KOOPERACE V OBCHODĚKooperace vymezuje spolupráci mezi dvěma, nebo více hospodářsky samostatnými podniky prostřednictvím smluv. Podniky zůstávají právně a hospodářsky samostatné. Kooperace je dobrovolná. Existuje šest základních forem kooperace:

Práce ve mzdě
Objednatel dá k dispozici základní materiál a někdy také technické pomůcky. Dodavatel zabezpečí zhotovení požadované produkce, kterou objednatel stoprocentně odebere.

Práce na objednávku
Zahrnuje krátkodobé smlouvy na dodávku dohodnutého množství hotového zboží nebo polotovarů, které se vyrobí podle dokumentace nebo know how poskytnutého objednatelem.

Výrobní kooperace
Zahrnuje kooperace, při kterých každý partner vyrábí díly nebo komponenty finálního výrobku. Technologie pochází od jednoho, nebo obou partnerů. Výrobní kooperace může také znamenat, že každý z partnerů se specializuje na nějakou část výrobního programu, aby pak výměnou s ostatními partnery doplnil výrobní sortiment.

Kooperace v administrativní oblasti
Může být realizována například v oblasti:

• Správy (společné účetnictví, výpočetní středisko, personalistika)
• Nákupu (kumulace nákupu s cílem snížení ceny)
• Odbytu (akvizice zákazníků, doprava, skladování)

Společným cílem je obecně snížení nákladů, ve zvláštních případech snížení fixních nákladů.

Projekční kooperace
Při této kooperaci pracují dva, či více partnerů formou jednoduchého konsorcia na projektu časově omezeném až do jeho ukončení. Může docházet i ke společnému projektování nebo vypracování nabídky (nabídkové společenství).

Franchising
Jeden podnik poskytuje druhému právo realizovat zboží nebo služby. Toto právo jednotlivé franchisanty (příjemce) opravňuje a zavazuje užívat za přímou či nepřímou finanční úplatu obchodní jméno franchisora (poskytovatele), jeho ochrannou známku nebo jeho značku služeb, know how, obchodní a technické metody, systém postupů a další práva z průmyslového či duševního vlastnictví, doplněné o neustálé poskytování prodejní a technické pomoci v rámci a po dobu trvání písemné franchisingové smlouvy.
Last modified: Monday, 27 January 2014, 11:57 AM