ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY

1. ÚVOD

V prosinci roku 2002  byla založena Asociace registrovaných investičních zprostředkovatelů, tzv. ARIZ ČR jako reakce na novou právní úpravu. Touto úpravou byl vymezen nový předmět podnikání mimo režim živnostenského zákona – investiční zprostředkovatel, tehdy registrovaný komisí pro cenné papíry.

ARIZ ČR bylo občanské sdružení, sdružující fyzické a právnické osoby, které poskytovaly služby investičního zprostředkovatele.

Na Valné hromadě v listopadu 2004 došlo ke změně názvu na Asociaci finančních zprostředkovatelů a finančních poradců České republiky (AFIZ) a rozšíření působnosti na celý finanční trh, všechny zprostředkovatelské a poradenské činnosti. Od roku 2004 tak mohou být členy všechny právnické a fyzické osoby, které působí na finančním trhu jako zprostředkovatelé nebo poradci.

Asociace má své profesionální odborné zázemí, díky kterému může svým členům poskytovat odborné služby a zároveň hájit zájmy členů při přípravě nové legislativy na finančním trhu.

2. HLAVNÍ ČÁST
2.1. Činnost a cíle Asociace

Cílem Asociace je hlavně rozvoj služeb na finančním trhu a zvyšování ochrany spotřebitelů. Aktivně se podílet na tvorbě pravidel napomáhajících při prosazování principů poctivého obchodního styku, ochrany dobrých mravů a posílení obecné důvěry veřejnosti ve finanční trh. Dále usiluje o odborný růst svých členů a informovanost veřejnosti.

2.2. Struktura

Celý název sdružení je Asociace finančních zprostředkovatelů a finančních poradců České republiky, o.s. a sídlí v Praze.

VALNÁ HROMADA

Nejvyšším orgánem Asociace je Valná hromada. Schází se zpravidla jednou ročně nejméně však jednou za tři roky. Každý ze členů je zastoupen statutárním zástupcem  v případě korporativních členů nebo voleným delegátem u individuálních členů, přičemž hlasovací právo je odvozeno od výše zaplacených členských příspěvků (1 hlas na každých 1.000 Kč příspěvku).

KE KOMPETENCÍM VALNÉ HROMADY PATŘÍ ZEJMÉNA:
- schvalování Stanov nebo jejich změna,
- volba orgánů Asociace (Představenstvo, Dozorčí rada, Etický výbor), stejně tak odvolání jejich členů,
- schválení zprávy o činnostech Asociace a rozhodování o hlavních úkolech, cílech a zásadních otázkách činnosti pro další období,
- rozhodování o zrušení Asociace většinou čtyř pětin hlasů všech členů Asociace,
- schválení Disciplinárního řádu,
- rozhodování o dalších otázkách, které si vyhradí,
- schvalování jednacího a hlasovacího řádu Valné hromady.

Mimořádně může být svolána pouze Představenstvem Asociace a to v případě, že má dvoutřetinovou většinu všech hlasů. Představenstvo je povinno ji svolat i na návrh Dozorčí rady, opět je zde podmínka dvoutřetinové většiny tentokrát členů Dozorčí rady. Nebo v případě, kdy o to požádají individuální členové mající v součtu alespoň 10% podíl na individuálních členech a mají zaplacen členský příspěvek nebo korporativní člen, který má podíl alespoň 10% na korporativních členech a má zaplacen členský příspěvek anebo korporativní členové, kteří v součtu tuto podmínku splní.

PREZIDENT

Prezident Asociace je volen Valnou hromadou z řad významných osobností finančního trhu. Stávající prezident (současně také první prezident) byl zvolen v roce 2005. Doc. Ing. Tomáš Ježek, CSc, který byl v roce 2002 zakládajícím členem ARIZ ČR a stejně tak členem jejího  představenstva. Znovu zvolen i v následujícím v roce 2003. Byl ministr vlády  ČR (1990-92), předseda prezidia Fondu národního majetku České republiky (1992-94) a člen poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky (1992-96). Od roku 1996 byl 2 roky předsedou burzovní komory Burzy cenných papírů Praha a.s., další 2 roky člen prezidia Komise pro cenné papíry. Také byl účasten v řadě mezinárodních organizací (IMF, IECD, EBRD, IOSCO, EURISA, EUROSHAREHOLDER) a jeho specializací je oblast corporate governance.

JEHO KOMPETENCE JSOU:
- reprezentace Asociace navenek, působí jako jednotící prvek spolupráce všech orgánů a institucí Asociace navzájem,
- vytváření základního rámce spolupráce mezi Asociací a dalšími subjekty působící na finančním trhu i mimo něj.

PŘEDSTAVENSTVO

Představenstvo je statutárním orgánem sdružení. Rozhoduje o všem, co není vyhrazeno Vlanou hromadou nebo jinému orgánu AFIZU, zároveň je také odvolacím orgánem v rámci disciplinárního řízení. Zasedá obvykle jednou za měsíc.

Počet členů představenstva je osm a jejich aktuální seznam je uveřejněn na internetových stránkách. Členů ovšem může být 7 až 11.

HLAVNÍMI ČINNOSTMI JSOU:
- svolávání a organizování schůzí Valné hromady, příprava programu jejího jednání,
- rozhodnutí o členství v Asociaci,
- rozhodnutí o založení právnické osoby nebo o majetkové či jiné účasti na jiné právnické osobě,
- předkládání zprávy o činnosti v předcházejícím období Valné hromadě,
- podání návrhů Disciplinárního řádu,
- projednávání sporů mezi členy Asociace mimo disciplinární řízení,
- zabývá se podněty a stížnostmi na činnost poskytovatelů finančních služeb,
- volba vedení Představenstva,
- podání návrhu na odvolání člena Představenstva, odvolává na návrh dvou třetin členů Dozorčí rady jejich členy a stejně tak u Etického výboru,
- příprava návrhů Stanov Asociace a jejich změn,
- atd.

DOZORČÍ RADA

Dozorčí rada je kontrolním orgánem Asociace. Má 7 členů, maximálně však může mít členů 11.

JEJÍMI HLAVNÍMI ČINNOSTMI JSOU:
- kontrola činnosti Představenstva z hlediska hospodaření,
- odvolávání na návrh dvou třetin všech členů Představenstva členy Představenstva,
- podávání Představenstvu návrhy na odvolání členy Dozorčí rady.

ETICKÝ VÝBOR

Etický výbor má aktuálně 13 členů (může mít 8 až 16 včetně předsedy výboru).

JEHO HLAVNÍ ČINNOSTÍ JE:
- prověření podnětů a stížností klientů členů AFIZ na jejich činnosti poskytovatelů finančních služeb v oblastní finančního trhu,
- projednání případů možného disciplinárního provinění a rozhodnutí o uložení disciplinárního opatření a ukončení pozastavení členství, zpravidla prostřednictvím Disciplinárního senátu, který může za tímto účelem zřídit. Členové tohoto senátu jsou voleni Etickým výborem,
- spory mezi členy Asociace projednává mimo disciplinární řízení Představenstvo sdružení,
- sledování dodržování obecně uznávaných etických principů v oblasti poskytování služeb na finančním trhu a dodržování Etického kodexu a prošetřování podnětů na jejich porušování včetně porušování Stanov Asociace a jejích vnitřních předpisů.

GENERÁLNÍ SEKRETÁŘ A SEKRETARIÁT

Generální Sekretář je do funkce jmenován Představenstvem. Od roku 2005 je v této funkci Mgr. Marta Gellová.

GENERÁLNÍ SEKRETÁŘ STOJÍ V ČELE SEKRETARIÁTU A PŘEDEVŠÍM:
- zabezpečuje hospodaření podle schváleného rozpočtu,
- jedná jménem AFIZ v rozsahu zmocnění představenstvem,
- koordinuje činnosti orgánů AFIZ a odborných komisí,
- zabezpečuje realizaci rozhodnutí Valné hromady, Představenstva, Dozorčí rady a Etického výboru, také zabezpečuje přípravu jejich jednání.

GENERÁLNÍ SEKRETÁŘ PROSTŘEDNICTVÍM SEKRETARIÁTU ZAJIŠŤUJE ZEJMÉNA:
- administrativní a operativní záležitosti Asociace,
- činnosti související s informační povinností členů Asociace plynoucí z jeho stanov  a vnitřních předpisů závazných pro jeho členy,
- vede seznam členů Asociace.

LEGISLATIVNÍ A PRÁVNÍ KOMISE (LPK)

TATO ODBORNÁ KOMISE MÁ AKTUÁLNĚ 8 ČLENŮ A PŘEDEVŠÍM:
- projednává podněty členů na novelizaci platné legislativy,
- projednává stanoviska k návrhům právních předpisů v rámci připomínkových řízení,
- spolupracuje s právním oddělením AFIZ,
- spolupracuje s obdobnými orgány jiných asociací (např. ČAP).

PRACOVNÍ SKUPINA AFIZ PRO ETIKU A OCHRANU SPOTŘEBITELE

Skupina byla zřízena Představenstvem roku 2006 aby se koncepčně zabývala problematikou etiky a ochrany spotřebitele v oblasti nabízení služeb na finančním trhu. Na její práci se aktivně účastní i zástupci Organizace na ochranu spotřebitele a významných advokátních kanceláří. Asociace má 15 členů a to nejen z AFIZ.

2.3. Etický kodex člena AFIZ


JE TO ZÁKLADNÍ DOKUMENT, PODLE KTERÉHO SE ŘÍDÍ CHOVÁNÍ ČLENŮ AFIZ ZEJMÉNA VŮČI:
- spotřebitelům při poskytování služeb na finančním trhu,
- ostatním subjektům působícím na finančním trhu, vůči nimž je člen AFIZ ve zprostředkova¬telském, poradenském nebo obdobném vztahu nebo zamýšlí takový vztah navázat
- ostatním zprostředkovatelům a poradcům působícím na finančním trhu,
- společnostem, pro které člen AFIZ vykonává podnikatelskou či jinou činnost na finančním trhu a dalším společnostem na finančním trhu působícím,
- orgánům a zaměstnancům AFIZ,
- státním orgánům, s nimiž při výkonu své podnikatelské činnosti finančního zprostředkovatele nebo finančního poradce přichází do styku


NĚKTERÉ ETICKÉ PRINCIPY CHOVÁNÍ ČLENA AFIZ:
- poskytování svých služeb spotřebitelům kvalifikovaně, spravedlivě, čestně, poctivě, profesionálně a v souladu s nejlepšími zájmy spotřebitelů
- dodržování zásad čestné a poctivé konkurence vůči ostatním subjektům finančního trhu,
- při propagaci svých služeb může používat jen pravdivé informace, nesmí zamlčovat důležité skutečnosti ani nabízet výhody, které nemůže zaručit,
- poskytovat spotřebitelům lze pouze jasné, srozumitelné, pravdivé a včasné informace tak, by byly snadno pochopitelné a jejich klíčové body zaujímaly význačné místo,
- spotřebiteli musí ponechat nezbytná čas, aby mohl předané informace v klidu vyhodnotit a svobodně se rozhodnout.


Dodržování kodexu sleduje Etický výbor při své činnosti a šetří podněty na jeho porušování. Je-li to účelné spolupracuje AFIZ při prošetřování podnětů také se stáními orgány regulujícími a dozorujícími finanční trh nebo jinými zájmovými sdruženími zaměřenými na ochranu spotřebitele nebo finančního trhu.
POUŽITÉ ZDROJE

Asociaci finančních zprostředkovatelů a finančních poradců České republiky (online). Citováno březen 2010. Dostupné z WWW:

[1]  http://www.afiz.cz/page.php?menu_reference_name=Organizační%20struktura
[2]  http://www.afiz.cz/page.php?menu_reference_name=Valná%20hromada
[3]  http://www.afiz.cz/page.php?menu_reference_name=Prezident
[4]  http://www.afiz.cz/page.php?menu_reference_name=Dozorčí%20rada
[5]  http://www.afiz.cz/page.php?menu_reference_name=Etický%20výbor
[6]  http://www.afiz.cz/page.php?menu_reference_name=Generální%20sekretář
[7]  http://www.afiz.cz/page.php?menu_reference_name=Odborné%20komise
[8]  http://www.afiz.cz/page.php?menu_reference_name=Pracovní%20skupiny
[9]  http://www.afiz.cz/page.php?menu_reference_name=Stanovy
[10] http://www.afiz.cz/page.php?menu_reference_name=Etický%20kodex

Last modified: Monday, January 27, 2014, 11:57 AM