rodinná terapie. Praha: Grada Publishing 2004.
HORNEYOVÁ, K. Ženská psychologie. Praha: Triton 2004.
OAKLEYOVÁ, A. Pohlaví, gender a společnost. Praha: Portál 2000.
PONĚŠICKÝ, J. Fenomém mužství a ženství: psychologie ženy a muže, rozdíly a vztahy . Praha: Triton 2004.
SHEEHYOVÁ, G. Průvodce dospělostí, šance a úskalí druhé poloviny života. Praha. Portál 1999.
VODÁKOVÁ, A., VODÁKOVÁ, O. Rod ženský, aneb kdo jsme, odkud jsme přišly, kam jdeme? Praha: Sociologické nakl. 2003.
Odkazy na informační zdroje internetu přístupné v elektronickém studijním prostředí.

6. Práce se skupinou

Typ modulu: praktický výcvik

Hodinová dotace: 24 hodin

Vyučující: PhDr. Jana Procházková

Autor studijních materiálů : PhDr. Zuzana HadjMoussová - manuál diagnostiky a intervencí pro práci se skupinou, pokud neodevzdá, PhDr. Lenka Krejčová

Zakončení: zápočet za aktivní účast

Anotace předmětu:
Cílem kurzu je přiblížení specifik a možností variability práce s dětskou skupinou v podmínkách aktuální školní praxe.
V průběhu kurzu je kladen důraz na typy dětských skupin, jejich zaměření, strukturu skupiny i adekvátní cíle skupinové práce.
Součástí výuky je nejen připomenutí teoretického zázemí problematiky, ale i praktické procvičení rolí ve skupině. Zvýrazněny jsou také způsoby komunikace, různé úkolové situace s možnou růzností přístupů, aby si frekventanti mohli sebezkušenostně osvojit poznatky o prožívání a faktorech působících na chování a projevy jak na straně dětí, tak na straně pedagoga.
Zdůrazňovány jsou také limity a možná úskalí této práce a etické problémy, které se k ní váží.

Studijní literatura:
MILLAROVÁ,S. Psychologie hry. Praha: Pyramida 1978.
ŘÍČAN, P., KREJČÍŘOVÁ, D. a kol. Dětská klinická psychologie. 3. vydání Praha: Grada 1997.
VYBÍRAL, Z. Psychologie lidské komunikace. Praha: Portál 2000.
HADJMOUSSOVÁ, Z. Kapitoly ze sociální psychologie. Liberec: PedF TU v Liberci 2002.
HELUS, Z. Sociální psychologie pro pedagogy. Praha: Grada 2006.
HERMOCHOVÁ, S. Skupinová dynamika ve školní třídě. Kladno: AISIS 2005.
HRABAL, V. Sociální psychologie. Praha: PeF UK 2002.
HADJMOUSSOVÁ, Z., DUPLINSKÝ, J. a kol. Pedagogicko-psychologické poradenství II. Diagnostika. Praha: PeF UK 2002.
HADJMOUSSOVÁ, Z. a kol . Pedagogicko-psychologické poradenství III. Intervence. Praha: PeF UK 2004.
LAŠEK, J. Sociálně psychologické klima školních tříd a školy. Hradec Králové: Gaudeamus 2001.
http://klima.pedagogika.cz/

7. Řešení problémových a krizových situací

Typ modulu: praktický výcvik

Hodinová dotace: 20 hodin

Vyučující: PhDr. Jana Procházková

Studijní materiál : DVD s výběrem ze seminářů

Zakončení: klasifikovaný zápočet za kazuistiku

Anotace předmětu:
Výcvik je zaměřen na objasnění a vymezení možností krizových intervencí a řešení problémových situací, se kterými se pedagogové ve škole setkávají.Příkladem mohou být otázky motivování nemotivovaných žáků, řešení kázeňských přestupků, krizových situací při výuce, komunikace s agresivním žákem, ale i děti ohrožené prostředím a násilím – se syndromem CAN
V průběhu kurzu jsou frekventanti seznamováni se souvislostmi jak na straně klientů, tak na straně těch, kdož zasahují.
Obsahem je rozpoznání, stanovení problémových a krizových situací, zvažování možných příčin a důsledků, specifiky intervencí, možnosti řešení.
Součástí semináře jsou praktické nácviky jednotlivých kroků krizové intervence, nezbytnou podmínkou je aktivní účast studentů, kteří na příkladech z praxe prakticky jednotlivé fáze procvičují .

Studijní literatura:
HONZÁK, R., Novotná, V. Krize v životě, život v krizi. Praha: Nakl. Road, edice Psyché 1994.
KOPŘIVA, K. Lidský vztah jako součást profese. Praha: Portál 2000.
ÚLEHLA, I. Umění pomáhat. Praha: Slon 1999. ISBN 80-85850-69-9.
ŠPATENKOVÁ, N. a kol. Krize, psychologický a sociologický fenomén. Praha: Grada publishing 2004. ISBN 80-247-0888-4.
ŠPATENKOVÁ, N. a kol. Krizová intervence pro praxi. Praha: Grada publishing 2004. ISBN 80-247-0286-9.
MATĚJČEK, Z., DYTRYCH, Z. Krizové situace v rodině očima dítěte. Praha: Grada Publ. 2002.

8. Komunikace s rodiči problémových žáků

Typ modulu: praktický výcvik

Hodinová dotace: 20 hodin

Vyučující: PhDr. Jana Procházková

Zakončení: klasifikovaný zápočet za aktivní účast a semestrální práci (vedení a analýza rozhovoru)

Anotace předmětu:
Cílem kurzu je získat dovednosti v komunikaci se zvláštním zřetelem ke komunikaci a interakci s rodiči problémových žáků. Základem budou teoretické poznatky z oblasti komunikace, znalost specifik verbální a neverbální komunikace a pravidel vedení rozhovoru.
Ve výcviku si frekventanti připomenou základy jednotlivých druhů komunikace – verbální i neverbální a jejich složek. Dále techniky komunikaci podporující a komunikaci brzdící.
Rozpoznávání typů jednání a možné reakce – motivující, restriktivní, stimulující, aktivní naslouchání.
Součástí je i nácvik a procvičování asertivního chování.

Studijní literatura:
VALIŠOVÁ, A. Komunikace a vzájemné porozumění. Praha: Grada 2005.
HADJMOUSSOVÁ, Z. a kol. Pedagogicko-psychologické poradenství I. Vybrané problémy. Praha: PeF UK 2005.
HADJMOUSSOVÁ, Z., DUPLINSKÝ, J. a kol. Pedagogicko-psychologické poradenství II. Diagnostika. Praha: PeF UK 2002.
HADJMOUSSOVÁ, Z. Úvod do speciálního poradenství. Liberec: PedF TU v Liberci 2002.
KŘIVOHLAVÝ, J. Povídej - naslouchám. Praha: Návrat 1993.

9. Řešení šikany

Typ modulu: praktický výcvik

Hodinová dotace: 20 hodin

Vyučující: PhDr. Jana Procházková

Studijní materiály: DVD s vybranými situacemi ze seminářů

Zakončení: klasifikovaný zápočet formou písemného testu

Anotace předmětu:
Výcvik je cílen na problematiku školního násilí, především šikany - její identifikaci, práci se třídou i jedinci a především možnosti prevence tohoto problémového chování.
Interaktivní formou jsou probrány základní formy, etiologie, projevy.
Děti ohrožené násilím i děti ohrožující.
Zvýrazněna je souvislost s klimatem třídy, možnosti a limity práce pedagoga.
Praktické nácviky v malých skupinkách ilustrují jednotlivé kroky, proto je nutná aktivní účast frekventantů.

Studijní literatura:
KOLÁŘ, M. Bolest šikanování - Cesta k zastavení epidemie šikanování ve školách. Praha: Portál 2005. ISBN: 80-7367-014-3.
GAJDOŠOVÁ, E., HERÉNYIOVÁ, G. Rozvíjení emoční inteligence žáků - Prevence šikanování, intolerance a násilí mezi dospívajícími. Praha: Portál 2006. ISBN: 80-7367-115-8.
BOURCET, S., GRAVILLONOV, I . Šikana ve škole, na ulici, doma. Jak bránit své dítě... Praha: Albatros 2006. ISBN: 80-00-01552-8.