KRAJSKÉ ÚŘADY V ČESKÉ REPUBLICE


Krajský úřad je jedním z orgánů kraje (vedle zastupitelstva kraje, rady kraje, hejtmana kraje a zvláštního orgánu kraje), který nemá právní subjektivitu.  Je nepominutelným článkem veřejné správy. Krajský úřad je orgánem kraje a má přenesenou působnost, plní úkoly uložené zastupitelstvem. Jeho role je především starat se o kraj jako celek, neboť tuto funkci nemohou vykonávat obce sami z důvodu nemožnosti zkoordinování fungování tolika subjektů a zároveň pokud by tato funkce byla svěřena státu, tak je zde riziko znevýhodňování některých oblastí.
Primární je tedy koordinování obcí a poskytování odborné pomoci při jejich působení. Pro občany vykonávají krajské úřady věci jako vyřizování dotací, dotování dalších projektů. Krajský úřad plní úkoly v samostatné působnosti uložené mu zákonem, zastupitelstvem kraje a radou kraje a napomáhá činnosti výborů a komisí. Dále vykonává zákonem stanovenou státní správu (přenesená působnost).ČLENĚNÍ

Krajský úřad se ze zákona člení na odbory a oddělení. Oborová působnost jednotlivých odborů částečně odráží působnost ministerstev (odbor životního prostředí a zemědělství, odbor školství, mládeže, sportu a tělovýchovy, odbor pro místní rozvoj), částečně je tato působnost určena vyčleněnou agendou přenesenou na krajský úřad (odbor krajského živnostenského úřadu).
Zřízení zbylých odborů vyplývá z konkrétních potřeb kraje jako právnické osoby (odbor majetkový, odbor ekonomický, odbor kontroly, odbor interního auditu, odbor kanceláře hejtmana, odbor kanceláře ředitele), někdy velmi specifických (odbor průmyslové zóny TRIANGLE).SLOŽENÍ

Krajský úřad tvoří ředitel a zaměstnanci kraje zařazení do krajského úřadu. V čele krajského úřadu stojí ředitel; i ten je zaměstnancem kraje. Ředitel odpovídá za plnění úkolů svěřených krajskému úřadu v samostatné i přenesené působnosti. Do funkce ho jmenuje (resp. odvolává) hejtman s předchozím souhlasem ministra vnitra. V čele jednotlivých odborů a jejich oddělení stojí vedoucí. Vedoucí odborů jmenuje a odvolává na návrh ředitele rada kraje. Pracovněprávní vztahy zaměstnanců kraje se řídí zejména zákoníkem práce a zákonem o úřednících územních samosprávných celků (zákon č. 312/2002 Sb.).


A - Příklady agend v samostatné působnosti

příprava materiálů pro jednání rady kraje a zastupitelstva kraje, poskytování informací, spolupráce s médii, vydávání věstníku kraje, personální věci, vyjadřování k návrhům státních orgánů, které se dotýkají působnosti kraje, rozpočetnictví kraje, správa jeho majetku, zpracovávání koncepcí a strategií pro všestranný rozvoj území kraje a pro potřeby občanů kraje, vykonávání zřizovatelských funkcí ve vztahu ke krajským organizacím včetně jmenování a odvolávání jejich ředitelů, poskytování grantů a dotací, agendy související s čerpáním prostředků ze strukturálních fondů.


B - Příklady agend v přenesené působnosti

- poskytování informací, organizování integrovaného záchranného systému na území kraje, státoobčanská řízení (žádosti o udělení státního občanství, žádosti o osvědčení státního občanství), volební agendy, matriky, vidimace, legalizace, evidence obyvatel, občanské průkazy, cestovní doklady, registrace zájmových sdružení právnických osob a dobrovolných svazků obcí
- dozor1) nad výkonem přenesené působnosti obcí, přezkoumávání rozhodnutí ve věcech přestupků a jiných správních deliktů, poskytování metodické pomoci obcím,
- státní správa na úseku pohřebnictví, veřejných sbírek, ochrany přírody a krajiny, ochrany evropsky významných lokalit, na úseku obchodování s ohroženými druhy, posuzování vlivu na životní prostředí, státní správa na úseku odpadů,
- státní správa lesů, myslivosti, uvádění reprodukčního materiálu do oběhu, rybářství, vodovodů a kanalizací, vodního hospodářství, státní správa na úseku zemědělství, státní správa na úseku územního plánování a stavebního řádu, památkové péče, státní správa na úseku státního odborného dozoru v dopravě,
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------


1)KRAJSKÉ ÚŘADY V PŘENESENÉ PŮSOBNOSTI PROVÁDĚJÍ DOZOR DLE ZÁKONA Č.129/2000 SB., O KRAJÍCH.

a) státní správa na úseku školství (dlouhodobý záměr, výroční zpráva, školský rejstřík, přezkoumávání rozhodnutí ředitelů škol a školských zařízení, např. o přijetí ke vzdělávání v mateřské škole, střední škole, o stanoveném ošetřovném, přezkoumávání maturit, závěrečných zkoušek, absolutorií, stanovení jiného způsobu plnění povinné školní docházky, stanovování krajských normativů, nostrifikace, …),

b) státní správa na úseku sociálních věcí (dávky státní sociální podpory, dávky sociální péče, příspěvku na péči, sociálně-právní ochrany dětí, náhradní rodinné výchovy), rozhodování o návrzích na přezkoumání lékařských posudků o zdravotní způsobilosti nebo posudků ve věcech pracovní neschopnosti.

Mimo jiné jsou i kontaktním místem pro Český podací ověřovací informační národní terminál nebo-li Czech POINT – místo, prostřednictvím kterého lze činit podání správním orgánům v rozsahu a za podmínek stanovených právními předpisy (Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy).

KRAJE JE V SOUČASNÉ DOBĚ V ČESKÉ REPUBLICE OZNAČENÍ PRO DVA RŮZNÉ TYPY OBJEKTŮ:

a) Vyšší územní samosprávné celky (územní společenství občanů, veřejnoprávní korporace), které ustanovuje ústavní zákon č. 347/1997 Sb., o vytvoření vyšších územních samosprávných celků.

b) Územní jednotky (části území republiky), které jsou stanoveny zákonem č. 36/1960 Sb., o územním členění státu, v novelizovaném znění.
ČESKÁ REPUBLIKA SE SKLÁDÁ ZE 14  KRAJŮ A TEDY I PŘÍSLUŠNÝCH KRAJSKÝCH ÚŘADŮ :

14 samosprávných krajů hlavní město obyvatelé
hlavní město Praha - 1 233 211
Středočeský kraj Praha 1 230 691
Jihočeský kraj České Budějovice 636 328
Plzeňský kraj Plzeň 569 627
Karlovarský kraj Karlovy Vary 308 403
Ústecký kraj Ústí nad Labem 835 891
Liberecký kraj Liberec 437 325
Královéhradecký kraj Hradec Králové 554 520
Pardubický kraj Pardubice 515 185
Vysočina Jihlava 515 411
Jihomoravský kraj Brno 1 147 146
Olomoucký kraj Olomouc 642 137
Zlínský kraj Zlín 591 412
Moravskoslezský kraj Ostrava 1 250 255Území České republiky se dříve dělilo na 7 krajů podle Zákona o územním členění státu v novelizovaném znění. Tyto kraje byly zavedeny spolu se slovenskými kraji v roce 1960, ještě před federalizací Československa. Z hlediska zákona tyto kraje stále existují, v praxi jsou však zastíněny existencí nových, samosprávných krajů.


________________________________________
7 územních krajů   sídlo kraje

________________________________________
Středočeský kraj
Praha

Jihočeský kraj
České Budějovice 

Západočeský kraj
Plzeň

Severočeský kraj
Ústí nad Labem

Východočeský kraj
Hradec Králové

Jihomoravský kraj
Brno

Severomoravský kraj
Ostrava

ZASTOUPENÍ

Ten, kdo zastupuje kraj navenek, se nazývá hejtman. Pokud hejtman není přítomen, zastupuje ho náměstek hejtmana. Hejtmana a náměstky volí zastupitelstvo z řad svých členů, zastupitelům také odpovídají za výkon své funkce. Ředitel stojí v čele krajského úřadu a je zaměstnancem kraje. Je odpovědný hejtmanovi za plnění úkolů svěřených krajskému úřadu v samostatné a přenesené působnosti. Účastní se zasedání zastupitelstva a schůzí rady s hlasem poradním.

Hejtman (z německého Hauptmann, doslova hlavní muž) je v některých státech či oblastech funkce osoby stojící v čele kraje, země nebo obdobného regionu, a to někde jako úředník státní správy, jinde jako funkcionář samosprávného územního celku. Původně bylo slovo hejtman především označením vojenské velitelské funkce, později vojenské hodnosti.
Od 16. století do roku 1918 byli zemští hejtmani zástupci panovníka v čele českých zemí s výjimkou Čech. Do roku 1945 stáli v Československu okresní hejtmani v čele okresů.

V České republice byla funkce hejtmana zavedena (z historického hlediska obnovena) od roku 2000 se zřízením třinácti krajů jakožto vyšších územně-samosprávných celků. V čele čtrnáctého kraje v České republice, hlavního města Prahy, stojí primátor.
Hejtmana volí ze svých řad do svého čela zastupitelstvo kraje, tomu také hejtman za výkon své funkce odpovídá. Pro úkony, které vyžadují schválení zastupitelstvem či radou, musí mít jejich pověření. Povinnosti a pravomoci hejtmana jsou dány zejména Zákonem číslo 129/2000 Sb., o krajích.

Od roku 2000 do roku 2008 byla většina hejtmanských pozic obsazena členy ODS, v roce 2008 byli do pozic všech 13 hejtmanů zvoleni členové ČSSDČINNOSTI KRAJSKÉHO ÚŘADU:

a) Přijímá návrhy na změnu Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací na území kraje
b) Přijímá odvolání proti rozhodnutí obce o povinnosti připojení na kanalizaci pro veřejnou potřebu
c) Přijímá oznámení o shromáždění, o konání veřejné sbírky
d) Přijímá žádosti o finanční pomoc ze Společného regionálního operačního programu do podopatření 4.1.2 - Podpora regionálních a místních služeb cestovního ruchu
e) Přijímá žádosti o finanční pomoc ze Společného regionálního operačního programu do podopatření 4.2.2 - Podpora regionální a místní infrastruktury cestovního ruchu
f) Přijímá žádosti o neinvestiční dotace v oblasti sportu
g) Přijímá žádosti o povolení použití loveckých dravců v sokolnictví
h) Přijímá žádosti o přemístění movité kulturní památky
i) Přijímá žádosti o registraci nestátního zdravotnického zařízení
j) Přijímá žádosti o udělení státního občanství České republiky
k) Přijímá žádosti o vydání povolení k provozování vodovodu nebo kanalizace pro veřejnou potřebu
l) Přijímá žádosti o výdej údajů z evidence obyvatel
m) Vydává povolení chovu zvěře v zajetí a její případné vypuštění do honitby
n) Vydává rozhodnutí o registraci nestátních zdravotnických zařízení
o) Vydává rozhodnutí v pochybnostech, zda se jedná nebo nejedná o povrchové nebo podzemní vody
p) Vydává rozhodnutí v pochybnostech, zda se jedná o vodní tok
q) Vydává údaje z evidence obyvatelKRAJSKÝ ÚŘAD LIBERECKÉHO KRAJE

Liberecký kraj leží na samém severu Čech. Po Praze je druhým nejmenším krajem Česka. Sídlem a zároveň největším městem kraje je Liberec. Administrativně se kraj dělí na 4 okresy a 215 obcí (z toho 36 se statusem města): Česká Lípa, Jablonec nad Nisou, Liberec, Semily. Územně náleží k Českému masivu, který je jednou z nejstarších částí evropské pevniny. Krajinný reliéf je značně členitý. Nejvyšším bodem území je hora Kotel – 1435 m – v Krkonoších, nejnižší bod se nachází na Českolipsku a je jím hladina Ploučnice v Žandově.
Sedmnáctipatrová budova Krajského úřadu Libereckého kraje je dominantou centra Liberce. Krajský úřad zaměstnává téměř čtyři sta odborníků na různá odvětví statní správy.

Krajský úřad skýtá celkem šestnáct odborů a dvě oddělení spadající přímo pod ředitele úřadu (interní audit a sekretariát ředitele). Odbory se dělí ještě na další oddělení. Ne všechny odbory fungují přímo pro veřejnost. Například ekonomický odbor, odbor kontroly nebo kancelář ředitele jsou specifické v tom, že dohlíží na správný chod úřadu po stránce hospodářské, personální a starají se o to, aby bylo veškeré počínání ostatních odborů v naprostém pořádku. Dohlíží na dodržování veškerých předpisů a náležitostí tak, jak je ukládá zákon.

Hejtmanem je v současné době Bc. Stanislav Eichler, ředitelem Krajského úřadu je Ing. Tomáš Bohdan.

Krajský úřad funguje v tzv. přenesené působnosti, což znamená, že vykonává úkony přenesené ze státu na kraje nebo v tzv. samostatné působnosti, což znamená že vykonává úkony svěřené mu zákonem o krajích.


ČINNOSTI KRAJSKÉHO ÚŘADU V LIBERCI:

a) přezkoumává rozhodnutí vydané orgány obce v řízení podle zvláštních zákonů, pokud není zákonem tato působnost svěřena zvláštnímu orgánu nebo zákon nestanoví jinak, ukládá sankce podle zákona,
b) poskytuje odbornou a metodickou pomoc obcím,
c) zabezpečuje koordinaci výstavby a provozu informačního systému kompatibilního s informačními systémy veřejné správy,
d) organizuje kontroly výkonu přenesené působnosti obcí, vyhodnocuje jejich výsledky a předkládá příslušnému ministerstvu, popřípadě vládě návrhy na potřebné opatření,
e) zřizuje funkci koordinátora pro romské záležitosti,
f) vykonává další působnosti svěřené mu zákonem.

Na Krajském úřadě v Liberci nalezneme například tyto odbory a podřízené úřady:
Odbor dopravy, Odbor školství a mládeže, Odbor územního plánování a stavebního řádu, Odbor zdravotnictví, Odbor životního prostředí a zemědělství, Správní odbor, oddělení krajský živnostenský úřad atd.
ZDROJE:
http://svs.cns.eu
http://portal.gov.cz
http://krajskyurad.cz
http://cs.wikipedia.org
www.czso.cz
www.kraj-lbc.cz
Modifié le: lundi 27 janvier 2014, 11:57