2. Daňová soustava v České republice

2.9. Zákon o dani silniční

Zákon č. 16/1993, o silniční dani ze dne 21. 12. 1992 nabyl účinnosti dne 1. 1. 1993. Byl novelizován celkem 22krát. Tab. 7 uvádí počet novel zákona v jednotlivých letech.

Tab. 7: Počet novel Zákona č. 16/1993 Sb., o dani silniční

Rok

Počet novel

Rok

Počet novel

Rok

Počet novel

1993

2

2000

3

2007

2

1994

1

2001

1

2008

1

1995

-

2002

1

2009

1

1996

2

2003

1

2010

1

1997

-

2004

1

-

-

1998

2

2005

3

-

-

1999

-

2006

-

Celkem

22

Zdroj: ASPI – právní informační systém, vlastní zpracování

Předmět daně

Předmětem silniční daně jsou veškerá silniční motorová vozidla a jejich přípojná vozidla registrovaná a provozovaná v České republice, jsou-li používána k podnikání nebo k jiné samostatné výdělečné činnosti nebo jsou používána v přímé souvislosti s podnikáním anebo k činnostem, z nichž plynoucí příjmy jsou předmětem daně z příjmů u subjektů nezaložených za účelem podnikání. Nákladní vozidla s hmotností alespoň 3,5 tuny jsou předmětem daně bez ohledu na to, pro jaké účely jsou používána.

Předmětem silniční daně nejsou speciální pásové automobily, vozidla s méně než čtyřmi koly zapsaná v technickém průkazu jako kategorie L1, vozidla diplomatických misí a konzulárních úřadů, vozidla zabezpečující linkovou osobní vnitrostátní přepravu, vozidla provozovaná ozbrojenými silami, vozidla na elektrický pohod a některá další. Předmětem daně také nejsou vozidla šetrnější k životnímu prostředí (např. vozidla s hybridním pohonem kombinující spalovací motor a elektromotor, vozidla na LPG).

Poplatník daně

Poplatníkem daně je fyzická nebo právnická osoba, která je provozovatelem vozidla registrovaného v České republice v registru vozidel a je zapsána v technickém průkazu. Poplatníkem daně je rovněž zaměstnavatel, pokud vyplácí cestovní náhrady svému zaměstnanci za použití osobního automobilu nebo jeho přípojného vozidla, pokud daňová povinnost nevznikla již provozovateli vozidla.

Zdaňovací období

Zdaňovacím obdobím je kalendářní rok. Daňové přiznání je nutno podat nejpozději do 31. ledna kalendářního roku následujícího po uplynutí zdaňovacího období. Poplatník platí čtyři zálohy za rok podle skutečného stavu vozidel splňujících zákonné podmínky pro zdanění v kalendářním čtvrtletí, které bezprostředně předchází kalendářnímu měsíci, ve kterém jsou splatné zálohy.

Sazba daně

U osobních automobilů se stanovuje podle zdvihového objemu motoru v cm3 a pohybuje se od 1 200 Kč (do 800 cm3) do 4 200 Kč (nad 3 000 cm3). U ostatních vozidel se stanovuje podle nejvyšší povolené hmotnosti (celkové hmotnosti) v tunách a počtu náprav a pohybuje se od 1 800 Kč (do 1 tuny a s 1 nápravou) do 50 400 Kč (3 nápravy, nad 36 tun).

Sazba daně je snížena o 25 % u vozidel pro zemědělské práce (platí pouze pro poplatníky, kteří vykonávají zemědělskou činnost).

Sleva na dani

Slevu na dani lze poskytnout na vozidla, které uskutečňují kombinovanou dopravu, tj. dopravují náklady, které jsou po část trasy přepravovány po železnici nebo po vodě.