2. Daňová soustava v České republice

2.5. Daň z příjmů právnických osob

Poplatníci daně

Poplatníky daně z příjmů právnických osob jsou osoby, které nejsou fyzickými osobami. Jsou to právnické osoby – podnikatelské subjekty zapsané v obchodním rejstříku a instituce s právní subjektivitou, které nejsou založeny nebo zřízeny za účelem podnikání. Poplatníci, kteří mají na území České republiky své sídlo nebo místo svého vedení, kterým se rozumí adresa místa, ze kterého je poplatník řízen, mají daňovou povinnost, která se vztahuje jak na příjmy plynoucí ze zdrojů na území České republiky, tak i na příjmy plynoucí ze zdrojů v zahraničí. Poplatníci, kteří nemají na území České republiky své sídlo, mají daňovou povinnost, která se vztahuje pouze na příjmy ze zdrojů na území České republiky.

Zdaňovací období

Je kalendářní nebo hospodářský rok případně účetní období, pokud je toto účetní období delší než nepřetržitě po sobě jdoucích 12 měsíců.

Předmět daně

Předmětem daně jsou příjmy z veškeré činnosti a z nakládání s veškerým majetkem, např. příjmy z prodeje nebo pronájmu majetku. U poplatníků, kteří nejsou založeni za účelem podnikání, jsou předmětem daně příjmy z podnikatelských aktivit, příjmy z reklam, příjmy z nájemného apod.

Základ daně

Pro účely stanovení základu daně se za příjmy považuje jak peněžní, tak i nepeněžní plnění, oceněné cenami obvyklými. Zákon ukládá použít cenu obvyklou vždy u plnění ve prospěch osob ekonomicky a personálně spojených.

Základem daně je rozdíl, o který příjmy (výnosy) s výjimkou příjmů, které nejsou předmětem daně, a příjmů osvobozených od daně, převyšují výdaje (náklady), a to při respektování jejich věcné a časové souvislosti v daném zdaňovacím období. Základním předpokladem ke správnému stanovení výše daňové povinnosti je zjištění hospodářského výsledku a jeho transformace na základ daně nebo daňovou ztrátu. Ke správnému zjištění základu daně
je nutné hospodářský výsledek před zdaněním upravit o účetní položky, které jsou zahrnuty do hospodářského výsledku a zároveň nejsou součástí základu daně. Účetní hospodářský výsledek před zdaněním se sníží o příjmy, které nejsou předmětem daně (např. příjmy získané darováním děděním), o příjmy od daně osvobozené např. zákonem vymezené příjmy z ekologických aktivit), o příjmy, z nichž je daň vybírána zvláštní sazbou, dále se zvýší o účetní náklady, které nejsou daňově účinné a částky odečtené od základu daně při nedodržení stanovených podmínek.

Od takto vyčísleného základu daně nebo daňové ztráty se odečtou položky odčitatelné od základu daně. Od základu daně sníženého o odčitatelné položky se dále odečtou dary na veřejně prospěšné účely a po té se již může vypočítat daň. Vypočtená daň se sníží o slevy na dani. Např. o částku 18 000 Kč za každého zaměstnance se zdravotním postižením, o částku 60 000 za každého zaměstnance s těžším zdravotním postižením a o polovinu daně u poplatníků právnických osob zaměstnávajících nejméně 25 zaměstnanců, u nichž podíl zaměstnanců, kteří jsou osobami se zdravotním postižením činí více než 50 % průměrného ročního přepočteného počtu všech jejich zaměstnanců.

Sazba daně

Sazba daně činí 19 %.