2. Daňová soustava v České republice

2.13. Daň z převodu nemovitostí

Předmět daně

Předmětem daně je úplatný převod či přechod vlastnictví k nemovitostem či bezúplatné zřízení věcného břemeně ve prospěch dárce při darování nemovitosti.

Poplatník daně

Poplatníkem daně je převodce (prodávající), nabyvatel (kupující) je ručitelem, u výměny nemovitostí jsou poplatníky společně a nerozdílně převodce i nabyvatel.

Základ daně

Základ daně tvoří cena sjednaná nebo cena nemovitosti zjištěná dle oceňovacích předpisů, a to vždy vyšší z těchto dvou hodnot. V dalších případech je to např. cena bezúplatně zřízeného věcného břemene, cena dosažená vydražením při získání nemovitosti ve veřejné dražbě atd.

Sazba daně

Daň z převodu nemovitostí je uplatňována paušální lineární sazbou 3 % ze základu daně.

Osvobození od daně z převodu nemovitostí

Osvobození se vztahuje na převody z a do majetku České republiky, na přeměny právnických osob, na převody nových staveb, které nebyly dosud užívány.

Daňové přiznání

Poplatník je povinen podat daňové přiznání do tří měsíců od potvrzení nabytí vlastnictví (nejčastěji zápis do katastru nemovitostí) nebo nabytí vlastnictví (u nemovitostí neevidovaných v katastru nemovitostí).