ASOCIACE ČESKÝCH POJIŠŤOVACÍCH MAKLÉŘŮ
1. HISTORIE

Asociace českých pojišťovacích makléřů  (s původním názvem Sdružení českých pojišťovacích makléřů) byla založena v březnu 1994 z iniciativy českých kanceláří mezinárodních makléřských firem, které pociťovaly nutnost, aby se tyto konkurenční subjekty sdružily k prosazování společných profesních zájmů a ke kultivaci prestiže této nové profese ve sféře českých finančních služeb. K zakladatelům asociace patřily i čtyři firmy s čistě českým kapitálem. Vzhledem k přísným kritériím členství se původní počet členů asociace v prvních letech nijak výrazně nezvyšoval. V roce 1999 vznikla další profesní organizace, Sdružení nezávislých pojišťovacích makléřů, které se později přejmenovalo na Komoru pojišťovacích makléřů (KOPM). V roce 2000 přijala AČPM nové stanovy, které otevřely možnost všem registrovaným makléřům - právnickým osobám - se na činnosti asociace podílet. Po určitou dobu vedle sebe existovala dvě profesní sdružení, AČPM a KOPM s vlastními aktivitami, které se někdy prolínaly.        Od začátku roku 2004 probíhal proces sbližování, který vyústil v dohodu o sloučení a přijetí společných nových stanov. Dnem sloučení se stal 1. leden 2005 a jednotná profesní organizace nese název Asociace českých pojišťovacích makléřů.

V říjnu roku 1998 byla AČPM přijata za člena BIPAR (Evropská federace pojišťovacích zprostředkovatelů) a zapojuje se do jejích aktivit. Toto členství, jakož i členství v dalších dvou mezinárodních organizacích (Světová federace pojišťovacích zprostředkovatelů WFII a Partneři zprostředkovatelů POI) pro AČPM znamená, že může jednak využívat cenných informací, které BIPAR zprostředkuje, podílet se na zkušenostech dalších asociací i spolehnout se na jejich kolegiální pomoc, jednak se může spolupodílet na tvorbě relevantní legislativy Evropské unie. Členstvím v BIPAR se asociaci otevřelo okno do světa. Má bezprostřední informace o událostech týkajících se pojišťovnictví a zprostředkovatelství    v Evropské unii a v jejích členských státech i jinde ve světě. AČPM naopak poskytuje informace o českém pojistném trhu zájemcům ze zahraničí a zprostředkovává svým členům řadu zajímavých nabídek. Velmi dobré bilaterální kontakty udržuje s asociacemi    z Polska, Slovenska a Maďarska. Vstup České republiky do Evropské unie a přijetí příslušné legislativy umožňuje českým pojišťovacím makléřům rozšířit jejich obchodní aktivity do celého Evropského hospodářského prostoru a na druhé straně se setkávat doma s konkurencí zahraničních kolegů. Jednotný pojistný trh Evropské unie se stal i naším trhem.

K 31. 1. 2009 bylo v registru České národní banky zapsáno celkem 601 pojišťovacích makléřů, z toho 458 právnických osob a 143 fyzických osob. Asociace českých pojišťovacích makléřů má k tomuto termínu 109 členů. AČPM je sdružením právnických osob, její stanovy však dovolují, aby se mj. také pojišťovací makléři působící jako fyzické osoby mohli podílet na činnosti asociace a požívat všech jejích výhod z titulu přidruženého členství.


2. POSLÁNÍ AČPM

Asociace českých pojišťovacích makléřů je profesním sdružením právnických osob, jejímž posláním je ochrana společných zájmů jejich členů. Své hlavní poslání spatřuje v několika oblastech: legislativa, etika, publicita, vzdělávání, odborné otázky profese.

LEGISLATIVA : AČPM je připomínkovým místem pro návrhy zákonných norem z oblasti pojišťovnictví. Rozhodujícím způsobem se spolupodílela na přípravě zákona č.38/2004 Sb. o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí i příslušné prováděcí vyhlášky.

ETIKA : prestiž každé profese je ohrožována neetickým chováním některých jedinců. Asociace se snaží možnost takových excesů eliminovat a vyžaduje důsledné dodržování Kodexu etiky. Účinně vyžadovat ho ovšem může jen od vlastních členů.

PUBLICITA : asociace jistě potřebuje, aby se o ní vědělo. Ještě více však považuje za nutné vyjadřovat se k aktuálním problémům pojistného trhu a speciálně k záležitostem, týkajících se provozování makléřské profese. Asociace se snaží jak o určitou osvětu tak i                    o poskytování informací, které mohou být významné pro širší veřejnost a zákaznickou sféru zvláště. Proto se lze setkat s příspěvky či alespoň s názory asociace k aktuálním záležitostem v denním tisku, odborných periodikách i ve specializovaných publikacích.
VZDĚLÁVÁNÍ : asociace usiluje o zvyšování odborné úrovně pojišťovacích makléřů. Zorganizovala pro ně množství odborných přednášek a seminářů (dříve jak AČPM tak KOPM) a od roku 2001 pořádá pravidelně konference se specializovaným obsahem :

• 2001 – risk management
• 2002 – zajištění
• 2003 – makléři a Jednotný pojistný trh EU
• 2004 – pojištění odpovědnosti
• 2005 – pojištění přepravy
• 2006 – pojištění technických rizik a přerušení provozu
• 2007 - řízení rizik podniků, právní aspekty pojištění odpovědnosti
• 2008 - pojištění vozidel, stanovení pojistné částky
• 2009 - reflexe profese k 15. výročí založení AČPM, odpovědnost za škodu

V souladu s úsilím AČPM byl požadavek na prokazování odborné způsobilosti pojišťovacích zprostředkovatelů vtělen do ustanovení zákona č.38/2004 Sb. Napomůže to ke zvýšení odbornosti všech makléřů a tím i ke zkvalitnění poskytovaných služeb a vyšší ochraně zákazníka.

ODBORNÉ OTÁZKY PROFESE : ve snaze o zkvalitnění poskytovaných služeb je třeba řešit odborné otázky. Tak např. společná pracovní skupina AČPM a ČAP vypracovala soubor pojistně-technických parametrů pro vypracování nabídky pojistné smlouvy, který je dobrou pracovní pomůckou a usnadňuje komunikaci při sjednávání pojistných smluv.


3. PROČ SE STÁT ČLENEM AČPM

ČLEN ASOCIACE :
- je příslušníkem prestižní profesní organizace, která má vysoké mezinárodní renomé a pro informované klienty a pojistitele je známkou odborné solidnosti
- je příslušníkem organizace, která je členskou asociací mezinárodních organizací: BIPAR (Evropská federace pojišťovacích zprostředkovatelů), POI (Partneři zprostředkovatelů) a WFII (Světové federace pojišťovacích zprostředkovatelů
- je příslušníkem organizace, která je uznávaným partnerem pro regulátora trhu, další státní orgány a instituce a Českou asociaci pojišťoven
- prokazuje se Osvědčením o členství, které dokládá, že splňuje požadavky zákona    o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí, a že se zavázal jednat v souladu se stanovami AČPM a s Kodexem etiky
- účastní se rozhodování o záležitostech týkajících se makléřské profese včetně příslušné legislativy
- využívá rozsáhlý informační zdroj včetně databáze dokumentů a formulářů pojišťoven ve vyhrazené části internetového serveru www.acpm.cz
- poskytuje informaci o sobě a o rozsahu svých služeb na webové stránce asociace a nabízí tak své služby potenciálním zájemcům o pojištění
- dostává pravidelné aktuální informace o všech aktivitách asociace a jednáních jejích orgánů
- dostává interní Zpravodaj AČPM s aktuálními informacemi z pojistného trhu domácího, Evropské unie i světového
- může využívat nabídek zahraničních makléřů na spolupráci a dalších informací potřebných k mezinárodním aktivitám
- je zvýhodněn při pořádání vzdělávacích akcí asociace
- požívá všech výhod ve shodě s rozumně stanovenou a přijatelnou výší členského příspěvku


4. KDO SE MŮŽE STÁT ČLENEM

Řádným členem AČPM se může stát právnická osoba, která :

- je zapsána v registru pojišťovacích zprostředkovatelů, vedeném Českou národní bankou, jako pojišťovací makléř
- jako makléř působí na českém pojistném trhu nejméně 3 roky
- má alespoň jednoho člena managementu nebo zaměstnance s nejméně pětiletou odbornou praxí v pojišťovnictví
- realizuje více než 50% svých příjmů ze zprostředkování pojištění

Přidruženým členem AČPM se může stát :

- česká právnická osoba, která je zapsána v registru ČNB jako pojišťovací makléř a jejíž zprostředkovatelská činnost v pojišťovnictví se na jejích příjmech z činnosti podílí méně než 50%
- česká fyzická osoba, která je zapsána v registru ČNB jako pojišťovací makléř
- česká právnická osoba, která je zapsána v registru ČNB jako pojišťovací makléř a dosud nesplňuje podmínky pro řádné členství
- pojišťovací makléř z jiného členského státu EU, který je zapsán v registru ČNB
- instituce, která neprovozuje zprostředkování pojištění, ale povahou své činnosti je blízká oboru


5. POJIŠŤOVNA ROKU

Asociace českých pojišťovacích makléřů vyhlašuje letos již desátý ročník ankety pojišťovacích makléřů Pojišťovna roku, tentokrát za rok 2009. Na rozdíl od obdobných či dokonce shodně nazývaných aktivit, jež se zrodily nepoměrně později, je tento sbor hodnotitelů složen výhradně z odborníků, kteří přicházejí každodenně do styku s řadou pojistitelů a neustále je porovnávají z různých aspektů. To vyplývá jak z podstaty a charakteru profese pojišťovacího makléře, tak i ze zákona. Ten jim ukládá provádět srovnávací analýzu dostatečného množství pojistných produktů nabízených na trhu, aby mohli poskytovat vysoce odborný servis a poradenství v zájmu uspokojení pojistných potřeb svých klientů. Snahou AČPM jako vyhlašovatele a pořadatele ankety od samého počátku bylo, aby se hlasování aktivně účastnil co největší počet makléřů. Pouze tak jsou výsledky reprezentativní, objektivní a statisticky cenné. Proto také anketa není omezena jen na členy AČPM, ale možnost hodnotit dostává každý z více než šesti set pojišťovacích makléřů registrovaných Českou národní bankou. Na anketní lístky jsou zařazovány všechny pojišťovny se sídlem v České republice včetně těch, které zde v daném roce měly organizační složku. Jako vodítko slouží příslušné seznamy ČNB. V 10. ročníku ankety budou makléři opět vybírat nejlepší pojistitele v těchto hlavních kategoriích :

- pojišťovna roku v neživotním pojištění
- pojišťovna roku v životním pojištění
- specializovaný pojistitel roku
- pojistný produkt roku

Dále se bude udělovat zvláštní o cenění Osobnost pojistného trhu za mimořádný přínos rozvoji pojišťovnictví v České republice.


6. KODEX ETIKY ČLENA AČPM

Tento kodex je v souladu s Kodexem etiky v pojišťovnictví, schváleným Českou asociací pojišťoven. Asociace českých pojišťovacích makléřů prosazuje pravidla Kodexu etiky a dbá na jejich dodržování s cílem posilovat dobrou pověst pojišťovacích makléřů. Člen AČPM musí především hájit zájmy svých klientů, zpracovávat pro ně optimální pojistné programy jak z hlediska jejich potřeb, tak z hlediska nabídky pojistného trhu. Přitom je povinen respektovat platné právní předpisy, uchovávat obchodní tajemství svých klientů a dbát na dodržování níže uvedených norem.


6.1 OBECNÉ ZÁSADY CHOVÁNÍ ČLENA AČPM

- jako nezávislý zprostředkovatel pojištění je povinen vybrat a navrhnout klientovi jen takové pojištění, jež nejlépe odpovídá potřebě pojistné ochrany klienta.
- respektuje pravidla hospodářské soutěže a obchodních zvyklostí, vyvaruje se používání nepravdivých a pomlouvačných výroků o svých konkurentech a všeho, co by mohlo porušit důvěru klientů a vyvolat zkreslený dojem o jeho službách.
- veškerou reklamu vede pravdivě v souladu s čestnou soutěží bez prvků klamavé reklamy 
- dodržuje obezřetnou personální politiku a dbá o výchovu svých zaměstnanců a spolupracovníků po profesionální a etické linii
- disponuje takovou organizací a prostředky, které mu umožňují i v případě nepřítomnosti některého z představitelů nebo majitelů společnosti hájit zájmy svého klienta 
- je povinen, jako součást hospodářského odvětví v pojišťovnictví, podílet se          na udržení zdravého a funkčního pojišťovacího trhu.


6.2 ZÁSADY CHOVÁNÍ STATUTÁRNÍCH ORGÁNŮ, ZAMĚSTNANCŮ A SPOLUPRACOVNÍKŮ ČLENA AČPM

- důstojně reprezentují svoji firmu i obor pojišťovnictví, jehož jsou součástí
- vyvarují se všech činností, které by znamenaly konflikt jejich vlastních zájmů se zájmy firmy či pojišťovnictví jako oboru
- dodržují obchodní tajemství, a to i po ukončení svého pracovního poměru              v pojišťovnictví
- nepoužívají nikdy ve svůj osobní prospěch informace a materiály své firmy ani svých klientů
- v zájmu zvyšování svých profesních znalostí pečují soustavně o své vzdělávání.


6.3 ZÁSADY CHOVÁNÍ ČLENA AČPM VE VZTAZÍCH KE KLIENTŮM

- dodržuje zásady mlčenlivosti o všech skutečnostech týkajících se pojištění klientů
- poskytuje zásadně úplné, pravdivé, nezkreslené a srozumitelné informace              o pojišťovnách, pojistných produktech a jejich ceně
- neakceptuje požadavky klienta na sjednání pojištění s nečestnými úmysly
- je odpovědný za komplexní analýzu rizik, zpracování návrhů pojistných programů, konzultační a poradenskou činnost, správu uzavřených pojištění a součinnost při pojistných událostech
- musí umístit pojištění za cenu a podmínek předložených pojistitelem
- nepoužívá za účelem získání klienta nekalých a neetických praktik vůči konkurenci.6.4 ZÁSADY CHOVÁNÍ ČLENA AČPM VE VZTAZÍCH K POJIŠŤOVNÁM

- není nikdy závislý na kterémkoliv pojistiteli
- má aktuální přehled o stavu pojistného trhu, o jednotlivých pojistitelích a jejich produktech
- při umisťování obchodu se chová nestranně a profesionálně, vyvaruje se zejména jakýchkoliv pomluv, či protežování některého z pojistitelů
- s pojistiteli udržuje dobré vztahy spolupráce, zakotvené zpravidla v dílčích smlouvách o spolupráci.


6.5 UPLATŇOVÁNÍ KODEXU ETIKY V RÁMCI AČPM A SANKCE ZA JEHO PORUŠENÍ

Členové AČPM se při své činnosti řídí zásadami uvedenými v tomto Kodexu. Při porušení některého z ustanovení Kodexu budou vůči takovému členovi AČPM uplatněny sankce

- podle platných Stanov AČPM
- podle morální povahy dle rozhodnuti Etické komise AČPM
Last modified: Monday, January 27, 2014, 11:57 AM