1. Poradenská psychologie se zaměřením na problémy chování

Typ modulu: teoretický

Rozsah studijního předmětu: 16 hodin

Způsob zakončení: zkouška

Forma výuky: kombinovaná – přednášky s diskuzí a tištěný distanční text
Autor studijních materiálů: prof. PhDr. RNDr. Marie Vágnerová, CSc.
Vyučující: PhDr. Zuzana Hadj Moussová

Obsah přednášek:

  1. Možnosti poradenské psychologie při práci se školními dětmi.
  2. Jakým způsobem by měl učitel spolupracovat s poradnou, co od ní může očekávat.
  3. Problémy v chování, které jsou projevem jiných potíží, např. výukového selhávání nebo emočních problémů a jak s takovými dětmi pracovat.
  4. Neklid a hyperaktivita jako základ specifických poruch chování, problém v začlenění takových dětí do třídy i do výuky, možnosti učitele jak s takovými dětmi pracovat.
  5. Vývojově podmíněné problémy v chování, které lze považovat za přechodné, doporučení pro učitele, jak s takovými dětmi pracovat (školsky nezralé děti, střední školní věk a tendence školáků jednat jako skupina, problémy dospívání).
  6. Poruchy chování, rozdělení na jednotlivé kategorie a specifika těchto kategorií. Možnost jejich výchovného ovlivnění. Spolupráce s výchovným poradcem.
  7. Narušené vztahy ve třídě jako zdroj výchovných problémů, vývojové proměny vztahů ve skupině, sociální diferenciace třídy, hierarchie vztahů.
  8. Šikana a její specifika, děti ohrožené šikanou, potenciální iniciátoři šikany či šikanující jedinci.
  9. Sociálně a sociokulturně znevýhodněné děti a jejich pozice ve třídě, rizika problémů v chování.

Základní literatura
VÁGNEROVÁ, M. Poradenská psychologie pro učitele. Praha: Karolinum 2005.