3. Etika a peníze

V bankovnictví se uplatňuje Etický kodex České bankovní asociace. Podle jeho III. části Vztahy banky a jejích zaměstnanců ke klientele se zaměstnanci banky chovají ke klientovi následujícím způsobem:

  1. Banka přistupuje ke všem klientům nestranně a neuplatňuje neodůvodněné zvýhodnění. Při poskytování služeb nenadřazuje zájem svůj nad zájem klienta a nesnaží se zneužít svého postavení a vnutit klientovi nerovné nebo nespravedlivé podmínky smluvního vztahu. Pracovník banky uplatňuje zdvořilý, korektní a nestranný přístup ke všem klientům. Obchodní jednání musí být vedena slušně, nestranně a podle kritérií obchodního zájmu, bez jakékoliv předpojatosti či zvýhodňování, plynoucího z osobních motivů pracovníka banky.
  2. Banka poskytuje klientům služby kvalifikovaně, profesionálně, čestně a svědomitě, s řádnou péčí, s přihlédnutím k individuálním podmínkám a požadavkům klientů.
  3. Banka posuzuje vhodnost služby pro určitého klienta na základě skutečností zjištěných při jednání o smluvním vztahu a nenabízí službu budoucímu klientu, u kterého je zřejmé nebo vysoce pravděpodobné, že by nemohl dostát svým smluvním závazkům. I při uplatňování zásady „poznej svého klienta“ banka postupuje tak, aby nepřiměřeně nenarušovala jeho právo na soukromí a neporušila právo na ochranu osobnosti.
  4. Banka poskytuje klientům ohledně svých služeb a podmínek, za kterých jsou nabízeny, nezkreslené, pravdivé a jasné informace, srozumitelné pro průměrného klienta, na kterého je daný produkt zaměřen.
  5. Banka poskytuje klientům dostatečné informace a vysvětlení týkající se budoucího nebo existujícího smluvního vztahu ke klientovi, včetně nabízené služby. Tyto informace poskytuje klientovi před uzavřením smlouvy v časovém předstihu přiměřeném pro prostudování smlouvy, a v průběhu trvání smlouvy klienta informuje o připravovaných změnách podmínek v časovém předstihu stanoveném ve smlouvě.
  6. Banka seznamuje klienta s možností podat podnět nebo stížnost na její činnost a s postupem uplatňovaným v bance pro řešení stížnosti, včetně možnosti dalšího postupu v případě jejího nevyřízení nebo nespokojenosti klienta se způsobem vyřízení stížnosti.

V roce 2005 Česká bankovní asociace jako svůj Standard č. 19 zveřejnila Standardy bankovních aktivit - Kodex chování mezi bankami a klienty. Podle tohoto Standardu jsou v jednotlivých kapitolách upravena Práva klientů ve vztahu k bankám, Práva bank ve vztahu ke klientům a Řešení vzájemných sporů.

V roce 2009 vydala Česká bankovní asociace Kodex Mobilita klientů – postup při změně banky. Cílem Kodexu je stanovení společných a závazných principů a pravidel pro Změnu banky. Přičemž pod pojmem „Změna banky“ se rozumí tyto činnosti:

  • součinnosti původní banky i nové banky v procesu změny banky,
  • otevření běžného účtu v nové bance,
  • převedení všech trvalých příkazů k úhradě a souhlasu s inkasem z původní banky do nové banky,
  • možnost požádat o součinnosti při zpřístupnění informací o novém bankovním spojení klienta příslušným třetím stranám.

Principy uvedené v tomto Kodexu platí při přechodu klienta mezi bankami v České republice. Změna banky neznamená převedení stejného čísla účtu z původní banky do nové banky. Nová banka i původní banka poskytnou klientovi v rámci smluvních, zákonných či technických podmínek součinnost tak, aby mu umožnily změnu banky. Kodex nabyl účinnosti 1. 11. 2009 a je závazný pro banky na území republiky, které ke Kodexu přistoupily. Seznam těchto bank je publikován na www.czech-ba.cz.