5. Genderová role jako významný faktor ve školní práci i adaptaci na školu

Typ modulu: teoretický

Hodinová dotace: 8 hodin

Forma výuky: kombinovaná - přednášky s diskuzí a elektronický studijní text

Autor studijních materiálů : Dr. Janošová

Vyučující: Mgr. Pavlína Janošová, Ph.D.

Zakončení: zkouška

Anotace předmětu:
Cílem kurzu je osvojení základních informací z vývojové, sociální, pedagogické psychologie a sociologie, jež se týkají genderu a genderového vývoje, sociálně-psychologických a biologických příčin rozdílů mezi muži a ženami (chlapci a dívkami). Porozumět genderové stereotypii v kontextu chování a obecného očekávání v konkrétních sociálních situacích na základě zvoleného tématu referátu nebo seminární práce.

Doporučená literatura:
JANOŠOVÁ, P. Vývoj genderové identity a role u dětí školního věku. Disertační práce, Praha: PedF UK 2002 (viz přednášky).
GILLIGANOVÁ, C. Jiným hlasem. Praha: Portál 2001.
GJURIČOVÁ, Š., KUBIČKA, J. Rodinná terapie. Praha: Grada Publishing 2004.
HORNEYOVÁ, K. Ženská psychologie. Praha: Triton 2004.
OAKLEYOVÁ, A. Pohlaví, gender a společnost. Praha: Portál 2000.
PONĚŠICKÝ, J. Fenomém mužství a ženství: psychologie ženy a muže, rozdíly a vztahy . Praha: Triton 2004.
SHEEHYOVÁ, G. Průvodce dospělostí, šance a úskalí druhé poloviny života. Praha. Portál 1999.
VODÁKOVÁ, A., VODÁKOVÁ, O. Rod ženský, aneb kdo jsme, odkud jsme přišly, kam jdeme? Praha: Sociologické nakl. 2003.
Odkazy na informační zdroje internetu přístupné v elektronickém studijním prostředí.