4. Sociokulturní problémy a odchylky v chování

Typ modulu: teoretický

Hodinová dotace: 16 hodin

Forma výuky: kombinovaná - přednášky s diskuzí a elektronický studijní text

Vyučující: PhDr. Zuzana HadjMoussová

Autor studijních materiálů: PhDr. Zuzana HadjMoussová

Zakončení: zkouška formou písemného testu s otevřenými i uzavřenými otázkami

Anotace předmětu:
Kurz by měl přinést hlubší porozumění odlišností žáků a jejich rodin z jiných sociokulturních prostředí. Vzhledem k rozsahu kursu nepůjde o kulturně antropologický výčet odlišností, cílem bude upozornit na oblasti, v nichž se sociokulturní odlišnost může projevovat a rovněž na příčiny a podoby projevů této odlišnosti.

Obsah kurzu:

  1. Vymezení sociokulturní odlišnosti a skupin populace, které se může týkat.
  2. Předsudky a stereotypy.
  3. Teorie sociokulturního handicapu.
  4. Podoby soužití různých sociokulturních skupin.

Základní literatura:
PRŮCHA, J. Interkulturní psychologie. Praha: Portál 2003.
HADJMOUSSOVÁ, Z . Příslušnost k menšině jako handicap. In: VÁGNEROVÁ, M., HADJMOUSSOVÁ, Z . Psychologie handicapu I. Liberec: TU v Liberci 2003.
HADJMOUSSOVÁ, Z. Děti z prostředí menšiny. In: HADJMOUSSOVÁ, Z. a kol . Pedagogicko psychologické poradenství I. Praha: PedF UK 2005.