2. Daňová soustava v České republice

2.2. Zákon o spotřebních daních

Zákon č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních ze dne 20. 11. 1992 nabyl účinnosti dne 1. 1. 1993 a zrušen byl od 1. 1. 2004. Do svého zrušení byl 22krát novelizován. Tab. 3 uvádí počet novel zákona v jednotlivých letech do jeho zrušení.

Tab. 3: Počet novel Zákona č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních

Rok

Počet novel

Rok

Počet novel

1993

4

2000

2

1994

3

2001

4

1995

2

2002

1

1996

2

2003

-

1997

2

-

-

1998

1

-

-

1999

1

Celkem

22

Zdroj: ASPI – právní informační systém, vlastní zpracování

Zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních ze dne 26. 9. 2003 nabyl účinnosti
24. 10. 2003 a některá ustanovení nabyla účinnosti 1. 1. 2004. Byl 38krát novelizován. Tab. 4 uvádí počet novel zákona.

Tab. 4: Počet novel Zákona č. 335/2003 Sb., o spotřebních daních

Rok

Počet novel

Rok

Počet novel

2003

3

2008

5

2004

4

2009

5

2005

9

2010

2

2006

7

-

-

2007

3

Celkem

38

Zdroj: ASPI – právní informační systém, vlastní zpracování

Předmět daně

Předmětem daně jsou minerální oleje (ropné produkty), líh, pivo, víno a meziprodukty, tabákové výrobky.

Plátce daně

Plátcem daně je obecně právnická osoba nebo fyzická osoba, která je provozovatelem daňového skladu, oprávněným příjemcem, daňovým zástupcem nebo výrobcem, které vznikla povinnost daň přiznat a zaplatit v souvislosti s uvedením vybraných výrobků do volného daňového oběhu, nebo v souvislosti se ztrátou nebo zničením anebo jiným znehodnocením vybraných výrobků dopravovaných v režimu podmíněného osvobození od daně.

Osvobození od spotřební daně

Osvobození se vztahuje na výrobky, jež jsou dovezeny a osvobozeny od cla, dovezené výrobky z území členských států NATO pro potřeby ozbrojených sil NATO, nakoupené výrobky bez daně ve válečném stavu, pokud tak nařídila vláda, odůvodněné technické ztráty při přepravě nebo skladování vybraných výrobků, vybrané výrobky určené k výrobě výrobků, které nejsou předmětem daně a další skutečnosti zakládající nárok na osvobození podle zákona o spotřebních daních.

Sazba daně

Sazby vybraných výrobků jsou specifické (množstevní) nebo hodnotové (procentní). Sazby daně u cigaret jsou kombinací sazby specifické a hodnotové. Daň se vypočítá vynásobením základu daně sazbou daně stanovenou pro příslušný vybraný výrobek podle zákona o spotřebních daních.

Zdaňovací období

Pro vybrané výrobky je zdaňovacím obdobím s výjimkou dovážených vybraných výrobků kalendářní měsíc. Plátci, kterým vznikla povinnost daň přiznat a zaplatit, jsou povinni předložit daňové přiznání samostatně za každou daň celnímu úřadu a to do 25. dne po skončení zdaňovacího období, ve kterém tato povinnost vznikla.

Správu daní vykonávají celní úřady příslušné podle sídla nebo místa pobytu plátce daně.