ASOCIACE PRO KAPITÁLOVÝ TRH1 O ASOCIACI

Dnešní podobu Asociace pro kapitálový trh České republiky (AKAT ČR) získala dne 9. ledna 2008 sloučením Asociace fondů a asset managementu ČR (AFAM ČR) a původní Asociací pro kapitálové trhy.

AKAT ČR sdružuje nejvýznamnější tuzemské investiční společnosti, zahraniční správce fondů nabízející své produkty v ČR a další subjekty, které poskytují služby v oblasti kolektivního investování. Vzájemně si konkurující subjekty se spojily za účelem rozvoje společných zájmů a aktivit, u kterých by nebylo efektivní, aby je jednotliví členové vykonávali samostatně.

AKAT ČR usiluje o rozvoj kapitálového trhu a kolektivního investování.

• Svými aktivitami a samoregulačními předpisy má snahu rozvíjet povědomí, znalost a důvěryhodnost v oblasti kolektivního investování.
• Členství v Asociaci je zárukou standardu profesionality, poctivosti při správě cizího majetku a korektního přístupu k investorům a klientům fondů.

1.1 Cíle a aktivity asociace

Hlavním cílem AKAT ČR je usilovat o rozvoj kolektivního investování v České republice a jeho přibližování ke standardním podmínkám vyspělých zemí, zejména pak Evropské unie. Toho se snaží docílit tvorbou podmínek a pravidel, jež by měly napomoci prosazování principů poctivého obchodního styku, ochrany dobrých mravů a posílení obecné důvěry v kolektivní investování. V souladu s obecně závaznými právními předpisy, stanovami Asociace, etickým kodexem a závaznými pokyny asociace usměrňuje, reguluje a kontroluje aktivity svých členů.

AKTIVITY AKAT ČR SOUSTŘEĎUJE DO ČTYŘ PRIORITNÍCH OBLASTÍ: 
1. Zdokonalování dobrovolné samoregulace členů.
2. Právo.
3. Komunikace s investory a jejich vzdělávání.
4. Mezinárodní aktivity.

SAMOREGULACE
Samoregulaci svých členů dosahuje díky postupnému doplňování a zpřesňování Závazných pokynů a dalších dokumentů závazných pro členy Asociace, jako jsou Etický kodex, Komunikační kodex prezentace výkonnosti otevřených podílových fondů a metodiky. Cílem Asociace je postupné a sbližování pravidel obsažených v těchto dokumentech standardy Evropské unie a zejména pak zdokonalování kontroly jejich dodržování, vyvozování závěrů z případů jejich porušení a samozřejmě také aktivní předcházení takovým případům.

PRÁVO
Asociace se snaží aktivně ovlivňovat legislativní prostředí, ve kterém působí subjekty kolektivního investování. V rámci těchto aktivit AKAT ČR je kladen velký důraz na rozvoj spolupráce s Komisí pro cenné papíry a s Ministerstvem financí ČR, jakož i s poslanci a senátory, resp. s příslušnými výbory obou sněmoven.

KOMUNIKACE
AKAT ČR se snaží intenzivně spolupracovat s odbornou veřejností. Asociace seznamuje prostřednictvím svých aktivit širokou investorskou veřejnost s tím, co je kolektivní investování, jaké má výhody, jaká jsou jeho rizika, jak tato rizika hodnotit, jak souvisejí s potenciálními výnosy, jaké jsou rozdíly mezi jednotlivými typy fondů, vysvětlovat co je to investiční horizont apod.

MEZINÁRODNÍ AKTIVITY
Tato oblast je spjata především s členstvím AKAT ČR v Evropské federaci investičních fondů a společností (EFAMA). Aktivity v rámci EFAMA Asociaci velmi pomáhají při řešení všech otázek kolektivního investování a asset managementu souvisejících se začleňováním naší země do evropských struktur.


1.2 Struktura asociace
DIAGRAM Č. 1: STRUKTURA AKAT ČR PODLE ORGÁNŮ
Zdroj: Asociace pro kapitálový trh České republiky, http://www.akatcr.cz/. Diagram: Vlastní konstrukce

DIAGRAM Č. 2: STRUKTURA AKAT ČR PODLE ODBORNÝCH SEKCÍ
Zdroj: Asociace pro kapitálový trh České republiky, http://www.akatcr.cz/. Diagram: Vlastní konstrukce
Personální obsazení nejvyšších orgánů AKAT ČR je, vzhledem k vysokému počtu členů asociace, velmi obsáhlé. Z tohoto důvodu nebudu v této práci vypisovat jednotlivé posty a jejich obsazení, odkazuji v tomto duchu na Zprávu o činnosti Asociace pro kapitálový trh za rok 2008/2009 a o cílech a úkolech na další období.

1.3 Členové asociace

ŘÁDNÍ ČLENOVÉ AKAT ČR

AKRO investiční společnost, a.s.
Alico Funds Central Europe správ.spol., a.s.
AMISTA investiční společnost, a.s.
Atlantik Asset Management investiční společnost, a.s.
ATLANTIK finanční trhy, a.s.
AXA investiční společnost a.s.
Bank Sal. Oppenheim jr. & Cie. Osterreich AG, reprezentace Česká republika
BNP Paribas Asset Management
Citibank Europe plc, organizační složka
COMMERZBANK Aktiengesellschaft, pobočka Praha
Conseq investiční společnost, a.s.
Conseq Investment Management, a.s.
Česká spořitelna, a.s.
Československá obchodní banka, a.s.
ČP INVEST investiční společnost, a. s.
ČSOB Asset Management, a.s., člen skupiny ČSOB
ČSOB investiční společnost, a.s., člen skupiny ČSOB
Deutsche Bank AG - Filiale Prag, organizační složka
FINESKO investiční společnost, a.s.
Generali PPF Asset Management, a.s.
HSBC Bank plc - pobočka Praha
IAD Investments, správ. spol., a.s.
ING Bank N.V., organizační složka
ING Investment Management (C.R.), a.s.
Investiční kapitálová společnost KB, a.s.
Investiční společnost České spořitelny, a.s.
J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.
J&T BANKA, a.s.
Komerční banka, a.s.
Oberbank AG pobočka Česká republika
ORION CAPITAL MANAGEMENT, investiční společnost, a.s.
Patria Finance, a.s.
Pioneer Asset Management, a.s.
Pioneer investiční společnost, a.s.
PROSPERITA investiční společnost, a.s.
Raiffeisenbank a.s.
REICO investiční společnost České spořitelny, a.s.
RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.
UniCredit Bank Czech Republic, a.s.
Volksbank CZ, a.s.
WOOD & Company investiční společnost, a.s.
World Investment Opportunities Funds, SICAV

PŘIDRUŽENÍ ČLENOVÉ

APOGEO Tax, a.s.
Appraisal services - Znalecký ústav s.r.o.
ARBES Technologies, s.r.o.
Asociace finančních zprostředkovatelů a finančních poradců České republiky, o.s.
Brzobohatý Brož & Honsa v.o.s.
Cleverlance Enterprise Solutions a.s.
Clifford Chance LLP
Česká kapitálová informační agentura, a. s.
Deloitte&Touche CR, s.r.o.
DVOŘÁK & SPOL., advokátní kancelář
Ernst & Young, s.r.o.
Havel & Holásek s.r.o., advokátní kancelář
Kocián Šolc Balaštík advokátní kancelář
KPMG Česká republika, s.r.o.
MAZARS Audit, s.r.o.
Moody's Central Europe a.s.
Norton Rose, v. o. s., advokátní kancelář
Pražská softwarová s.r.o.
PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o.
Sabolová & Co., s.r.o.
Salans
Středisko cenných papírů
TACOMA Consulting a.s.
The Czech Private Equity and Venture Capital Association
The Financial Markets Association of the Czech Republic (A.C.I.)
TOTAL SOLUTIONS s.r.o.
Unie společností finančního zprostředkování a poradenství (USF ČR)
UNIVYC a.s.
Vyroubal Krajhanzl Školout, advokátní kancelář, s.r.o.
Weinhold Legal, v. o. s.
Wilson & Partners v.o.s., advokátní kancelář

2 Data o AKAT ČR
Tabulka č. 1: Asset management – Správa aktiv k 31. 3. 2009
Finanční skupina Čistý objem aktiv (v mil. Kč, k 31.3. 2009)
Generali PPF Asset Management, a.s. + ČP Invest, a.s. -  167 746
ČSOB (Group) -    148 618
Česká spořitelna (Group) -  123 747
ING (Group) -  84 640
Komerční banka (Group) -  76 647
AXA investiční společnost, a.s. -  38 564
UniCredit Bank, a.s. + Pioneer Investments, a.s. -  13 053
BNP Paribas Asset Management -  12 472
Conseq Investment Management, a.s.-  9 503
CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT IS, a.s. -  8 134
Raiffeisenbank a.s. -  5 723
Atlantik Asset Management investiční společnost, a.s.-  2 634
HSBC BANK plc PRAGUE -  1 907
AMISTA investiční společnost, a.s. -  1 534
J&T ASSET MANAGEMENT, IS, a.s.-    1 345
Ostatní-    1 910
CELKEM          698 176

Zdroj: Asociace pro kapitálový trh České republiky, http://www.akatcr.cz/. Tabulka: Vlastní konstrukce

Tabulka č. 2: Struktura podílových fondů k 31. 3. 2009
Celkem k 31. 3.2009
Typ fondu Domácí fondy Zahraniční fondy Celkem
Fondy peněžního trhu 44 005 929 940 Kč 28 777 024 482 Kč 72 782 954 422 Kč
Zajištěné fondy  10 020 546 053 Kč 52 648 841 635 Kč 62 669 387 688 Kč
Akciové fondy  7 736 804 498 Kč 13 188 064 921 Kč 20 924 869 419 Kč
Dluhopisové fondy  12 566 717 354 Kč 6 255 935 046 Kč 18 822 652 399 Kč
Fondy smíšené  18 172 138 070 Kč 6 284 860 214 Kč 24 456 998 284 Kč
Fondy fondů 11 372 296 490 Kč 337 080 706 Kč 11 709 377 196 Kč
Fondy nemovitostní 1 627 815 142 Kč 0 Kč 1 627 815 142 Kč
CELKEM 105 502 247 547 Kč 107 491 807 003 Kč 212 994 054 549 Kč

Zdroj: Asociace pro kapitálový trh České republiky, http://www.akatcr.cz/. Tabulka: Vlastní konstrukce

3 Použité zdroje

Zpráva o činnosti Asociace pro kapitálový trh za rok 2008/2009 a o cílech a úkolech na další období [online]. Praha: AKAT ČR, 2009, [cit. 2010-04-22]. Dostupný z WWW: <http://www.akatcr.cz/download/702-akatcr_vyrocni_zprava_cz_2008-09.pdf>


Last modified: Monday, January 27, 2014, 11:57 AM