2. Daňová soustava v České republice

2.7. Daň z pozemků

Předmětem daně z pozemků jsou všechny pozemky na území České republiky vedené v katastru nemovitostí. Tyto pozemky se člení na zemědělskou půdu (orná půda, zahrady a ovocné sady, louky a pastviny), nezemědělskou půdu (lesní pozemky a vodní plochy, zastavěné plochy a nádvoří a ostatní plochy).

Poplatník daně

Poplatníkem daně je vlastník pozemku a v některých zákonem vymezených případech i nájemce pozemku.

Základ daně

Základem daně u zemědělské půdy je hodnota pozemku daná vyhláškou, případně přímo zákonem v paušální výši na m2. U těchto pozemků je pak stanovena sazba daně ve výši 0,75 % (zemědělská půda) nebo 0,25 % (trvalé travní porosty, lesy a rybníky). U ostatních pozemků je základem daně výměra pozemku v m2, sazba je pak stanovena ve výš 1 Kč na m2 u stavebních pozemků a 0,1 Kč na m2 u ostatních pozemků.

Od daně z pozemků jsou osvobozeny podle zákona pozemky ve vlastnictví státu, nejsou-li využívány k podnikatelské činnosti nebo pronajímány, pozemky používané diplomatickými misemi, pozemky tvořící veřejná prostranství, předmětem daně pak nejsou zejména pozemky pod stavbou v rozsahu jejího půdorysu.