ČESKÁ LEASINGOVÁ A FINANČNÍ ASOCIACE

1. Úvod

Cílem této semestrální práce je zpracování informací o České leasingové a finanční asociaci. Zaměřila jsem se na právní úpravu a vznik této asociace. V práci popisuji činnosti asociace a úspěchy, kterých dosáhla v roce 2009. Zaměřuji se na členství, podmínky jeho vzniku, současné členy asociace a výhody plynoucí ze členství v České leasingové a finanční asociaci.2. Právní úprava a vznik

Právní úprava asociace je vymezena v občanském zákoníku § 20 písm. f-j o zájmovém sdružení právnických osob. Výhodou sdružení je spojení minimálně dvou právnických osob, kteří sledují stejný cíl a koordinují činnosti a služby navzájem. Hlas takto vytvořené skupiny může mít obecně větší váhu. Další výhodou je minimální regulace fungování sdružení, kterou si nastaví členové sami. Státní orgány zasahují do činností a zásad společnosti pouze v mezích zákona. Sdružení je možné založit uzavřením písemné zakladatelské smlouvy nebo sdružením na ustavující členské schůzi. Registraci provádí ve správním řízení Krajské úřady, v Praze tuto registraci provádí Magistrát hl.m.Prahy – odbor občansko správních agend. Za registraci neplatí sdružení správní poplatky. K registraci je nutné předložit písemnou zakladatelskou smlouvu uzavřenou zakladateli nebo schválení o založení na ustavující členské schůzi a přílohu obsahující stanovy zájmového sdružení právnických osob a určení osob oprávněných jednat za sdružení. Sdružení je samotným právním subjektem s vlastní právní subjektivitou, má vlastní IČO a vede samostatné účetnictví. [1]

Mezi takovéto sdružení patří i Česká leasingová a finanční asociace, která sdružuje společnosti mající sídlo v České republice a které se trvale a pravidelně zabývají leasingovými operacemi, spotřebitelskými úvěry, splátkovými prodeji a jinými nebankovními finančními produkty úvěrového charakteru pro investory a spotřebitele. České leasingové a finanční asociaci předcházel vznik Asociace leasingových společností ČSFR, jejímž hlavním cílem bylo koordinovat a prosazovat společné zájmy firem zabývajících se operacemi finančního a operačního leasingu V září roku 1992 byla založena Asociace leasingových společností České republiky jako samostatné zájmové sdružení českého leasingu. V dalších letech se začalo sdružení zabývat i dalšími nebankovními finančními produkty a jejími členy se staly i někteří poskytovatelé spotřebitelských úvěrů, prodejů na splátky a factoringu. 24. ledna 2005 rozhodla členská schůze o změně názvu asociace na Česká leasingová a finanční asociace. [2]


3. Úkoly a činnosti asociace

Asociace se podílí na přípravě závažnějších právních předpisů souvisejících s nebankovními finančními produkty s postavením společností poskytujících leasing, spotřebitelské úvěry, splátkové prodeje a factoring. Napomáhá svým členům  při výkladu a aplikaci platných právních předpisů. V jejím rámci byly vypracovány všeobecné podmínky leasingu a připraveny další dokumenty k zajištění vlastnických i jiných práv leasingových společností v průběhu leasingových operací. Asociace prosazuje naplňování Etického kodexu jednání členských společností. Vede listinu rozhodců využitelných k rozhodování sporů z leasingových a splátkových smluv. [2]

Asociace zároveň plní řadu dalších funkcí. Podává informace o svých členech zájemcům o uzavření konkrétních leasingových, splátkových a úvěrových obchodů. Organizuje výměnu zkušeností svých členů a zaměřuje se i na hlubší analýzu řady aktuálních problémů domácího leasingu, spotřebitelských úvěrů a prodejů na splátky, včetně trendů dalšího rozvoje nebankovních finančních produktů v české ekonomice. Pro tyto účely zřídila expertní výbory. [2]

Důležitým úkolem asociace je zastupování členských společností a v řadě ohledů i celé domácí nebankovní finanční komunity v nekomerčních vztazích se zahraničními sdruženími s jinými cizími subjekty. Slouží k tomu především členství v Evropské federaci leasingových asociací (LEASEUROPE). V roce 1996 hostila v Praze jako první asociace ze zemí střední a východní Evropy vrcholnou schůzku evropského leasingu - výroční konferenci LEASEUROPE . Využívá i možností, které vyplývají ze styků s leasingovými asociacemi jiných států. Od roku 2006 je ČLFA členem Evropské federace asociací finančních domů (EUROFINAS). Informuje zahraniční partnery o podmínkách pro investice, leasing a další finanční produkty v České republice. V současné době je členem České leasingové a finanční asociace 63 firem, které realizují kolem 97% objemu všech tuzemských leasingových obchodů a většinu nebankovních úvěrů i prodejů na splátky pro spotřebitele. [2]

Asociace mimo jiné chrání  a koordinuje společné zájmy účastníků, podporuje rozvoj relevantního trhu, propaguje význam produktů poskytovaných členy asociace, snaží se zlepšovat image asociace a podporovat a kultivovat tržní prostředí. ČLFA oznamuje důležité poznatky o produktech, trhu nebo prognózách vývoje, zpracovává  připomínky k právním předpisům týkajících se členů asociace a navrhuje a prosazuje legislativní úpravy. Mezi její úkoly patří také shromažďování a zpracování statistických informací o relevantním trhu a pravidelné vydávání tiskových zpráv o souhrnných obchodních výsledcích členů asociace. Organizace a podpora činnosti jednotlivých  členů a kontrola jejich obchodní strategie nepatří k úkolům asociace. [3]4. Úspěchy ČLFA v roce 2009

Činnosti asociace v roce 2009 se týkaly  zlepšování podmínek pro poskytování leasingu,
nebankovních spotřebitelských úvěrů a factoringu.

V legislativní oblasti se podařilo asociaci  zmírnit daňový postih tzv. nízké kapitalizace v zákonu o daních z příjmů.  Úsilím asociace došlo k odstranění dalších problematických podmínek včetně zahrnování nákladů na zajištění úvěrového rizika věřitele a také návrat k dřívějším poměrům úvěrů a půjček od spojených osob a vlastního kapitálu (k šestinásobku, pokud dlužníkem je banka, a ke čtyřnásobku u ostatních poplatníků). Dalším úspěchem bylo prosazení možnosti odpočtu DPH při pořízení osobního vozu pro podnikatelské účely.

Česká leasingová a finanční asociace patřila mezi subjekty, které prosadily jako součást daňových úlev pro podnikatele v rámci zákonů o podpoře hospodářského růstu časově omezené (do poloviny roku 2010) zrychlené odpisy firemního majetku zařazeného do prvních 2 odpisových skupin (včetně osobních a užitkových aut) a zkrácení minimální doby jejich leasingu. ČLFA ve spolupráci s dalšími finančními asociacemi zabránila prosazení návrhu na vypuštění rodných čísel a adresy trvalého pobytu z občanských průkazů, dále prosadila do zákona č. 278/2009 Sb. novelu § 24 odst. 9 zákona č. 168/99 Sb., o pojištění odpovědnosti za škody z provozu vozidel, odstranění zásady v podstatě neomezené solidární odpovědnosti leasingových společností jako vlastníků leasovaných vozů za škody způsobené nepojištěným vozidlem. Prosadila, že odpovědnost vlastníka nastává, pouze pokud nelze určit provozovatele. [4]5. Závazné dokumenty

Česká leasingová a finanční asociaci se zavázala k dodržování stanov, Memoranda ČLFA  k ochraně spotřebitele při poskytování leasingových služeb, Memoranda ČLFA  k ochraně spotřebitele při poskytování spotřebitelských úvěrů, Etickému kodexu finančního trhu a  Kodexu jednání členů ČLFA. Tyto dokumenty jsou pro asociaci závazné a musí se jimi řídit i její členové.


5.1 Memorandum ČLFA k ochraně spotřebitele při poskytování leasingových služeb

Nejdůležitějším úkolem tohoto dokumentu je ochrana spotřebitele, to znamená, že zákazníkovi budou poskytovány jasné, srozumitelné a pravdivé informace o plné ceně a leasingu,  leasingových splátek a jejich skladbě. Výši splátek může leasingová společnost měnit sama, pouze je-li to v souladu s leasingovou smlouvou.. Zákazník musí být informován o zpoplatnění nadstandardních služeb a při předčasném splacení leasingu musí společnosti finančně zohlednit dřívější splacení. Společnosti dále informují klienta o pojištění a o výtěžku z prodeje předmětu leasingu při jeho mimořádném ukončení. [5]


5.2 Memorandum ČLFA  k ochraně spotřebitele při poskytování spotřebitelských úvěrů

Memorandum ČLFA  k ochraně spotřebitele při poskytování spotřebitelských úvěrů se týká dodržování zásad odpovědného úvěrování, respektování oprávněných a opodstatněných individuálních zájmů a potřeb spotřebitele po celou dobu trvání smluvního vztahu. Společnosti ve smlouvě o spotřebitelském úvěru musí uvádět jasně a výstižně práva a povinnosti spotřebitele, jakož i práva a povinnosti poskytovatele úvěru. Společnosti musí zpřístupnit spotřebiteli dostatečné informace o finančních podmínkách spotřebitelského úvěru, aby jim bylo umožněno srovnávat různé nabídky. Dále společnosti  informují klienta před uzavřením smlouvy o celkové výši splátky a jiných plateb tak, aby byl spotřebitel schopen sám bez obtíží stanovit celkovou částku, kterou je povinen poskytovateli úvěru uhradit. Změnit výši splátek nebo datum splátky mohou společnosti pouze se souhlasem, pokud to není jinak uvedeno ve smlouvě. Klientovi musí společnosti poskytnout informace o zpoplatnění případných doplňkových služeb, zejména těch, které jsou povinné pro získání spotřebitelského úvěru nebo pro jeho získání. [6]


5.3 Etický kodex finančního trhu

Posláním Etického kodexu finančního trhu je stanovit etické normy chování - základní principy, které bude finanční instituce dodržovat při poskytování finančních služeb klientům jako fyzickým osobám, které nevstupují do vztahu s finanční institucí v rámci své podnikatelské činnosti. Cílem je napomáhat prosazování korektních vztahů na finančním trhu a zlepšit jejich úroveň, podpořit rozvoj služeb na finančním trhu, napomáhat klientům porozumět finančním službám, zvyšovat ochranu klientů jako spotřebitelů a posílit obecnou důvěru ve finanční trh. Kodex vychází z dodržování etických a právních norem, dodržování principu rovného a nestranného jednání a zákazu zneužití asymetrie postavení instituce a klienta, dále zajišťuje výkon činnosti s odbornou péčí, průhlednost a srozumitelnost informací. Povinností je poskytovat dostatečné informace před uzavřením smlouvy a v průběhu jejího trvání. Kodex zakazuje nevhodné motivační postupy a zajišťuje dodržování pravidel pro reklamní a propagační činnost, dodržování dobrých mravů, pravidel hospodářské soutěže, obchodních zvyklostí a poctivého obchodního styku a dodržování ochrany osobních údajů a důvěrnosti obchodních informací. Asociace, které se dobrovolně zavázaly k dodržování tohoto kodexu musí také poskytnout klientovi informace o postupu  podání  stížnosti a o způsobu jejího vyřízení. Součástí tohoto kodexu jsou i etické kodexy jiných asociací, jedním z nich je Kodex jednání členů ČLFA. [7]


5.4 Kodex jednání členů ČLFA

Kodex jednání členů ČLFA upravuje zásady podnikatelské a obchodní etiky v praxi jednotlivých členů asociace, a to jak ve stycích se zákazníky a dodavateli, tak ve vztazích se státními orgány.  Mezi tyto zásady patří dodržování zákonů a zásad poctivého podnikání v obchodních aktivitách členů asociace, to znamená, že členové  respektují právní řád a řídí se zásadami obchodní etiky, provozují leasing poctivě a odpovědně a dbají na vysokou profesionalitu poskytovaných služeb.

Vztahy členských společností se zákazníky a dodavateli by měly být takové, aby v informačních a reklamních materiálech byly výlučně ověřené a pravdivé údaje, které neuvedou zákazníka v omyl, o službách podávaly úplné, aktuální a srozumitelné informace a dodržovaly požadavky věcnosti a serióznosti reklamy. V odbytových praktikách musí respektovat pravidla hospodářské soutěže. Dále musí společnosti zákazníkovi v souvislosti s leasingovou smlouvou poskytnout podle svých možností právní, daňové, účetní, pojišťovací a jiné informace a doprovodné služby. V zájmu ochrany klientů musí členové asociace udržovat svoji kapitálovou vybavenost na žádoucí úrovni, dohodnutou kvalitu dodávaných výrobků a služeb, záruční dobu, servisní a reklamační podmínky i bezpečnost.
Ze zásady vztahů mezi členy asociace musí členové asociace dodržovat pravidla hospodářské soutěže, podporovat vzájemnou výměnu zkušeností a poznatků z leasingové činnosti,  vystupovat ve vzájemných vztazích korektně a vzájemné rozpory řešit dohodou.
Poslední zásadou etického kodexu je dodržování úkolů Asociace leasingových společností, tzn. naplňování zásad kodexu u všech společností, dodržovaní stanov a veškerých svých úkolů. Svým členům může asociace poskytnout smírčí služby, pokud o ně bude požádána. [8]7. Členství

Členství společností v ČLFA není povinné, ale pro společnosti je z hlediska důvěryhodnosti lepší. Níže uvedu podmínky k přijetí, výhody členství, členy ČLFA a činnosti, kterými se tyto společnosti zabývají.


7.1 Podmínky členství

Členem se může stát každá společnost, která má sídlo v České republice a trvale se zabývá leasingovými operacemi, spotřebitelskými úvěry, splátkovými prodeji a jinými nebankovními produkty pro spotřebitele a investory. K přijetí je zapotřebí získat souhlas členské schůze. Členové platí členský příspěvek, který je hlavním zdrojem financování asociace. Při nedodržení jednotlivých bodů, které jsou uvedeny ve Stanovách České leasingové a finanční asociace hrozí společnosti zrušení členství, například za neplacení členského příspěvku, porušování Kodexu jednání ČLFA, porušení mlčenlivosti o interních údajích aj. [3]


7.2 Členové a jejich činnosti

Česká leasingová a finanční asociace má v současné době 63 členů. Jedná se o společnosti v níže uvedené  tabulce. Každá společnost se zabývá konkrétní činností.  Jedná se například o nabídku finančního a operativního leasingu osobních vozidel, nákladních vozidel, nemovitostí, IT nebo kancelářské techniky.  Mezi další činnosti patří spotřebitelské úvěry, účelové úvěry, splátkový prodej, poradenství v oblasti správy a optimalizace nákladů vozových parků, otevřené i uzavřené kalkulace. Některé společnosti zprostředkovávají komplexní pojišťovací služby, spotřebitelské financování kreditní kartou nebo internetovou půjčkou, jiné se například specializují na tuzemský, exportní nebo importní factoring, forfaiting, outsorcing, správu pohledávek, zpětný leasing, havarijní pojištění, pojištění schopnosti splácet nebo poskytování auditorských a poradenských služeb a mnoho dalších. [9]SOUČASNÍ ČLENOVÉ ČESKÉ LEASINGOVÉ A FINANČNÍ ASOCIACE

AGRO LEASING J. Hradec s.r.o.
ALD Automotive s.r.o.
ARCHER SHERIDAN, s.r.o.
ARVAL CZ s.r.o.
BAWAG Leasing & Fleet s.r.o.
BN Leasing, a.s.
BOHEMIA, s.r.o.
BUSINESS LEASE s.r.o.
CETELEM ČR, a.s.
COFIDIS s.r.o.
Commerz Real CZ s.r.o.
Credium, a.s.
Česká finanční spol. s.r.o.
ČSOB Factoring, a.s.
ČSOB Leasing, a.s.
Deutsche Leasing ČR, spol. s r.o.
DIL Immobilien-Leasing - Praha Koncernová s.r.o.
D.S. Leasing, a.s.
ECS International Czech Republic, s.r.o.
ESSOX, s.r.o.
Factoring České spořitelny, a.s.
Factoring KB, a.s.
FCE Credit, s.r.o.
Fortis Lease Czech s.r.o.
GE Money Auto, a.s.
GE Money Multiservis, a.s.
GMAC, a.s.
GRENKELEASING s.r.o.
Home Credit, a.s.
IKB Leasing ČR s.r.o.
Immoconsult Leasing Czechia s.r.o.
IMMORENT ČR s.r.o.
IMPULS-Leasing-AUSTRIA s.r.o.
ING Lease (C.R.), s.r.o.
KPMG Česká republika, s.r.o.
LeasePlan Česká republika, s.r.o.
LEASETREND s.r.o.
Mazars Audit s.r.o.
Mercedes-Benz Financial Services Česká republika s.r.o.
NLB Factoring, a.s.
Oberbank Leasing spol. s r.o.
PricewaterhouseCoopers Česká Republika, s.r.o.
PROFI CREDIT Czech, a.s.
Provident Financial s.r.o.
PSA FINANCE ČESKÁ REPUBLIKA, s.r.o.
Raiffeisen-Leasing, s.r.o.
RELEAS a.s.
RT TORAX, s.r.o.
s Autoleasing, a.s.
S MORAVA Leasing, a.s.
Santander Consumer Finance a.s.
Santander Consumer Leasing s.r.o.
SCANIA FINANCE Czech Republic, s.r.o.
Servis Leasing a.s.
SG Equipment Finance Czech Republic s.r.o.
SüdLeasing, s.r.o.
ŠkoFIN s.r.o.
Toyota Financial Services Czech s.r.o.
TRANSFINANCE a.s.
UniCredit Leasing CZ, a.s.
UNILEASING, a.s.
VB Leasing CZ, spol. s r.o.
VLTAVÍN leas, a.s.

Zdroj: vlastní
Informace dostupné z : ČLFA - Česká leasingová a finanční asociace  [online]. 2010 [cit. 2010-04-18]. Dostupný z WWW: < http://www.clfa.cz/index.php?textID=5&hledStrSez=&sortBy=1&ak=5>


7.3 Výhody členství

Tím, že se společnost stane členem České leasingové a finanční asociace se zaváže k dodržování jejich stanov a všech závazných dokumentů, mezi které patří i Memorandum ČLFA  k ochraně spotřebitele při poskytování leasingových služeb, spotřebitelských úvěrů, Etický kodex finančního trhu a Kodex jednání členů ČLFA.

Dodržováním stanov, kodexu a memoranda si tak společnosti budují dobré jméno na trhu, spokojenost zákazníků a dobré vztahy mezi svými členy - konkurencí. Nedochází k hospodářské soutěži mezi společnostmi, klientům jsou poskytovány pravdivé informace, členové mezi sebou spolupracují a poskytují si užitečné informace. Společnosti tak zvyšují kvalitu a úroveň svých služeb.8. Závěr

Česká leasingová a finanční asociace je velice prospěšná pro celou společnost. Pomáhá svým členům a zároveň chrání spotřebitele, kteří k nim mají větší důvěru. Asociace se snaží se o dosažení změn v zákoně, které mohou být prospěšné pro všechny, kdo mají co dočinění s oblastí financí nebo leasingu, a to různými úlevami na dani, možností rychlejšího odpisování, uznáním některých nákladů do daní a mnoho dalších. Spotřebitelům pomáhá řešit spory v leasingových smlouvách, svým členům poskytuje důležité a cenné informace a zkušenosti a podílí se na vytváření různých statistik a tiskových zpráv, které zvyšují informovanost celé společnosti.

9. Použitá literatura

[1] Občanský zákoník  [online]. 2010 [cit. 2010-04-15]. Dostupný z WWW: <http://business.center.cz/business/pravo/zakony/obcanzak/cast1.aspx>
[2] ČLFA - Česká leasingová a finanční asociace  [online]. 2010 [cit. 2010-04-15]. Dostupný z WWW: <http://www.clfa.cz/index.php?textID=93>
[3] ČLFA - Česká leasingová a finanční asociace  [online]. 2010 [cit. 2010-04-15]. Dostupný z WWW: <http://www.clfa.cz/index.php?textID=9>
[4] ČLFA - Česká leasingová a finanční asociace  [online]. 2010 [cit. 2010-04-16]. Dostupný z WWW: <http://www.clfa.cz/index.php?textID=85>
[5] ČLFA - Česká leasingová a finanční asociace  [online]. 2010 [cit. 2010-04-16]. Dostupný z WWW: <http://www.clfa.cz/index.php?textID=74>
[6] ČLFA - Česká leasingová a finanční asociace  [online]. 2010 [cit. 2010-04-16]. Dostupný z WWW: <http://www.clfa.cz/index.php?textID=94>
[7] ČLFA - Česká leasingová a finanční asociace  [online]. 2010 [cit. 2010-04-16]. Dostupný z WWW: <http://www.clfa.cz/index.php?textID=94>
[8] ČLFA - Česká leasingová a finanční asociace  [online]. 2010 [cit. 2010-04-17]. Dostupný z WWW: <http://www.clfa.cz/index.php?textID=11>
[9] ČLFA - Česká leasingová a finanční asociace  [online]. 2010 [cit. 2010-04-18]. Dostupný z WWW: <http://www.clfa.cz/index.php?textID=6>
Last modified: Monday, January 27, 2014, 11:57 AM