7. Řešení problémových a krizových situací

Typ modulu: praktický výcvik

Hodinová dotace: 20 hodin

Vyučující: PhDr. Jana Procházková

Studijní materiál : DVD s výběrem ze seminářů

Zakončení: klasifikovaný zápočet za kazuistiku

Anotace předmětu:
Výcvik je zaměřen na objasnění a vymezení možností krizových intervencí a řešení problémových situací, se kterými se pedagogové ve škole setkávají.Příkladem mohou být otázky motivování nemotivovaných žáků, řešení kázeňských přestupků, krizových situací při výuce, komunikace s agresivním žákem, ale i děti ohrožené prostředím a násilím – se syndromem CAN
V průběhu kurzu jsou frekventanti seznamováni se souvislostmi jak na straně klientů, tak na straně těch, kdož zasahují.
Obsahem je rozpoznání, stanovení problémových a krizových situací, zvažování možných příčin a důsledků, specifiky intervencí, možnosti řešení.
Součástí semináře jsou praktické nácviky jednotlivých kroků krizové intervence, nezbytnou podmínkou je aktivní účast studentů, kteří na příkladech z praxe prakticky jednotlivé fáze procvičují .

Studijní literatura:
HONZÁK, R., Novotná, V. Krize v životě, život v krizi. Praha: Nakl. Road, edice Psyché 1994.
KOPŘIVA, K. Lidský vztah jako součást profese. Praha: Portál 2000.
ÚLEHLA, I. Umění pomáhat. Praha: Slon 1999. ISBN 80-85850-69-9.
ŠPATENKOVÁ, N. a kol. Krize, psychologický a sociologický fenomén. Praha: Grada publishing 2004. ISBN 80-247-0888-4.
ŠPATENKOVÁ, N. a kol. Krizová intervence pro praxi. Praha: Grada publishing 2004. ISBN 80-247-0286-9.
MATĚJČEK, Z., DYTRYCH, Z. Krizové situace v rodině očima dítěte. Praha: Grada Publ. 2002.