2. Daňová soustava v České republice

2.4. Daň z příjmů fyzických osob

Poplatníci daně

Poplatníky daně z příjmů fyzických osob jsou fyzické osoby. Poplatníci, kteří mají na území České republiky bydliště, (podle zákona místo, kde má poplatník stálý byt za okolností, z nichž lze usuzovat na jeho úmysl trvale se v tomto bytě zdržovat) nebo se zde obvykle zdržují (pobývají zde alespoň 183 dnů v příslušném kalendářním roce s výjimkou studia nebo léčení), mají daňovou povinnost, která se vztahuje jak na příjmy plynoucí ze zdrojů na území České republiky, tak i na příjmy plynoucí ze zdrojů v zahraničí. Tito poplatníci tedy mají neomezenou daňovou povinnost a v České republice daní své příjmy z celého světa.

Ostatní poplatníci neuvedení v předchozím odstavci nebo poplatníci, o nichž to stanoví mezinárodní smlouvy, mají daňovou povinnost, která se vztahuje jen na příjmy plynoucí ze zdrojů na území České republiky.

Své příjmy a výdaje zachycují poplatníci s příjmy z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti vedením účetnictví podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví nebo daňovou evidencí stanovenou zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, případně záznamy o příjmech a výdajích u příjmů z pronájmů.

Předmět daně z příjmů fyzických osob

Předmětem daně jsou:

a) příjmy ze závislé činnosti (mzda) a funkční požitky,
b) příjmy z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti,
c) příjmy z kapitálového majetku,
d) příjmy z pronájmu,
e) ostatní příjmy.

Příjmem se přitom rozumí jak příjem peněžní, tak i příjem nepeněžní dosažený i směnou.

Základ daně z příjmů

Základem daně z příjmů fyzických osob je částka, o kterou příjmy plynoucí poplatníkovi ve zdaňovacím období přesahují výdaje prokazatelně vynaložené na jejich dosažení, zajištění a udržení.

U poplatníka, kterému plynou ve zdaňovacím období souběžně dva nebo více druhů příjmů, je základem daně součet dílčích základů daně zjištěných podle jednotlivých druhů příjmů.

Pokud podle účetnictví, daňové evidence nebo podle záznamů o příjmech a výdajích přesáhnou výdaje příjmy uvedené v § 7 a § 9 (příjmy z podnikání a příjmy z pronájmu), je rozdíl ztrátou. Daňovou ztrátu nebo její část, kterou nelze uplatnit při zdanění příjmů ve zdaňovacím období, ve kterém vznikla, lze odečíst podle příslušných pravidel v následujících 5 zdaňovacích obdobích.

Neuplatní-li poplatník výdaje prokazatelně vynaložené na dosažení, zajištění a udržení příjmů, může uplatnit výdaje ve výši

a) 80 % z příjmů ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství a ze živností řemeslných,

b) 60 % z příjmů ze živností kromě živností řemeslných,

c) 40 % z příjmů z jiného podnikání podle zvláštních předpisů nebo z příjmů z užití nebo poskytnutí práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví, autorských práv včetně práv příbuzných právu autorskému a to včetně příjmů z vydávání, rozmnožování a rozšiřování literárních a jiných děl vlastním nákladem,

d) 30 % u příjmů z pronájmu nemovitostí, bytů a movitých věcí.

Poplatník uplatňující výdaje pro daňové účely procentem z příjmů vede pouze evidenci svých příjmů a pohledávek vzniklých v souvislosti s podnikatelskou nebo jinou samostatnou výdělečnou činností a musí vést evidenci hmotného a nehmotného majetku, který lze odpisovat.

Od základu daně lze odečíst tzv. nezdanitelné části základu daně. Mezi ně patří hodnota darů poskytnutých obcím, krajům, organizačním složkám státu, právnickým osobám se sídlem na území ČR na financování vědy a vzdělání, kultury, školství, na náboženské účely pro registrované církve a náboženské společnosti, na činnost politických stran, na tělovýchovnou činnost, na policii, zdravotnictví, ekologii a další humanitární účely vymezené zákonem. Dary je možné poskytnout fyzickým osobám provozujícím školská a zdravotnická zařízení a zařízení na ochranu opuštěných a ohrožených zvířat, fyzickým osobám, které jsou poživateli částečného nebo plného invalidního důchodu na zdravotnické prostředky na rehabilitační a kompenzační pomůcky a na majetek usnadňující těmto osobám vzdělání a zařazení do zaměstnání v hodnotě nejvýše do 10 % základu daně. Daňově účinné jsou i dary na financování odstraňování následků živelní pohromy na území ČR nebo členského státu Evropské unie, Norska nebo Islandu.

Sazba daně

Daň ze základu daně sníženého o nezdanitelnou část základu daně a o odčitatelné položky od základu daně zaokrouhleného na celá sta Kč dolů činí 15 %.