2. Daňová soustava v České republice

2.11. Daň darovací

Předmět daně

Předmětem daně je bezúplatné nabytí majetku jinak než smrtí zůstavitele.

Poplatník daně

Poplatníkem daně je nabyvatel, při darování do ciziny je poplatníkem dárce, nejde-li o darování do ciziny či z ciziny, je dárce ručitelem. Poplatníci se pro účely stanovení výše daně, popřípadě pro účely osvobození od daně, rozlišují na tři skupiny. I. skupinu tvoří příbuzní v řadě přímé a manželé, II. skupinu sourozenci, další uvedení příbuzní a další osoby blízké a III. skupinu tvoří ostatní fyzické a právnické osoby.

Základ daně

Základ daně je cena darovaného majetku snížená o prokázané dluhy, o daně placené při dovozu při darování z ciziny a o částky od daně osvobozené.

Sazba daně

Sazba daně se pohybuje v závislosti na vztahu dárce a obdarovaného a činí od 7 % (do 1 mil. Kč) do 40 % (nad 50 mil. Kč).

Osvobození od daně

Od daně je osvobozeno nabytí majetku (movité věci osobní potřeby, peněžní prostředky a cenné papíry) u osob v I. skupině a II. skupině. Osvobození do 20 tis. Kč se uplatní ve III. skupině.

Od daně darovací je osvobozena řada darování: bezúplatné nabytí majetku státem či veřejnými vysokými školami, darování majetku určeného pro financování v oblasti kultury, školství, vědy, výzkumu, sportu, zdravotnictví, dary přijaté církvemi, nadacemi a obecně prospěšnými fondy, převody bytů a garáží z majetku družstva na členy družstva apod.

Daňové přiznání

Poplatník je povinen podat daňové přiznání do 30 dnů od bezúplatného nabytí movitého majetku nebo jiného majetkového prospěchu, při nabytí nemovitosti do 30 dnů od doručení smlouvy opatřené doložkou o povolení vkladu do katastru nemovitostí nebo u nemovitostí neevidovaných v katastru nemovitostí do 30 dnů od účinnosti smlouvy.