3. Systém sociálního pojištění

3.1. Zákon o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění

Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění ze dne 20. 11. 1992 nabyl účinnosti 1. 1. 1993. Byl novelizován 44krát. Tab. 9 uvádí počet novel zákona v jednotlivých letech.

Tab. 9: Počet novel Zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění

Rok

Počet novel

Rok

Počet novel

Rok

Počet novel

1993

5

2000

4

2007

2

1994

2

2001

1

2008

1

1995

1

2002

4

2009

4

1996

2

2003

3

2010

-

1997

1

2004

3

-

-

1998

1

2005

4

-

-

1999

-

2006

6

Celkem

44

Zdroj: ASPI – právní informační systém, vlastní zpracování

Podle tohoto zákona jsou účastníky pojistného systému oprávněnými k využívání zdravotní péče zaměstnanci, osoby samostatně výdělečně činné, osoby bez zdanitelných příjmů a státní pojištěnci.

Zaměstnanci

Zaměstnanci jsou osoby vykonávající závislou činnost v rámci pracovního poměru nebo na základě dohody o pracovní činnosti. Za zaměstnance se nepovažují osoby vykonávající činnost na základě dohody o provedení práce, avšak výkon člena statutárního a jiného orgánu právnické osoby se za zaměstnance z hlediska veřejného zdravotního pojištění považuje. Pojistné v rámci všeobecného zdravotního pojištění zaměstnance činí celkem 13,5 % z vyměřovacího základu za rozhodné období, kterým je kalendářní měsíc. Z hlediska participace zaměstnance a zaměstnavatele na zdravotním pojištění platí sazby 4,5 % pro platbu zaměstnance a 9 % pro platbu prováděnou zaměstnavatelem. Pro výpočet pojistného hrazeného za zaměstnance zaměstnavatelem a pojistného hrazeného zaměstnancem platí stejný vyměřovací základ. Je jím součet příjmů, které zúčtuje zaměstnavatel zaměstnanci v souvislosti s výkonem zaměstnání.

Pojistné vypočtené z vyměřovacího základu odvádí měsíčně za zaměstnance příslušné zdravotní pojišťovně jejich zaměstnavatel, který je povinen se registrovat u každé pojišťovny, u které jsou pojištěni jeho zaměstnanci.

Osoby samostatně výdělečně činné

Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) jsou osoby provozující zemědělskou výrobu, živnost, podnikání podle zvláštních předpisů, vykonávající uměleckou nebo jinou tvůrčí činnost na základě autorskoprávních vztahů, společníci veřejných obchodních společností, komplementáři komanditních společností, osoby vykonávající nezávislé povolání, spolupracující osoby osob samostatně výdělečně činných.

OSVČ jsou sami sobě zaměstnavateli a zaměstnanci a mají povinnost platit a odvádět pojistné při použití sazby odpovídající součtu sazeb hrazených za zaměstnance zaměstnavatelem a zaměstnancem. Výše pojistného je 13,5 % z vyměřovacího základu za rozhodné období, které je u OSVČ kalendářní rok.

Osoby samostatně výdělečně činné platí pojistné formou měsíčních záloh na pojistné a formou doplatku. V prvním roce podnikatelské činnosti musí osoba samostatně výdělečně činná platit zálohy, které se odvozují z minimálního vyměřovacího základu. V následujících letech pak osoby samostatně výdělečně činné odvozují výši záloh z měsíčního vyměřovacího základu zjištěného za předchozí kalendářní rok. Od 1. 1. 2011 se zvyšuje pojistné na zdravotní pojištění pro osoby samostatně výdělečně činné na částku 1 601 Kč měsíčně.