8. Komunikace s rodiči problémových žáků

Typ modulu: praktický výcvik

Hodinová dotace: 20 hodin

Vyučující: PhDr. Jana Procházková

Zakončení: klasifikovaný zápočet za aktivní účast a semestrální práci (vedení a analýza rozhovoru)

Anotace předmětu:
Cílem kurzu je získat dovednosti v komunikaci se zvláštním zřetelem ke komunikaci a interakci s rodiči problémových žáků. Základem budou teoretické poznatky z oblasti komunikace, znalost specifik verbální a neverbální komunikace a pravidel vedení rozhovoru.
Ve výcviku si frekventanti připomenou základy jednotlivých druhů komunikace – verbální i neverbální a jejich složek. Dále techniky komunikaci podporující a komunikaci brzdící.
Rozpoznávání typů jednání a možné reakce – motivující, restriktivní, stimulující, aktivní naslouchání.
Součástí je i nácvik a procvičování asertivního chování.

Studijní literatura:
VALIŠOVÁ, A. Komunikace a vzájemné porozumění. Praha: Grada 2005.
HADJMOUSSOVÁ, Z. a kol. Pedagogicko-psychologické poradenství I. Vybrané problémy. Praha: PeF UK 2005.
HADJMOUSSOVÁ, Z., DUPLINSKÝ, J. a kol. Pedagogicko-psychologické poradenství II. Diagnostika. Praha: PeF UK 2002.
HADJMOUSSOVÁ, Z. Úvod do speciálního poradenství. Liberec: PedF TU v Liberci 2002.
KŘIVOHLAVÝ, J. Povídej - naslouchám. Praha: Návrat 1993.