2. Daňová soustava v České republice

2.8. Daň ze staveb

Předmětem daně ze staveb jsou stavby na území České republiky, na které bylo vydáno kolaudační rozhodnutí, byty včetně podílu na společných částech stavby, které jsou evidovány v katastru nemovitostí, nebytové prostory včetně podílu na společných částech stavby. Které jsou evidovány v katastru nemovitostí.

Základní sazby daně u stavebních pozemků a u některých staveb (obytné doby, stavby tvořící příslušenství k obytným domům, byty evidované v katastru nemovitostí) jsou vynásobeny koeficienty podle velikosti obce. Tyto koeficienty se pohybují od 0,3 v nejmenších obcích do 300 obyvatel až po 4,5 v Praze. Každá obec může pak svou vyhláškou stanovit pro jednotlivé části či pro celou obec koeficienty nižší či vyšší. U ostatních druhů staveb může obec zvýšit základní sazbu daně stanovením koeficientu 1,5 v Praze na koeficient 5,0.

Poplatník daně

Poplatníkem daně je vlastník stavby.

Základ daně

Základem daně ze stavby je výměra půdorysu nadzemní části stavby v m2. U bytů či samostatných nebytových prostor je základem daně tato výměra zvýšená o 20 %. Sazba daně se pohybuje od 1 Kč na m2 do 10 Kč za m2 (např. stavby pro některé druhy podnikatelských činností).

Od daně ze staveb jsou osvobozeny stavby ve vlastnictví státu, nejsou-li využívány k podnikatelské činnosti nebo pronajímány, stavby používané diplomatickými misemi, veřejné stavby, stavby ve vlastnictví postižených osob, obytné stavby po dobu první 15 let po kolaudaci, pokud v nich bydlí jejich vlastník.

Zdaňovací období

Zdaňovacím obdobím je kalendářní rok.

Daňové přiznání je poplatník povinen podat příslušnému správci daně do 31. ledna zdaňovacího období. Daňové přiznání se nepodává, pokud je poplatník podal v některém z předchozích zdaňovacích obdobích, a ve srovnání s tímto předchozím stavem nedošlo ke změně okolností rozhodných pro vyměření daně. Dojde-li ve srovnání s předchozím zdaňovacím období ke změně okolností rozhodných pro vyměření daně nebo v osobě poplatníka, je poplatník povinen do 31. ledna zdaňovacího období přiznat; v těchto případech lze daň přiznat buď podáním daňového přiznání, nebo podáním dílčího daňového přiznání. V dílčím daňovém přiznání uvede poplatník pouze nastalé změny a výpočet celkové daňové povinnosti.