3. Výchovné problémy adolescentního věku

Typ modulu: teoretický

Hodinová dotace: 16 hodin

Forma výuky: kombinovaná - přednášky s diskuzí a elektronický studijní text

Autor studijních materiálů: PhDr. Zdeňka Michalová, PhD.

Vyučující: PhDr. Miloslav Čedík

Zakončení: zkouška

Obsah:

  1. Dílčí pojetí adolescence; psychologické, pedagogické a sociální charakteristiky
  2. Vývojové změny v adolescenci
  3. Nárůst problémového a rizikového chování u adolescentů od počátku 90.let 20.století a etiologie, některé jeho projevy; analýza dílčích rizik
  4. Příklady jednotlivých forem problémového chování, nástin možné prevence a intervence:
  • Delikventní chování
  • Kriminalita
  • Závislostní chování
  • Rizikové sexuální chování
  • Poruchy příjmu potravy
  • Poruchy vztahu k vlastnímu já

5. Hodnotová orientace a výkonová motivace adolescentů

Doporučená literatura:
BENDL, S. Prevence a řešení šikany ve škole. Praha: ISV 2003.
ČEDÍK, M., ŠTROSSOVÁ, H . Participace rodičů na intervenci žáků s poruchami emocí a chování v komunitním systému. In Sborník z konference s mezinárodní účastí – Vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností. Brno: Paido 2008. 102 s.
ČERNÍKOVÁ, V. Prekriminalita dětí a kriminalita mladistvých, kterým byla uložena ochranná opatření. Praha: Policejní akademie ČR 2003.
DOLEŽALOVÁ, E. Hry na dětské tábory. Praha: Grada 2004
HÁJKOVÁ, V. Integrativní pedagogika. Praha: Institut pedagogicko-psychologického poradenství ČR 2005.
HAVRDOVÁ, Z., HAJNÝ, M. Praktická supervize. Praha: Galén 2008.
HAWKINS, P., SHOHET, R. Supervize v pomáhajících profesích. Praha: Portál 2004.
HIEKSON, A. Dramatické a akční hry ve výchově, sociální práci a klinické praxi. Praha: Portál 2000.
CHVÁLA, V., TRAPKOVÁ, L. Rodinná terapie a teorie jin-jangu. Praha: Portál 2008.
LANIADO, N. Máte neklidné dítě? Praha: Portál 2004.
MACEK, P. Adolescence. Praha: Portál 2003. ISBN: 80-7178-747-7.
MATĚJČEK, Z. Vývojová psychologie a Úmluva. In.: Sborník ČV pro UNICEF. Praha: 1997.
MATOUŠEK, O. Mládež a delikvence. Praha: Portál 1999.
MICHALOVÁ, Z. Analýza dílčích aspektů specifických poruch. Praha: UK 2004.
Mladí lidé v měnících se společnostech – Diskusní průvodce. UNICEF a Světová organizace skautského hnutí 2001.
ONDRÁČKOVÁ, J. Co je Úmluva o právech dítěte? Český helsinský výbor. Praha: 1999.
ONDRÁČKOVÁ, J. Projekt Výchova k občanství pro základní školu. Praha: ČHV 1995.
ONDRÁČKOVÁ, J. Průvodce teenagera životem demokratické a občanské společnosti. Praha: ČHV 2001.
ONDRÁČKOVÁ, J. Sousedé. Praha: ČHV 2000.
ŠIMANOVSKÝ, Z., ŠIMANOVSKÁ, B. Hry pro rozvoj zdravé osobnosti. Praha: Portál 2005.
TRAPKOVÁ, L., CHVÁLA, V. Rodinná terapie psychosomatických poruch. Praha: Portál 2004.
VOJTOVÁ, V. Přístupy k poruchám emocí a chování v současnosti. Brno: MU 2004.
VOJTOVÁ, V. Úvod do etopedie. Brno: Paido 2008.