OUTSOURCING V OBCHODĚDefinice outsourcingu:

Outsourcing je dlouhodobý smluvní vztah s „někým“ vně vlastní organizace na poskytování služeb v jedné nebo více činnostech její činnosti[1].
Dle [2] lze outsourcing chápat jako proces, při kterém společnost deleguje vedlejší činnosti a práci ze své interní struktury na externí entitu (subkontraktora) specializovaného na provádění těchto operací. Outsourcing se považuje za obchodní rozhodnutí, které má vést ke snížení nákladů a (nebo) k zaměření se na důležitější úkoly v rámci výrobního procesu související s konkurenceschopností.
Zejména v obecných diskusích často dochází k zaměňování pojmu outsourcing a offshoring. Zatímco outsourcingem se rozumí vyvedení činnosti na třetí stranu, offshoring znamená přesun výroby do zahraničí bez ohledu na to, zda výrobu provádí třetí strana nebo jde pouze o přestěhování továrny mateřského výrobce. V případě, že jde o přemístění výroby do zahraničí, používá se termín offshore outsourcing, ale pro zjednodušení jej lze nahrazovat dále jen samotným outsourcingem, protože pro firmu není rozhodující, kam je práce převedena, ale za jakých podmínek (zejména cenových) je vykonána.


Důvody proč outsourcovat:

Důvody pro realizaci outsourcingových projektů lze shrnout do čtyř hlavních skupin:
 Konkurenční (strategické získání inovačních technologií, know-how, získání konkurenční výhody)

 Věcné (soustředění se na „core business“, zdokonalení rozvoje a zlepšení operativní výkonnosti v oblasti hlavní činnosti, snížení rizika úniku interních informací, přenesení rizika na poskytovatele outsourcingových služeb, garance kvality daných služeb)

 Finanční (snížení nákladů a zvýšení výnosů, zprůhlednění nákladů, rozložení počáteční investice do měsíčních plateb a tudíž uvolnění finančních zdrojů),

 Organizační (zjednodušení manažerské práce, zploštění organizační struktury podniku, zvýšení pružnosti a snížení, resp. nenavýšení počtu zaměstnanců z důvodu realizace nového projektu).


Uplatnění principů outsourcingu
Oblasti, které lze outsourcovat lze rozdělit dle [1] do několika oblastí:
 Facility management ([3] definuje facility management jako metodu, jak v organizacích sladit pracovní prostředí, pracovníky a pracovní činnosti. Zahrnuje v sobě principy obchodní administrativy, architektury, humanitních a technických věd.) – mezi oblasti použití lze řadit: správu budovy (od technické údržby až po administrativní správu), úklid, energetické služby, provoz kantýny, odpadové hospodářství, správu informačních systémů, péči o okolí organizace, požární ochranu a bezpečnost zdraví při práci.

 Účetnictví a mzdová evidence lze najít uplatnění v celé šíři vedení účetnictví, daňového poradenství.

 Logistika – outsourcovat lze plochy, dopravní a manipulační techniku, logistické IT systémy.

 Informační systémy- částečný/úplný outsourcing IT v různých variantách, outsourcing vývoje aplikace.

 Outsourcing řízení lidských zdrojů zajišťovaný personálními agenturami.

 Ekologický outsourcing zajišťující provoz vodního a odpadového hospodářství podniků a energetických systémů.

 Outsourcing v oblasti vědy a výzkumu, transferu technologií.

Nevýhody outsourcingu

Přestože je outsourcing pro firmu aktivita prospěšná, nese s sebou určitá rizika:
 Problémy se změnami a úpravami v projektu.
 Problémy s ukončením kontraktu.
 Nepružné smlouvy zamezující reagovat na změny trhu.
 Ztráta kontroly nad klíčovými zdroji.
 Ztráta odborných oddělení.
 Možnost vyzrazení důvěrných informací třetí osobě.

Outsourcing v obchodě

Z předcházejících subkapitol lze zjistit oblasti, které mohu obchody outsourcovat. Bude se jednat zejména o oblast facility managementu (úklidové služby, kantýny zajišťované firmami SodexHo nebo Eurest, zajištění vnitřní bezpečnosti, péče o okolí obchodu, školitel bezpečnosti při práci atp.), logistiky (využívání logistických informačních technologií, např. SAP, dopravců, skladových ploch) a řízení lidských zdrojů (personální agentury zajišťující brigádníky).

Zdroje

[1] Rydvalová, P. – Rydal, J. Outsourcing ve firmě. Brno: Computer Press, a.s., 2007. ISBN 978-80-251-1807-8
[2] Wikipedie, otevřené encyklopedie [on-line]. [cit. 2009-03-29]. <http://cs.wikipedia.org/wiki/Outsourcing>
[3] Facility management [on-line]. [cit.  2009-03-29]. <http://www.ifma.cz/article.aspx?articleID=448&>

Last modified: Monday, January 27, 2014, 11:57 AM