ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD1. ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD

1.1 Charakteristika českého statistického úřadu

Původní sídlo Českého statistického úřadu se nacházelo na Malé Straně. V roce 1948 se úřad přestěhoval na Karlín, kde působil až do roku 2002. V létě tohoto roku, kdy Prahu postihla povodeň a neovladatelný proud vody zalil téměř celý Karlín, byl zatopen i úřad, který byl poté zcela zdevastován. O rok později se zahájila stavba nové budovy a od roku 2004 má ČSÚ své nové sídlo v Praze 10 na Skalce.
                                         
Český statistický úřad vykonává státní statistickou službu. Státní statistická služba je činnost, která zahrnuje získávání údajů, vytváření statistických informací o sociálním, ekonomickém, demografickém a ekologickém vývoji České republiky a jejích jednotlivých částí. Dále státní statistická služba zahrnuje poskytování statistických informací a jejich pravidelné zveřejňování. Její součástí je též zajišťování srovnatelnosti statistických informací a plnění závazků z mezinárodních smluv v oblasti statistiky, kterými je ČR vázána.

ČSÚ zabezpečuje získávání a zpracování údajů pro statistické účely a poskytuje statistické informace státním orgánům, orgánům územní samosprávy, veřejnosti a do zahraničí. Zajišťuje vzájemnou srovnatelnost statistických informací ve vnitrostátním i mezinárodním měřítku. K tomu stanovuje metodiku statistických zjišťování, jejich zpracování, následné využití a obsahové vymezení statistických ukazatelů potřebných pro posuzování sociální, ekonomické, demografické a ekologické úrovně České republiky a jejích jednotlivých částí a pro posuzování jejího vývoje. ČSÚ sestavuje program statistických zjišťování a provádí statistická zjišťování. Sestavuje souhrnné statistické charakteristiky vývoje národního hospodářství a jeho jednotlivých částí, sestavuje národní účty a stanoví jejich metodiku, vypracovává makroekonomické analýzy, analýzy vybraných charakteristik sociálního, ekonomického, demografického a ekologického vývoje České republiky a jejích jednotlivých krajů, sestavuje statistiky stavu a pohybu obyvatelstva a provádí konjunkturální průzkumy. Zpracovává různé projekce zaměřené na demografický vývoj.

ČSÚ dále vydává, zveřejňuje a poskytuje statistické informace, včetně metodiky jejich zjišťování, informuje veřejnost o sociálním, ekonomickém, demografickém a ekologickém vývoji České republiky a jejích jednotlivých částí. Sleduje dodržování povinností v oblasti státní statistické služby a ukládá sankce za jejich porušování. Vytváří a spravuje statistické klasifikace, statistické číselníky a statistické registry, z nichž poskytuje informace. ČSÚ poskytuje statistické informace také do zahraničí. Spolupracuje s mezinárodními organizacemi. Zejména se podílí na tvorbě statistiky Evropských společenství. ČSÚ vytváří identifikační čísla pro ekonomické subjekty. ČSÚ vykonává státní správu na úseku zpracování výsledků voleb do zastupitelstev územních samosprávných celků, Parlamentu České republiky a do Evropského parlamentu konaných na území ČR. V neposlední řadě zpracovává výsledky celostátního referenda v rozsahu stanoveném zvláštními právními předpisy.

Dále český statistický úřad shromažďuje zahraniční statistické informace, především pro účely porovnání úrovně sociálního, ekonomického, demografického a ekologického vývoje státu v porovnání se zahraničím. Získané a zpracované informace a následné výsledky poskytuje státním orgánům a veřejnosti. ČSÚ vydává statistickou ročenku České republiky, odborné publikace a další časopisy.

ČSÚ koordinuje státní statistickou službu, kterou vykonávají jednotlivá ministerstva. ČSÚ vede přehled o činnostech, které ministerstva v oblasti státní statistické služby vykonávají. Tento přehled slouží k tomu, aby ministerstva dodržovala opatření stanovená tímto zákonem k ochraně důvěrných statistických údajů. ČSÚ spolupracuje s ministerstvy při přípravě programu statistických zjišťování a dbá na to, aby nedocházelo k nadměrnému zatěžování zpravodajských jednotek. Dále ČSÚ sjednocuje metodické postupy pro statistická zjišťování prováděná ministerstvy a poskytuje jim při zajišťování úkolů státní statistické služby metodickou pomoc.

V čele ČSÚ stojí předseda, kterého na návrh vlády jmenuje a odvolává prezident republiky.

Dne 24.4.2003 byl na funkci předsedy ČSÚ jmenován Ing. Jan Fischer, CSc. 9.4.2009 byl prezidentem republiky jmenován předsedou vlády České republiky.

Na jeho funkci byl pověřen 1. místopředseda ČSÚ
Ing. Jiří Křovák, CSc. 

Český statistický úřad zřizuje jako svůj poradní orgán Českou statistickou radu. V čele této rady stojí předseda ČSÚ, který jmenuje a odvolává členy z řad odborníků statistické teorie a praxe. Českou statistickou radu tvoří až 25 členů.

Český statistický úřad se při výkonu státní statistické služby řídí zákony a ostatními právními předpisy, používá vědecké metody statistické práce. Při získávání údajů, jejich zpracování a vyhodnocování statistických informací postupuje takovým způsobem, aby nebyla porušena objektivita informací a nebyly omezeny či zkresleny zveřejňované údaje.


2. REGIONÁLNÍ PRACOVIŠTĚ ČESKÉHO STATISTICKÉHO 
    ÚŘADU

Regionální pracoviště Českého statistického úřadu jsou rozdělena podle jednotlivých krajů republik. Český statistický úřad zahrnuje celkem 14 pracovišť.

 Hlavní město Praha
 Brno
 České Budějovice
 Hradec Králové
 Jihlava
 Karlovy Vary
 Liberec
 Olomouc
 Ostrava
 Pardubice
 Plzeň
 Středočeský kraj
 Ústí nad Labem
 Zlín

Každé pracoviště zpracovává statistiky a údaje o daném kraji. Shrnuje aktuální údaje, vytváří časové řady, vydává regionální publikace a shromažďuje další statistické údaje a informace.

Regionální pracoviště libereckého kraje se nachází v centru Liberce na náměstí Dr. E. Beneše. Aktuální informace o libereckém kraji mohou lidé najít na internetových stránkách (www.liberec.czso.cz), kde si pod pěti hlavními panely mohou najít potřebné informace. Základními skupiny, které obsahují důležité a potřebné informace, jsou Lidé, Společnost, Trh práce a mzdy, Ekonomika, Životní prostředí a zemědělství.

Budova regionální pobočky libereckého kraje je zobrazena na obrázku níže.


V Tab. 1 jsou uvedeny nejaktuálnější údaje, které zahrnují statistiky pro liberecký kraj.

                                Tab.1 Nejnovější údaje pro Liberecký kraj
Počet obyvatel          k 31. 12. 2009     439 027
Hrubá mzda      1. − 4. čtvrtletí 2009 21 069 Kč
Nezaměstnanost               28. 2. 2010       11,58%
                          Zdroj: www.liberec.czso.cz             Vlastní zpracování3. INTERNETOVÉ STRÁNKY ČSÚ

Český statistický úřad prezentují webové stránky, které může každý z nás najít na webové adrese www.czso.cz. Internetové stránky jsou dostupné v české a anglické verzi. Všechna statistická data, která ČSÚ zpracovává a zveřejňuje, jsou rozdělena do sedmi základních skupin:
 Lidé a společnost
 Ekonomika
 Trh práce a mzdy
 Věda, IT
 Zemědělství, ekologie
 Mezinárodní data, EU
 Souhrnná data

Jednotlivé skupiny obsahují řadu dalších oblastí, kterým se český statistický úřad věnuje. Na stránkách lze také nalézt různé databáze a registry. Patří sem např. registr ekonomických subjektů, pomocí kterého lze určité fyzické nebo právnické osoby vyhledat na základě příslušného identifikačního čísla. Dále lze najít veřejnou databázi a databázi o ubytovacím zařízení v ČR. Stránky obsahují různé analýzy, komentáře, časové řady, animované grafy, ročenky a spoustu dalších důležitých odkazů. Na webových stránkách mohou najít potřebné údaje analytici, podnikatelé, ale i studenti. Myslím si, že mnoho studentů zde najde spoustu užitečných a aktuálních informací, které mohou využít ve svých seminárních pracích nebo mohou některé údaje uvést v bakalářských či diplomových pracích.ZDROJE:
1) www.czso.cz

2) www.liberec.czso.cz

3) http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/zakon_o_statni_statisticke_sluzbe

4) http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/internetova_prezentace_predsedy_csu


Posledná zmena: pondelok, 27 januára 2014, 11:57