3. Systém sociálního pojištění

3.2. Zákon o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku

Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti ze dne 20. 11. 1992 nabyl účinnosti k 1. 1. 1993. Byl novelizován 61krát. Tab. 10 uvádí počet novel zákona v jednotlivých letech.

Tab. 10: Počet novel Zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

Rok

Počet novel

Rok

Počet novel

Rok

Počet novel

1993

5

2000

7

2007

6

1994

2

2001

1

2008

3

1995

4

2002

2

2009

8

1996

1

2003

4

2010

-

1997

3

2004

4

-

-

1998

2

2005

4

-

-

1999

-

2006

5

Celkem

61

Zdroj: ASPI – právní informační systém, vlastní zpracování

Sociální zabezpečení zaměstnance zahrnuje důchodové pojištění, nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti.

Zaměstnanci

Za zaměstnance se považují osoby, které mají příjmy z pracovního nebo služebního poměru, z pracovní činnosti dle dohody o pracovní činnosti, z pracovní činnosti společníka společnosti s ručením omezeným, komanditisty komanditní společnosti nebo člena družstva, za niž mu náleží odměna. Za zaměstnance se nepovažují osoby vykonávající činnost na základě dohody o provedení práce. Z příjmů osob, které se nepovažují za zaměstnance, se neplatí pojistné na veřejné zdravotní pojištění ani pojistné na sociální zabezpečení podle pravidel platných pro placení pojistného za zaměstnance. Vyměřovacím základem zaměstnance je součet příjmů, které mu byly zaúčtovány do příslušného kalendářního měsíce. Pokud do kalendářního měsíce nebyl zaúčtován žádný příjem, pojistné se za takový měsíc neplatí. V roce 2011 bude maximální vyměřovací základ zaměstnance pro placení pojistného činit 72násobek průměrné mzdy Kč 24 740. Maximální vyměřovací základ zaměstnance pro placení pojistného je pro rok 2011 stanoven ve výši Kč 1 781 280.

Zaměstnavatel je povinen z vyměřovacího základu každého zaměstnance vypočítat 6,5 % a pojistné srazit z hrubého příjmu zaměstnance. Zároveň musí vypočítat pojistné za sebe, které činí 25 % z úhrnu vyměřovacích základů všech zaměstnanců. Zaměstnavatel má povinnost odvést místně příslušné okresní správě sociálního zabezpečení vypočtené pojistné.

Osoby samostatně výdělečně činné

Za osoby samostatně výdělečně činné se považují osoby, které vykonávají samostatnou činnost nebo spolupracují při výkonu samostatné výdělečné činnosti, tj. osoby, na které lze podle zákona o daních z příjmů rozdělit příjmy a výdaje. Na rozdíl od zaměstnanců nemusí být OSVČ povinně účastny nemocenského pojištění. Povinné jsou pro ně pouze důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti.

U důchodového pojištění OSVČ se mění v roce 2011 výše záloh. Na pojistné na důchodové pojištění si bude moci svou platbou zálohy na pojistné OSVČ určit měsíční vyměřovací základ. OSVČ vykonávající hlavní samostatnou výdělečnou činnost bude v měsíci po podání přehledu za rok 2010 a následující měsíce platit zálohy dle dosaženého daňového základu v roce 2010, minimálně však Kč 1 807 Kč. Měsíční vyměřovací základ pro odvod pojistného na důchodové pojištění bude činit 50 % daňového základu. V roce 2011 je maximálním měsíčním vyměřovacím základem Kč 148 440 – odpovídající záloha je Kč 43 345.

Účast na nemocenském pojištění je u OSVČ dobrovolná. Výše nemocenského pojištění se zjišťuje z vyměřovacího základu a činí 2,3 %. Minimální platba je stanovena ve výši Kč 92. Nárok na výplatu nemocenského vzniká vždy, jestliže účast na nemocenském pojištění OSVČ trvala alespoň po dobu tří kalendářních měsíců před vznikem sociální události.

Nemocenské pojištění je upraveno Zákonem č. 187/2006 Sb. o nemocenském pojištění. Účastníky nemocenského pojištění jsou povinně zaměstnanci, jejichž výkon práce je na území České republiky a to na základě pracovně právního nebo obdobného pracovního vztahu, zaměstnání trvalo nebo mělo trvat alespoň 15 kalendářních dnů a minimální výše sjednaného příjmu je každoročně stanovována. Účastníky nemocenského pojištění nejsou společníci a jednatelé společnosti s ručením omezeným a konditisté komanditní společnosti, členové družstev, v nichž podmínkou členství není pracovní vztah k družstvu a studenti a žáci. Z nemocenského pojištění náleží čtyři dávky – nemocenské, podpora při ošetřování člena rodiny, peněžitá pomoc v mateřství a vyrovnávací příspěvek v mateřství a těhotenství.

Od ledna 2011 a po dobu tří následujících let se bude nemocenské vyplácet až od 22. kalendářního dne trvání dočasné pracovní neschopnosti. Zaměstnavatel bude poskytovat zaměstnanci náhradu mzdy podle zákoníku práce v období prvních 21 kalendářních dnů trvání pracovní neschopnosti.